Kas laimėjo olimpinius milijonus
Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) įsteig­ta lo­te­ri­jų bend­ro­vė „O­li­fė­ja“, tu­rė­ju­si ne­šti pi­ni­gus olim­pi­niam ju­dė­ji­mui fi­nan­suo­ti, per 24 veik­los me­tus pa­dė­jo tap­ti mi­li­jo­nie­riais net ke­liems pri­va­tiems ak­ci­nin­kams. Nors ana­li­ti­kai ir po­li­ti­kai ste­bi­si, ko­dėl „O­li­fė­jai“, jau se­niai ten­ki­nan­čiai pri­va­čius in­te­re­sus, lei­džia­ma nau­do­tis iš­skir­ti­ne pa­dė­ti­mi, LTOK prob­le­mų čia ne­įž­vel­gia ir to­liau prieš­ina­si siū­ly­mams fi­nan­sa­vi­mą gau­ti iš vals­ty­bės ki­še­nės.

Šių me­tų pra­džio­je, Lie­tu­vai ren­gian­tis Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms, LTOK Ge­ne­ra­li­nė­je asamb­lė­jo­je nu­skam­bė­jo pra­ne­ši­mas: per 2015-uo­sius ši sa­va­ran­kiš­ka vi­suo­me­ni­nė spor­to or­ga­ni­za­ci­ja, pri­klau­san­ti pa­sau­lio olim­pi­niam ju­dė­ji­mui, sa­vo veik­lai su­rin­ko 6,76 mln. eu­rų, iš ku­rių 84 proc. bu­vo skir­ti olim­pi­niam spor­tui fi­nan­suo­ti.

Net 91 proc. pa­ja­mų – 5,9 mln. eu­rų – LTOK ga­vo iš pa­ties įsteig­tos bend­ro­vės „O­li­fė­ja“, ku­rio­je iki šiol val­do 51 proc. ak­ci­jų. „O­li­fė­ja“, 2015 me­tais ga­vu­si 68,9 mln. eu­rų par­da­vi­mo pa­ja­mų, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se, Olim­pi­niam ko­mi­te­tui kaip lab­da­rą per­ve­dė 8 proc. su­rink­tos su­mos. Ta­čiau, ar Lie­tu­vos spor­tui te­ko da­lis lo­te­ri­jų bend­ro­vės, dėl sa­vo iš­skir­ti­nio sta­tu­so į vals­ty­bės biu­dže­tą mo­kan­čios tik 5 proc. mo­kes­tį, pel­no (tie­sa, jis pra­ėju­siais me­tais bu­vo dau­giau kaip 20 kar­tų ma­žes­nis nei pa­ja­mos ir su­da­rė 3,3 mln. li­tų), taip pat ir tai, ar pi­ni­gai pa­skirs­to­mi olim­pi­niam ju­dė­ji­mui nau­din­giau­siu bū­du, LTOK kaip ir anks­čiau lai­ko pa­slap­ty­je.

Virgilijus Alekna: "Lietuvos tautinio olimpinio komiteto gaunama parama - iš esmės valstybės pinigai, tik tiek, kad jie neišskiriami atskira eilute."/"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Iš­skir­ti­nės galimybės

Star­tą „O­li­fė­jai“ at­si­ras­ti da­vė 1992 me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je tuo­me­ti­nio prem­je­ro Ge­di­mi­no Vag­no­riaus pa­si­ra­šy­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas „Dėl ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jų įsta­tų pa­grin­di­nių nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“. Juo, „at­siž­velg­da­ma į lab­da­ros ir ki­tos vi­suo­me­nei nau­din­gos veik­los, ku­ria už­sii­ma pel­no ne­sie­kian­tys ūkio su­bjek­tai, svar­bą“, Vy­riau­sy­bė lei­do steig­ti ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jas, nu­ma­ty­da­ma joms vos 5 proc. ap­mo­kes­ti­ni­mą.

Nors „O­li­fė­ja“ per dvi sa­vai­tes „Lie­tu­vos ži­nioms“ taip ir ne­pa­tei­kė at­sa­ky­mų į elek­tro­ni­niu pa­štu iš­siųs­tus klau­si­mus, ži­niask­lai­do­je ga­li­ma ap­tik­ti bend­ro­vės kū­rė­jo An­ta­no Mu­raš­kos pa­sa­ko­ji­mų, kad kur­ti lo­te­ri­jų įmo­nę LTOK pa­siū­lė bū­tent jis. „1989-ųjų pa­bai­go­je at­ėjau pas LTOK pre­zi­den­tą Ar­tū­rą Po­vi­liū­ną ir pa­sa­kiau: „Ar ga­liu at­ei­ti į Olim­pi­nį ko­mi­te­tą ir da­ry­ti tai, kad LTOK tu­rė­tų pi­ni­gų.“ Pra­dė­jo­me po tru­pu­tį kur­ti sa­vo lo­te­ri­ją. Ir kai Lie­tu­va pa­skel­bė ne­prik­lau­so­my­bę, aš pir­mas par­ašiau Vy­riau­sy­bės pot­var­kio pro­jek­tą apie lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­vi­mą“, – yra kal­bė­jęs „O­li­fė­jos“ va­do­vas.

Bend­ro­vės, 1993 me­tais par­da­vu­sios lo­te­ri­jos bi­lie­tų vos už 185 tūkst. li­tų (53,6 tūkst. eu­rų), gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė pri­ėmus spren­di­mą bend­ra­dar­biau­ti su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų kor­po­ra­ci­ja GTECH, įdie­gu­sia lo­ši­mo ter­mi­na­lų, su­jung­tų su cen­tri­niu kom­piu­te­riu, tech­no­lo­gi­ją. Jau 1995 me­tų pa­bai­go­je „O­li­fė­ja“ užė­mė 48,2 proc. vi­sos Lie­tu­vo­je ren­gia­mų lo­te­ri­jų rin­kos, o 1996-ai­siais ši da­lis sie­kė 64,2 pro­cen­to.

Nau­ju pos­tū­miu bend­ro­vei ta­po į prem­je­ro pos­tą grį­žu­sio G. Vag­no­riaus 1997 me­tų rugp­jū­čio 7-ąją pa­si­ra­šy­tos „Pi­ni­gi­nes ir pi­ni­gi­nes-daik­ti­nes lo­te­ri­jas ren­gian­čių įmo­nių li­cen­ci­ja­vi­mo tai­syk­lės“, ga­lio­ju­sios iki 2003 me­tų. Nors jo­se bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pi­ni­gi­nes lo­te­ri­jas ren­gian­čioms įmo­nėms teks mo­kė­ti į biu­dže­tą 13 proc. pa­ja­mų nuo no­mi­na­lios iš­pla­tin­tų lo­te­ri­jos bi­lie­tų ver­tės, ke­lioms or­ga­ni­za­ci­joms, taip pat ir „O­li­fė­jai“, bu­vo pri­tai­ky­ta iš­im­tis. Pa­žy­mė­jus, kad „O­li­fė­jos“ lė­šo­mis re­mia­mas spor­tas, jai pa­ves­ta mo­kė­ti 5 proc. pa­ja­mų nuo no­mi­na­lios iš­pla­tin­tų lo­te­ri­jos bi­lie­tų ver­tės mo­kes­tį, o dar 8 proc. pa­ja­mų – pri­va­lo­mai skir­ti lab­da­rai bei par­amai sa­vo stei­gė­jams.

Pa­na­ši nuo­sta­ta bu­vo per­kel­ta ir į 2003-iai­siais pri­im­tą Lo­te­ri­jų įsta­ty­mą. Tie­sa, dar 2000-ai­siais, į val­džią at­ėjus li­be­ra­lioms jė­goms, Ro­lan­do Pa­kso Vy­riau­sy­bė pa­ban­dė keis­ti lo­te­ri­jos vers­lo tai­syk­les, siū­ly­da­ma įsteig­ti Na­cio­na­li­nę lo­te­ri­ją, fi­nan­suo­sian­čią vals­ty­bi­nius pro­jek­tus. Tuo­me­ti­nis LTOK pre­zi­den­tas A. Po­vi­liū­nas su­kė­lė triukš­mą: esą taip sie­kia­ma na­cio­na­li­zuo­ti ar­ba su­nai­kin­ti olim­pi­nį spor­tą mai­ti­nan­tį vers­lą, ir po­li­ti­kai at­si­trau­kė.

Vi­sas pulkas

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­teik­tais 2015 me­tų duo­me­ni­mis, li­cen­ci­jas or­ga­ni­zuo­ti lo­te­ri­jas Lie­tu­vo­je tu­ri sep­ty­nios įmo­nės, bet tik trys iš jų vyk­do veik­lą. Di­džiau­sią rin­kos da­lį – 93,7 proc. – uži­ma „O­li­fė­ja“, 5,6 proc. ten­ka įmo­nei „Liet­lo­to“, dar 0,7 – „Žal­gi­rio lo­to“.

Ti­kro­jo vaiz­do ši in­for­ma­ci­ja ne­ats­pin­di: kaip aiš­kė­ja iš Re­gis­trų cen­tre kau­pia­mų duo­me­nų, bend­ro­vės „Liet­lo­to“ ak­ci­nin­kai yra ar­ti­mai su­si­ję su „O­li­fė­ją“ val­dan­čiais as­me­ni­mis. Nors ši bend­ro­vė mi­ni­ma kaip LTOK įmo­nė, iš tie­sų ko­mi­te­tui jo­je pri­klau­so 51 proc. ak­ci­jų, ki­tus ver­ty­bi­nius po­pie­rius yra pa­si­da­li­ję fi­zi­niai as­me­nys. Po 17,85 proc. „O­li­fė­jos“ ak­ci­jų pri­klau­so įmo­nės di­rek­to­riui A. Mu­raš­kai ir Ja­ni­nai Mu­raš­kie­nei, po 5,5 proc. – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Do­na­tui Kaz­laus­kui ir Eg­lei Kaz­laus­kie­nei, dar 2 proc. val­do Ro­mual­das Do­mei­ka. Sa­vo ruo­žtu „Liet­lo­to“ ak­ci­nin­kai yra D. Kaz­laus­kas ir bend­ro­vė „Lo­te­na“, o pa­sta­rą­ją val­do Kaz­laus­kų ir Mu­raš­kų po­ros. Ša­lia „O­li­fė­jos“ sėk­min­gai vei­kia ir par­da­vi­mo val­dy­mo, rin­ko­da­ros bei duo­me­nų per­da­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti bend­ro­vė „Lo­te­li­ta“. Jos ak­ci­nin­kai – vėl Mu­raš­kos ir Kaz­laus­kai.

LTOK at­si­sa­ko teik­ti in­for­ma­ci­ją apie jo įkur­tos „O­li­fė­jos“ an­tri­nes įmo­nes bei ak­ci­nin­kus. „Nors LTOK įsta­ty­mu yra su­teik­ta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su UAB „O­li­fė­ja“ do­ku­men­tais ir (ar) ki­ta in­for­ma­ci­ja, LTOK ne­tu­ri tei­sės at­skleis­ti jo­kios in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su UAB „O­li­fė­ja“, – nu­ro­dė LTOK vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Go­da Smi­lin­gy­tė.

Linas Sesickas: „Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tėra tik fasadas, už kurio vyksta visai kitokie žaidimai."/Asmeninio albumo nuotrauka

Olim­pie­čiai – fasadas

Ga­li­mi an­tri­nių „O­li­fė­jos“ bend­ro­vių in­te­re­sai nag­ri­nė­ja­mi ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Glims­tedt“ va­do­vau­jan­čio­jo par­tne­rio vers­lo tei­sės ad­vo­ka­to Li­no Se­sic­ko prieš ke­le­rius me­tus par­eng­ta­me vie­ša­me me­mo­ran­du­me apie azar­ti­nių lo­ši­mų rin­ką Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ir Lie­tu­vo­je. Šia­me do­ku­men­te skel­bia­mais duo­me­ni­mis, per 2003–2014 me­tus vi­sų mi­nė­tų bend­ro­vių ge­ne­ruo­tas pel­nas – dau­giau kaip 87 mln. li­tų (25 mln. eu­rų), pil­dė vi­sų ak­ci­nin­kų, iš­sky­rus LTOK, ki­še­nes: LTOK ga­vo tik „O­li­fė­jos“ už­dirb­to pel­no (apie 12 mln. eu­rų) da­lį. Dėl šios prie­žas­ties LTOK, tai­gi ir Lie­tu­vos spor­ti­nin­kams, te­ko tik ket­vir­ta­da­lis – apie 6 mln. eu­rų (24,64 proc.) – vi­so bend­ro­vių ge­ne­ruo­to gry­no­jo pel­no, kai A. Mu­raš­kos da­lis ver­ti­na­ma 50,16 proc., D. Kaz­laus­ko – 24,27 pro­cen­to.

Ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad nuo įstei­gi­mo per „O­li­fė­ją“ olim­pi­niam ju­dė­ji­mui rem­ti bu­vo skir­ta apie 50 mln. eu­rų. Per tą lai­ką net du „O­li­fė­jos“ ak­ci­nin­kai – A. Mu­raš­ka bei D. Kaz­laus­kas – ta­po mi­li­jo­nie­riais. Žur­na­lo „IQ Top“ 2015 me­tais pa­skelb­ta­me tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos vers­li­nin­kų są­ra­še nu­ro­dy­ta, kad A. Mu­raš­kai pri­klau­so 22 mln. eu­rų tur­tas, D. Kaz­laus­kui – 8 mln. eu­rų tur­tas.

„LTOK tė­ra fa­sa­das, už ku­rio vyks­ta vi­sai ki­to­kie žai­di­mai. Bend­ro­vė „O­li­fė­ja“ sa­vo veik­lą tie­sio­giai vyk­do per bend­ro­vę „Lo­te­li­ta“, ku­rios ak­ci­nin­kai yra A. Mu­raš­kos ir D. Kaz­laus­ko šei­mos na­riai. Va­di­na­si, A. Mu­raš­ka ir D. Kaz­laus­kas, bū­da­mi abie­jų įmo­nių va­do­vais ir ak­ci­nin­kais, ne­sun­kiai ga­li ma­ni­pu­liuo­ti „O­li­fė­jos“ gau­na­mu pel­nu, siek­da­mi kuo dau­giau fi­nan­sų nu­kreip­ti į „Lo­te­li­tą“ ir to­kiu bū­du ma­žin­ti LTOK di­vi­den­dų da­lį. „Lo­te­li­ta“ tik per 2009 ir 2010 me­tus ak­ci­nin­kams iš­mo­kė­jo 5,8 mln. eu­rų di­vi­den­dų. Tai reiš­kia, kad jei­gu „O­li­fė­ja“ veik­lą vyk­dy­tų tie­sio­giai, o ne per „Lo­te­li­tą“, LTOK per 2009 ir 2010 me­tus pa­pil­do­mai ga­lė­jo gau­ti dau­giau kaip 3 mln. eu­rų di­vi­den­dų, ku­riuos ga­lė­jo skir­ti Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų pa­si­ren­gi­mui“, – nu­ro­dė L. Se­sic­kas.

Ti­kri­na pa­tys save

Il­gą lai­ką gy­va­vęs be prob­le­mų LTOK ir „O­li­fė­jos“ tan­de­mas di­džiau­sius ne­ma­lo­nu­mus iš­gy­ve­no 2012 me­tais, prieš nau­jus LTOK pre­zi­den­to rin­ki­mus spor­to fe­de­ra­ci­joms pra­dė­jus kel­ti klau­si­mus dėl jų veik­los skaid­ru­mo. Sei­mą, tuo me­tu kū­ru­sį die­nos švie­sos taip ir ne­iš­vy­du­sį Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mą, ku­ria­me vėl siū­ly­ta LTOK fi­nan­sa­vi­mą pa­ti­kė­ti vals­ty­bės biu­dže­tui, o iš­skir­ti­nes są­ly­gas tu­rin­čią „O­li­fė­ją“ pa­sta­ty­ti į vie­ną ei­lę su ki­to­mis lo­te­ri­jų ren­gė­jo­mis, pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie tai, kad Lie­tu­vos spor­ti­nin­kams ten­ka tik lab­da­rai nu­ma­ty­ti „O­li­fė­jos“ pi­ni­gai, o štai di­vi­den­dai nuo pel­no ty­liai ke­liau­ja į Lie­tu­vos olim­pi­nį fon­dą, iš ku­rio mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas tuo­me­ti­niam ko­mi­te­to va­do­vui A. Po­vi­liū­nui, o gal­būt ir ski­ria­mos iš­mo­kos lo­ja­liems spor­to fe­de­ra­ci­jų va­do­vams.

Ofi­cia­liai bu­vo pa­tvir­tin­ta tik in­for­ma­ci­ja apie A. Po­vi­liū­no pa­ja­mas – pa­aiš­kė­jo, kad 2000–2012 me­tais jis tik ret­kar­čiais gau­da­vo ma­žes­nes nei 10 tūkst. li­tų (apie 3 tūkst. eu­rų) mė­ne­si­nes pa­ja­mas, o kar­tais jos šok­te­lė­da­vo net iki 40 tūkst. li­tų (12 tūkst. eu­rų) – tar­ki­me, kaip tuo at­ve­ju, kai LTOK va­do­vui bu­vo skir­ta 18 tūkst. li­tų (5,2 tūkst. eu­rų) pre­mi­ja už pa­siek­tą itin di­de­lį ša­lies val­džios bei vi­suo­me­nės dė­me­sį 2004 me­tais vy­ku­siai olim­pia­dai At­ėnuo­se.

Apie tai, kad rei­kė­tų iš­tir­ti, ko­kiu bū­du tvar­ko­mos ša­lies olim­pi­niam ju­dė­ji­mui ski­ria­mos lė­šos, 2012 me­tais pra­kal­bo ir LTOK pre­zi­den­to pos­to sie­kęs olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na – jis ža­dė­jo per­ga­lės at­ve­ju ini­ci­juo­ti LTOK veik­los au­di­tą. „Kaip su­pran­tu, to­dėl ir ne­lai­mė­jau LTOK pre­zi­den­to rin­ki­mų, kad ne­ga­lė­čiau da­ry­ti pa­ti­kri­ni­mo. Au­di­tas taip ir ne­bu­vo at­lik­tas. LTOK vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas – 12 žmo­nių, ga­lin­čių tu­rė­ti įta­kos „O­li­fė­jos“ veik­lai, vi­siš­kai į tai ne­si­ki­ša“, – prieš ke­lias die­nas LŽ sa­kė V. Alek­na.

Kaip tei­gė G. Smi­lin­gy­tė, LTOK įsta­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad šios ins­ti­tu­ci­jos pa­ja­mų nau­do­ji­mą ne re­čiau kaip kar­tą per me­tus ti­kri­na re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, jos iš­va­dos pri­sta­to­mos LTOK va­do­vy­bei, ta­čiau vie­šai ne­skel­bia­mos. Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja for­muo­ja­ma iš pa­ties LTOK at­sto­vų. Šiuo me­tu ją su­da­ro trys žmo­nės: vers­li­nin­kas, LTOK na­rys Ri­man­tas Jo­gė­la, žur­na­lis­tas, LTOK na­rys Sau­le­nis Po­ciū­nas ir pa­grin­di­nio LTOK pa­ja­mų šal­ti­nio – bend­ro­vės „O­li­fė­ja“ – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas bei ak­ci­nin­kas D. Kaz­laus­kas.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Be­veik vals­ty­bės pinigai

Ad­vo­ka­to L. Se­sic­ko tei­gi­mu, ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad Lie­tu­vo­je, skir­tin­gai nei dau­ge­ly­je ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, tik pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė lo­te­ri­jų pa­ja­mų da­lis yra ski­ria­ma mo­kes­čiams ir vie­šo­jo in­te­re­so po­žiū­riu reikš­min­goms ini­cia­ty­voms spor­to, kul­tū­ros ar me­no sri­ty­se rem­ti. „Vi­du­ti­niš­kai ES vals­ty­bių li­cen­ci­juo­tos lo­te­ri­jos vi­suo­me­nei pri­va­lo­mai grą­ži­na (ne­įs­kai­tant sa­va­no­riš­kos lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­to­rių par­amos) 68 proc. nuo kiek­vie­no eu­ro, o kai ku­riais at­ve­jais dau­giau nei 75 pro­cen­tus. Lie­tu­vo­je 2012 me­tais lė­šos, ku­rias lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­to­riai grą­ži­no vi­suo­me­nei, te­su­da­rė 60,3 proc., va­di­na­si, lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­to­riams li­ko be­veik 40 proc.“, – kal­bė­jo jis.

V. Alek­na įsi­ti­ki­nęs, kad „O­li­fė­jos“ ge­ne­ruo­ja­mas pa­ja­mas iš da­lies ga­li­ma va­din­ti vals­ty­bės pi­ni­gais, nes bū­tent vals­ty­bė su­da­rė są­ly­gas šiai bend­ro­vei iš­im­ties tvar­ka už­siim­ti to­kia veik­la. „LTOK iš „O­li­fė­jos“ gau­na­mus pi­ni­gus trak­tuo­ja kaip par­amos lė­šas. Už par­amos lė­šas ne­rei­kia at­sis­kai­ty­ti, jų pa­nau­do­ji­mo vals­ty­bė ne­ga­li pa­ti­krin­ti. Bet juk tai iš es­mės vals­ty­bės pi­ni­gai, tik tiek, kad jie ne­išs­ki­ria­mi at­ski­ra ei­lu­te. Tei­sin­giau­sia bū­tų, kad tos lė­šos ir pa­tek­tų į biu­dže­tą, ir per jį – gal­būt at­ski­ra ei­lu­te, gal­būt per spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­jų pro­jek­tus – bū­tų iš­da­li­ja­mos par­amai. To­kiu at­ve­ju at­si­ras­tų at­skai­to­my­bė už pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą, ta­čiau LTOK to ne­no­ri“, – kal­bė­jo olim­pi­nis čem­pio­nas.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ma­ny­mu, tai, jog vals­ty­bė šiuo me­tu ne­tu­ri ti­kros in­for­ma­ci­jos apie LTOK fi­nan­si­nę pa­dė­tį, gau­na­mas lė­šas, jų šal­ti­nius ir pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą, yra rim­ta prob­le­ma. „Jei ši ins­ti­tu­ci­ja, pa­si­bai­gus olim­pi­niam pe­rio­dui, at­lik­tų iš­ori­nį au­di­tą, ku­rio duo­me­nys bū­tų skel­bia­mi vi­suo­me­nei, prob­le­mų ne­kil­tų. De­ja, toks au­di­tas ne­da­ry­tas nie­ka­da“, – pa­žy­mė­jo jis.