Kas bus vaizduojama ant pašto ženklų?
Pra­si­dė­jus nau­jiems me­tas Lie­tu­vos pa­štas pra­de­da ruo­štis jau ki­tiems – 2016-ie­siems – ir tra­di­ciš­kai kvie­čia vi­sus gy­ven­to­jus siū­ly­ti te­mas ki­tų me­tų pa­što ženk­lams leis­ti.

Sa­vo te­mas gy­ven­to­jai iki va­sa­rio 28 die­nos ga­li siū­ly­ti ap­si­lan­kę Lie­tu­vos pa­što in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je lie­tu­vos­paš­tas.lt.

„Kai prieš ke­le­rius me­tus pa­kvie­tė­me gy­ven­to­jus siū­ly­ti te­mas pa­što ženk­lams leis­ti, šis kon­kur­sas iš­kart su­si­lau­kė ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo, o siū­lo­mų te­mų skai­čius kas­met vis di­dė­jo. Ti­ki­mės, kad ir šie­met gy­ven­to­jai bus ak­ty­vūs ir siū­lys įdo­mias, ne­tra­di­ci­nes, kū­ry­biš­kas te­mas“, – sa­kė Er­vi­nas Vaiš­no­ras, Lie­tu­vos pa­što Pa­što ženk­lų lei­dy­bos de­par­ta­men­to va­do­vas.

Pa­siū­ly­ti te­mą 2016 me­tų pa­što ženk­lams leis­ti ga­li­ma ap­si­lan­kius Lie­tu­vos pa­što in­ter­ne­to tink­la­la­py­je ir už­pil­džius kon­kur­so an­ke­tą. Tai pa­da­ry­ti ga­li­ma nuo va­sa­rio 2 iki 28 die­nos.

Pa­što ženk­lų lei­dy­bos ko­mi­si­ja įver­tins vi­sas pa­siū­ly­tas te­mas ir at­rinks pa­čias ak­tua­liau­sias ir įdo­miau­sias. Vė­liau šio­mis te­mo­mis bus iš­leis­ti pa­što ženk­lai, o te­mas „nu­ga­lė­to­jas“ pa­siū­lę gy­ven­to­jai bus ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos pa­što pri­zais.

Šie­met Lie­tu­vos pa­štas iš­leis 25 pa­što ženk­lus šio­mis te­mo­mis: „Lie­tu­vos her­bo sim­bo­lis Vy­tis mo­ne­to­se“, „Eu­ro įve­di­mas Lie­tu­vo­je“, „Lie­tu­vos rau­do­no­ji kny­ga. Žin­duo­liai“, „500-osios Mi­ka­lo­jaus Rad­vi­los Juo­do­jo gi­mi­mo me­ti­nės“, „Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­tui – 25 me­tai“, „Tech­ni­kos pa­mink­lai. Kau­no tvir­to­vė“, „Se­nie­ji žais­lai“, „Jo­nui Juš­kai – 200 me­tų“, „Tu­riz­mas Lie­tu­vo­je“, „Lie­tu­vos til­tai“, „2015-ie­ji – et­nog­ra­fi­nių re­gio­nų me­tai“, „Šiuo­lai­ki­nis lie­tu­vių me­nas: ma­da“, „Moks­lo ir ži­nių die­na“, „My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio 250-osios me­ti­nės“, „In­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos“, „Tra­di­ci­niai ama­tai Lie­tu­vo­je“, „Šv. Ka­lė­dos ir Nau­jie­ji me­tai“.