Kas kur bėga: rusai – į Lietuvą ar lietuviai – į Rusiją?
Vie­no­je ži­no­mo Ru­si­jos spau­dos lei­di­nio pub­li­ka­ci­jo­je tei­gia­ma ne­va pa­sta­ruo­ju me­tu be­veik ke­le­tas šim­tų Lie­tu­vos žmo­nių pa­bė­go į Ru­si­ją, o iš jos į mū­sų kraš­tą per­si­kė­lė ir pi­lie­ty­bę ga­vo ma­žiau nei de­šimt as­me­nų. „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt  nu­spren­dė iš­siaiš­kin­ti, kaip vis­kas yra iš ti­krų­jų.

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se už­vi­rė emo­ci­jos, kai bu­vo pa­skelb­ta nuo­ro­da į ži­no­mo Ru­si­jos lei­di­nio pub­li­ka­ci­ją, ku­rio­je reiš­kia­ma nuo­mo­nė, ko­dėl Lie­tu­va no­ri sie­nos su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi, ir pa­šai­piai klau­sia­ma: „Kad liau­dis į Ru­si­ją ne­pa­bėg­tų“. Pub­li­ka­ci­jo­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ne­va mū­sų ša­ly­je pra­gy­ven­ti tris kar­tus bran­giau, ne­gu kai­my­ni­nė­je Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Tai grin­džia­ma gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je pla­tin­tais la­pe­liais, ku­riuo pa­ly­gi­ni­mui pa­tei­kia­mi įvai­rūs skai­čiai. Ši is­to­ri­ja Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos jau ap­ra­šy­ta, ap­gau­lė at­skleis­ta ir pa­neig­ta.

Pub­li­ka­ci­jo­je ra­šo­ma, kad sie­na tarp Lie­tu­vos ir Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties bus 135 km il­go. Esą mū­sų kraš­to „liau­džiai“ pa­slap­tin­gai pa­aiš­kin­ta, jog tai bus už­kar­da kon­tra­ban­dai ir ne­le­ga­liai mig­ra­ci­jai. „Ko­kią to­kią kon­tra­ban­dą? Į ko­kią pu­sę Vil­nius no­ri stab­dy­ti mig­ra­ci­ją?“ – klau­sia­ma ra­ši­ny­je.

Ru­si­jos ži­niask­lai­dos lei­di­ny­je skel­bia­mos ir to­kios ne­va ti­kros ži­nios: „Pa­gal lie­tu­viš­ką sta­tis­ti­ką pa­sta­rai­siais me­tais į šią ša­lį at­vy­ko ir pi­lie­ty­bę ga­vo 8 as­me­nys. O į prieš­in­gą pu­sę – Ru­si­ją – vi­sam lai­kui iš­vy­ko 180 Lie­tu­vos pi­lie­čių.“

„Štai taip dir­ba propaganda“

Vie­no­je „Fa­ce­book“ dis­ku­si­jo­je šia te­ma nuo­mo­nę reiš­kė ru­sai, ka­dai­se ar ne taip se­niai per­si­kė­lę gy­ven­ti į Lie­tu­vą. Ver­tė­jas ir žur­na­lis­tas Ni­ki­ta Kob­ri­nas at­krei­pė dė­me­sį į ma­ni­pu­lia­ci­ją, kad Ru­si­jos spau­dos lei­di­nio pub­li­ka­ci­jo­je ly­gi­na­mi skir­tin­gi da­ly­kai – su­teik­ta Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė ir iš mū­sų ša­lies į kai­my­ni­nę iš­va­žia­vę žmo­nės. Ir ma­no, kad ly­gi­nant į Ru­si­ją iš­vy­ku­sius ir į Lie­tu­vą at­vy­ku­sius gy­ven­ti as­me­nis, skai­čiai bū­tų ne pir­mų­jų nau­dai. N. Kob­ri­nas re­ziu­ma­vo: „Štai taip dir­ba pro­pa­gan­da“.

Jis pa­ti­ki­no, kad as­me­niš­kai pa­žįs­ta bent pu­sę šim­to iš Ru­si­jos į Lie­tu­vą per­si­kė­lu­sių gy­ven­ti žmo­nių. Jie per­si­kė­lė į mū­sų kraš­tą, nors ne­tu­ri lie­tu­viš­kų šak­nų. „Tai Ru­si­jos žmo­nės, ku­rie, kaip iš aš sa­vo me­tu, dėl skir­tin­gų prie­žas­čių nu­spren­dė iš­va­žiuo­ti iš Ru­si­jos“, – tei­gė N. Kob­ri­nas. Ki­ti dis­ku­si­jos da­ly­viai taip pat ra­šė, kad as­me­niš­kai pa­žįs­ta dau­giau kaip 8 į Lie­tu­vą iš Ru­si­jos pers­kė­lu­sius gy­ven­ti žmo­nės. O vie­na ru­sė tei­gė pa­ste­bė­ju­si ten­den­ci­ją, kad Ru­si­jos ži­niask­lai­da pa­sta­ruo­ju me­tu itin daž­nai ra­šo apie Bal­ti­jos re­gio­no mig­ra­ci­jos kri­zę ir ma­no, kad tos ša­lies val­džia da­vė me­to­di­nį nu­ro­dy­mą tai da­ry­ti.

Ru­sai pra­šo po­li­ti­nio prieglobsčio

Eu­ro­pos mig­ra­ci­jos tink­lo sve­tai­nės duo­me­ni­mis, 2014 me­tais Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ga­vo 49 as­me­nys iš Ru­si­jos, 2015 me­tais – 38 as­me­nys iš šios ša­lies. 2016 me­tų duo­me­nų dar nė­ra.

Kaip pra­ne­šė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas, 2016 me­tais at­kū­ri­mo tvar­ka Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė ga­vo 109 as­me­nys (tu­rin­tys Ru­si­jos pi­lie­ty­bę, bet ne at­vy­kę iš Ru­si­jos). Ki­tais pa­grin­dais – na­tū­ra­li­za­ci­ja, su­pap­ras­tin­ta tvar­ka ir kt. – duo­me­nys bus ži­no­mi ki­tą mė­ne­sį.

Pa­gal „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lo lzi­nios.lt su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, iš vi­sų už­sie­nio ša­lių bū­tent Ru­si­jos pi­lie­čiai la­biau­siai ver­žia­si į Lie­tu­vą, pra­šo lei­di­mo gy­ven­ti, sie­kia po­li­ti­nio prieglobsčio

Lie­tu­vos mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2014 me­tais Ru­si­jos pi­lie­čiai pa­tei­kė 26 pir­mus pra­šy­mus ir 38 pa­kar­to­ti­nus su­teik­ti prie­globs­tį. Tais me­tais pa­bė­gė­lio sta­tu­są ga­vo 11 as­me­nų, pa­pil­do­mą ap­sau­gą – 37 as­me­nys.

2015 me­tų sta­tis­ti­ka to­kia: 31 pir­mas Ru­si­jos pi­lie­čių pra­šy­mas ir 6 pa­kar­to­ti­niai gau­ti prie­globs­tį mū­sų ša­ly­je. Po­li­ti­nis prie­globs­tis bu­vo su­teik­tas 9 as­me­nims, dar 5 – pa­skir­ta pa­pil­do­ma ap­sau­ga.

Per 2016 me­tų pir­mą pus­me­tį bu­vo pri­im­ta 19 Ru­si­jos pi­lie­čių pra­šy­mų su­teik­ti prie­globs­tį. Še­šiems at­vy­kė­liams iš šios ša­lies bu­vo su­teik­tas pa­bė­gė­lio sta­tu­sas. 2016 an­tro pus­me­čio duo­me­nų dar nė­ra.

pixabay.com nuotrauka

Krei­pia­si tūks­tan­čiai Ru­si­jos piliečių

Iš vi­sų už­sie­nio ša­lių bū­tent Ru­si­jos ir Ukrai­nos pi­lie­čių dau­giau­sia krei­pia­si lei­di­mo dėl lai­ki­no ar nuo­la­ti­nio gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je ir to­kius gau­na.

2014-ai­siais Ru­si­jos 5577 pi­lie­čiai krei­pė­si su pra­šy­mu iš­duo­ti ar pa­keis­ti lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. To no­rė­jo 4744 Ukrai­nos ir 4174 Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių. Ki­tų ša­lių at­sto­vų pra­šy­mai skai­čiuo­ja­mi ne tūks­tan­čiais, bet šim­tais.

2014 me­tais pa­gal Ru­si­jos pi­lie­čių pra­šy­mus jiems bu­vo iš­duo­ti Ru­si­jos 3164 lei­di­mai lai­ki­nai gy­ven­ti mū­sų ša­ly­je.

Ukrai­nos pi­lie­čiams – 2479, o Bal­ta­ru­si­jos – 1640, ki­tų ša­lių as­me­nims – po ke­lis šim­tus.

2015 me­tais 4260 Ru­si­jos pi­lie­čiai pa­gei­da­vo gau­ti ar pa­keis­ti lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. To­kių Ukrai­nos pi­lie­čių bu­vo 5442, Bal­ta­ru­si­jos – 3845. Tais me­tais 2224 Ru­si­jos pi­lie­čiams bu­vo leis­ta lai­ki­nai gy­ven­ti mū­sų ša­ly­je, Ukrai­nos – 2989, Bal­ta­ru­si­jos – 1388.

No­ri nuo­lat gyventi

2014 me­tais 261 Ru­si­jos pi­lie­tis pa­gei­da­vo gau­ti lei­di­mą nuo­lat gy­ven­ti mū­sų kraš­te. Tai di­džiau­sias skai­čius iš vi­sų už­sie­nio ša­lių. 246 to­kie pra­šy­mai bu­vo pa­ten­kin­ti.

Il­ga­lai­kio gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je tais me­tais pra­šė 144 Ukrai­nos ir 134 Bal­ta­ru­si­jos. Ki­tų ša­lių – kiek dau­giau ar ma­žiau nei po 10 as­me­nų.

2015-ai­sias 213 Ru­si­jos pi­lie­čių pa­tei­kė pra­šy­mą nuo­la­ti­niam gy­ve­ni­mui Lie­tu­vo­je. Taip pat dau­giau­sia iš vi­sų už­sie­nio ša­lių. Ukrai­nos pi­lie­čiai pa­tei­kė 188 to­kius pra­šy­mus, Bal­ta­ru­si­jos – 92, ki­tų ša­lių – po ke­lio­li­ka ar ke­le­tą.

Bu­vo iš­duo­ti 196 lei­di­mai Ru­si­jos pi­lie­čiams nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Abiem kryptimis

Pa­gal Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to sve­tai­nė­je pa­tei­kia­mus duo­me­nis, 2014 me­tais į Ru­si­ją per­si­kė­lė 462 Lie­tu­vos pi­lie­čiai, o gy­ven­ti į mū­sų ša­lį at­vy­ko 1496 Ru­si­jos pi­lie­čiai, tai yra 1034 dau­giau. 2015 me­tais į Ru­si­ją gy­ven­ti iš­vy­ko 549 Lie­tu­vos pi­lie­čiai, o iš šios ša­lies į Lie­tu­vą – 696 Ru­si­jos pi­lie­čiai, tai yra 147 dau­giau. Tai yra per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų į mū­sų ša­lį at­si­kė­lė 1181 Ru­si­jos pi­lie­čiais dau­giau, ne­gu ten per­si­kė­lė Lie­tu­vos pi­lie­čių.

2016 me­tų duo­me­nų kol kas nė­ra.

Eu­ro­pos mig­ra­ci­jos tink­lo sve­tai­nės duo­me­ni­mis, 2014 me­tais iš Ru­si­jos į Lie­tu­vą ree­mig­ra­vo, tai yra iš­va­žia­vo, bet po to grį­žo, 449 as­me­nys, 2015-ai­siais – 405 as­me­nys.