Kartu patruliuos Lietuvos ir Latvijos pasieniečiai
Penk­ta­die­nį pa­sie­ny­je su Lat­vi­ja pir­mą kar­tą kar­tu pa­tru­liuo­ti pra­dės bend­ras šios ša­lies ir Lie­tu­vos sie­nos ap­sau­gos par­ei­gū­nų eki­pa­žas. Jo­niš­kio ra­jo­ne su­stab­dy­ti as­me­nys ne­tu­rė­tų nu­steb­ti, jei juos ti­krin­ti im­sis uni­for­muo­tas Lat­vi­jos par­ei­gū­nas.

Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu pa­tru­liuo­sian­čių abie­jų ša­lių pa­sie­nie­čių už­duo­tis bus ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos bei nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja ir iš­aiš­ki­ni­mas prie šios Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­daus sie­nos.

Bend­ras tarp­tau­ti­nis eki­pa­žas pa­tru­lia­vi­mą penk­ta­die­nį vyk­dys Jo­niš­kio ra­jo­ne.

Vie­ny­da­mi jė­gas ko­vo­jant su nu­si­kal­ti­mais abie­jų ša­lių te­ri­to­ri­jo­se Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­nie­čių bei po­li­ci­nin­kų va­do­vai rug­sė­jo 28 d. pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl bend­ro pa­tru­lia­vi­mo. Šis do­ku­men­tas ta­po pa­grin­du Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­nie­čiams bei po­li­ci­nin­kams for­muo­ti bend­rus pa­tru­lius abie­jų ša­lių pa­sie­ny­je. Taip vie­ni­jant tei­sė­sau­gi­nin­kų pa­jė­gas in­ten­sy­vi­na­ma ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos pre­ven­ci­ja, už­ti­kri­na­mas vie­šo­sios tvar­kos ir vi­suo­me­nės sau­gu­mas, di­des­nis dė­me­sys ski­ria­mas įvai­rių ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų už­kar­dy­mui, sau­gaus eis­mo prie­žiū­rai.

Bend­ram dvie­jų ša­lių pa­sie­nie­čių ir po­li­ci­nin­kų pa­tru­lia­vi­mui bus nau­do­ja­mos Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos tei­sė­sau­gi­nin­kų tu­ri­mos trans­por­to prie­mo­nės bei tech­ni­nė įran­ga.

Pa­tru­lio va­do­vu ski­ria­mas tos ša­lies pa­sie­nie­tis, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je vyk­do­mas pa­tru­lia­vi­mas.

Ana­lo­giš­ką su­si­ta­ri­mą dėl bend­ro pa­tru­lia­vi­mo 2011 m. yra pa­si­ra­šę Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nie­čiai bei po­li­ci­nin­kai.