Kas kaltesnis: prostitutė ar jos klientas
Sei­me įre­gis­truo­tam siū­ly­mui už pros­ti­tu­ci­ją baus­ti vien šios pa­slau­gos pir­kė­jus pri­ta­ria tik pa­gal­bą pros­ti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms tei­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų spe­cia­lis­tai. Tei­si­nin­kai pers­pė­ja, kad tai – ban­dy­mas le­ga­li­zuo­ti pros­ti­tu­ci­ją.

Trys par­la­men­ta­rės – Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė, Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė ir Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė – siū­lo keis­ti nuo at­ei­nan­čių me­tų įsi­ga­lio­sian­čio Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nuo­sta­tas, kad vi­sa at­sa­ko­my­bė už pros­ti­tu­ci­ją kris­tų ne sek­sua­li­nes pa­slau­gas tei­kian­tiems, bet jas per­kan­tiems as­me­nims. Pa­na­šus mo­de­lis jau ne vie­ną de­šimt­me­tį tai­ko­mas Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se.

Pa­gal­bą pros­ti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms tei­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų nuo­mo­ne, tik taip ga­li­ma at­skleis­ti ti­krą­jį pros­ti­tu­ci­jos mas­tą mū­sų ša­ly­je ir ne­leis­ti šiam reiš­ki­niui plis­ti. Bet po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pers­pė­ja, kad skan­di­na­viš­ka­sis mo­de­lis la­bai ap­sun­kins ko­vą su pros­ti­tu­ci­ja.

Siū­lo ne­baus­ti prostitučių

Šiuo me­tu Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se už ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja nu­ma­ty­tos bau­dos nuo 86 iki 140 eu­rų, už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą – nuo 140 iki 280 eu­rų ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nis areš­tas iki 30 par­ų. To­kios pat bau­dos ski­ria­mos ir as­me­nims, ku­rie at­ly­gin­ti­nai nau­do­ja­si pros­ti­tu­čių pa­slau­go­mis. Pa­na­šios nuo­sta­tos, taip pat bau­dų dy­džiai per­kel­ti ir į Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, įsi­ga­lio­sian­tį nuo 2016 me­tų.

Ta­čiau tri­jų par­la­men­ta­rių siū­lo­mo­se pa­tai­so­se ne­lie­ka ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja, o tik už at­ly­gin­ti­ną nau­do­ji­mą­si pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­go­mis. „Pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čios mo­te­rys pa­gal da­bar­ti­nį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą yra men­kai ap­sau­go­tos nuo smur­to, bi­jo kreip­tis į po­li­ci­ją, nes ne­no­ri bū­ti nu­baus­tos pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis. Pa­nai­ki­nus bau­das šios mo­te­rys bū­tų la­biau ap­sau­go­tos nuo smur­to ir iš­nau­do­ji­mo“, – tei­gė pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­si Sei­mo na­rė M. A. Pa­vi­lio­nie­nė.

Anot par­la­men­ta­rių, ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės pa­nai­ki­ni­mas už pros­ti­tu­ci­ją su­ma­žins as­me­nų, ku­rie tuo ver­čia­si, per­se­kio­ji­mą, prie­var­tos ir smur­to prieš juos mas­tą, su­da­rys są­ly­gas gau­ti pa­gal­bą ne­bi­jant ne­igia­mų pa­sek­mių.

Per­nai už pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mą bu­vo nu­baus­tos 299 (iš jų 179 – pa­kar­to­ti­nai) mo­te­rys, už tai, kad pir­ko to­kias pa­slau­gas ar­ba tei­kė, – 22 vy­rai. Sei­mo na­rių nuo­mo­ne, ad­mi­nis­tra­ci­nės bau­dos ne­atg­ra­so nuo ver­ti­mo­si pros­ti­tu­ci­ja. Ne­pro­por­cin­gai daug bau­dų ski­ria­ma as­me­nims, par­duo­dan­tiems sek­sua­li­nes pa­slau­gas. Ta­čiau dau­ge­lis be­si­ver­čian­čių­jų pros­ti­tu­ci­ja yra ne­pa­jė­gūs su­mo­kė­ti jiems skir­tų bau­dų. Ta­da jos kau­pia­si ir ap­sun­ki­na ga­li­my­bes keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą, tu­rė­ti pa­ja­mų iš le­ga­laus dar­bo. Be to, ad­mi­nis­tra­ci­nių bau­dų sky­ri­mas už pros­ti­tu­ci­ją di­di­na tuo be­si­ver­čian­čių as­me­nų pa­žei­džia­mu­mą, nes už­ker­ta jiems ke­lią kreip­tis į po­li­ci­ją ta­pus smur­to ar sek­sua­li­nės prie­var­tos au­ko­mis.

To­dėl ir siū­lo­ma Lie­tu­vo­je pra­dė­ti tai­ky­ti va­di­na­mą­jį šve­diš­ką­jį mo­de­lį, kai bau­džia­mas at­ly­gin­ti­nai pros­ti­tu­ci­ja be­si­nau­do­jan­tis, o ne sek­sua­li­nes pa­slau­gas tei­kian­tis as­muo. Šis mo­de­lis ga­lio­ja Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je ir Is­lan­di­jo­je. Be Lie­tu­vos, tik trys Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys (Kroa­ti­ja, Mal­ta ir Slo­vė­ni­ja) bau­džia sek­sua­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čius as­me­nis, ki­to­se 24 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se jie ne­bau­džia­mi.

Pros­ti­tu­tes su­gau­dy­ti lengviau

LŽ kal­bin­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nai sa­kė, kad jei Sei­me bus pa­tvir­tin­tos siū­lo­mos nuo­sta­tos, jų ko­va su pros­ti­tu­ci­ja pri­mins Don­ki­cho­to ko­vą su vė­jo ma­lū­nais. Esą šiuo me­tu po­li­ci­nin­kams iš­siaiš­kin­ti sek­so pa­slau­gų tei­kė­jus nė­ra su­dė­tin­ga – už­ten­ka ap­si­mes­ti po­ten­cia­liais klien­tais. „Ne­jau par­ei­gū­nės tu­rės ap­si­me­ti­nė­ti pros­ti­tu­tė­mis, kad ga­lė­tų at­skleis­ti tuos, ku­rie už pi­ni­gus sie­kia sek­so pa­slau­gų?“ – iro­ni­za­vo kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis taip pat pri­pa­ži­no, jog ne­nau­do­jant kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos me­to­dų pros­ti­tu­ci­jos at­ve­jus bū­tų la­bai su­nku nu­sta­ty­ti. „Bent jau spren­džiant iš to, kiek per me­tus su­lai­ko­ma pros­ti­tu­čių, ir kiek – jų klien­tų. San­ty­kis – apie 300 ir maž­daug 20. Pa­gau­ti pros­ti­tu­tes leng­viau ne­gu jų pa­slau­gų pir­kė­jus“, – kal­bė­jo R. Ma­to­nis.

Lauk­tas siū­ly­mas

Ta­čiau Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ prog­ra­mos „Pa­gal­ba pros­ti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“ va­do­vė Kris­ti­na Mi­ši­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pe­rė­ji­mas prie Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se tai­ko­mo at­sa­ko­my­bės už pros­ti­tu­ci­ją mo­de­lio Lie­tu­vai yra vie­nin­te­lis bū­das iš­lip­ti iš šio liū­no. Mat tik ta­da at­sisk­leis­tų ti­kra­sis pros­ti­tu­ci­jos mas­tas. „Šiuo me­tu pros­ti­tu­ci­ja už­sii­man­čius as­me­nis po­li­ci­ja per­se­kio­ja, to­dėl ne­ži­no­me, kiek jų yra iš ti­krų­jų. So­cia­li­nės tar­ny­bos ne­ga­li su­si­da­ry­ti vaiz­do, ko­kia yra si­tua­ci­ja, kiek esa­ma ma­ni­pu­lia­ci­jų ir spe­ku­lia­ci­jų šia te­ma“, – ti­ki­no K. Mi­ši­nie­nė.

Pa­sak prog­ra­mos va­do­vės, vie­ni kal­ba apie eli­ti­nes pros­ti­tu­tes, ki­ti – apie žmo­nių iš­nau­do­ji­mą to­je sri­ty­je, ta­čiau rea­lios pa­dė­ties nie­kas ne­ži­no. Tik jai at­sisk­lei­dus at­si­ras ga­li­my­bė kur­ti pa­gal­bos tar­ny­bas, nes šian­dien spe­cia­lis­tai ne­ga­li pa­siū­ly­ti jo­kios iš­ei­ties, kaip iš­bris­ti iš pros­ti­tu­ci­jos liū­no, nors dau­ge­lis Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bių tai sėk­min­gai da­ro.

K. Mi­ši­nie­nės ma­ny­mu, at­si­sa­kius pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čių­jų per­se­kio­ji­mo, pa­vyk­tų su­ma­žin­ti ir ko­rup­ci­jos ly­gį, nes, anot jos, ga­li bū­ti, kad šią sri­tį kon­tro­liuo­jan­tys po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ir pa­tys nau­do­ja­si pros­ti­tu­čių pa­slau­go­mis. To­dėl bū­ti­na „nu­ka­bin­ti“ sek­sua­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čius as­me­nis, ne­svar­bu, ar tai mo­te­rys, ar vy­rai, nuo su­te­ne­rių „kab­liu­ko“ ir nuo tų, ku­rie no­ri pa­si­nau­do­ti jų pa­dė­ti­mi. „Daž­nu at­ve­ju tai nė­ra sa­va­no­riš­kai pa­si­rink­ta „pro­fe­si­ja“. Ją ly­di iš­nau­do­ji­mas, prie­var­ta­vi­mas. To­dėl ti­krai ne­ma­nau, kad per­se­kio­jant šiuos žmo­nes ga­li­ma ko nors pa­siek­ti“, – tvir­ti­no K. Mi­ši­nie­nė.

Ne­pa­kan­ka vien pa­nai­kin­ti baudas

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Sta­siui Šed­ba­rui su­pran­ta­mas par­la­men­ta­rių no­ras pa­gel­bė­ti pros­ti­tu­ci­jos au­koms, ta­čiau jų siū­ly­mas Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se pa­nai­kin­ti at­sa­ko­my­bę už ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja, par­la­men­ta­ro žo­džiais, ga­li tu­rė­ti la­bai blo­gų pa­sek­mių, nes tai pa­na­šu į pros­ti­tu­ci­jos le­ga­li­za­vi­mą. „Juk bau­dų pa­nai­ki­ni­mas ne­išsp­ren­džia prob­le­mos. Tu­ri bū­ti vi­sa sis­te­ma, api­man­ti ir in­teg­ra­ci­ją, ir pa­gal­bą, ir kon­tro­lę“, – svars­tė S. Šed­ba­ras.

Pa­sak jo, pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų įma­no­ma ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, pla­čiau tai­kant at­lei­di­mą nuo at­sa­ko­my­bės. O pri­ėmus siū­lo­mas pa­tai­sas ga­li­ma su­lauk­ti ne pros­ti­tu­ci­jos mas­to su­ma­žė­ji­mo, bet prieš­in­gai – pa­di­dė­ji­mo.