Kartelė tarėjams iškelta aukščiau
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) pa­ko­re­ga­vo vi­suo­me­ni­nių tei­sė­jų (ta­rė­jų) ins­ti­tu­to teis­muo­se kon­cep­ci­ją. Pi­lie­čiams, ku­rie kar­tu su tei­sė­jais ga­lė­tų vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą, nu­ma­ty­ti griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai iš­si­la­vi­ni­mui ir re­pu­ta­ci­jai.

Šios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas sie­kis su­kur­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą ne­įgy­ven­din­tas iki šiol. Ta­čiau Sei­me ke­lią stu­mia­si Vi­suo­me­ni­nių tei­sė­jų (ta­rė­jų) ins­ti­tu­to teis­muo­se kon­cep­ci­ja, nu­ma­tan­ti bū­ti­ny­bę įtei­sin­ti pa­pras­tų pi­lie­čių da­ly­va­vi­mą teis­mi­niuo­se pro­ce­suo­se. Do­ku­men­tą iš­nag­ri­nė­jęs Sei­mo TTK jį kiek pa­to­bu­li­no ir vėl pa­tei­kė vi­sų par­la­men­ta­rų teis­mui. Ti­ki­ma­si, kad pri­nci­pi­nei nuo­sta­tai dėl vi­suo­me­nės įtrau­ki­mo į teis­mų veik­lą pri­tars dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas.

Ga­lio­ja daug kur Europoje

Mū­sų ša­lies įsta­ty­mai ne­nu­ma­to ga­li­my­bės vi­suo­me­nės at­sto­vams tie­sio­giai da­ly­vau­ti vyk­dant tei­sin­gu­mą, t.y. vie­niems ar kar­tu su pro­fe­sio­na­liais tei­sė­jais nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nes, bau­džia­mą­sias, ad­mi­nis­tra­ci­nes by­las. Tuo me­tu dau­ge­lis Eu­ro­pos vals­ty­bių į sa­vo tei­si­nes sis­te­mas yra įtrau­ku­sios vie­no­kį ar ki­to­kį vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mą teis­mų dar­be. Pra­kti­ko­je pa­pras­tai iš­ski­ria­mi trys pa­grin­di­niai to mo­de­liai: pri­sie­ku­sių­jų teis­mas, ta­rė­jų ins­ti­tu­tas ir tai­kos tei­sė­jai. Pa­vyz­džiui, pri­sie­ku­sių­jų teis­mas vei­kia Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je, JAV, Aus­tra­li­jo­je, Ka­na­do­je, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je ir kt.

Ta­rė­jų ins­ti­tu­te, ku­rį no­ri­ma įtei­sin­ti ir Lie­tu­vo­je, vi­suo­me­nės at­sto­vas, ne­pri­va­lan­tis tu­rė­ti tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo ar tei­si­nio dar­bo pa­tir­ties, miš­rio­je ko­le­gi­jo­je kar­tu su pro­fe­sio­na­liu tei­sė­ju spren­džia tei­sės tai­ky­mo klau­si­mus. Ta­rė­jų spręs­ti­nų by­lų ka­te­go­ri­jos pri­klau­so nuo kon­kre­čios vals­ty­bės ir ga­li apim­ti ne tik bau­džia­mą­sias, ta­čiau ir dar­bo, ko­mer­ci­nes, šei­mos ar ki­to­kio po­bū­džio by­las. Miš­rios – ta­rė­jų ir pro­fe­sio­na­lių tei­sė­jų – by­las nag­ri­nė­jan­čios ko­le­gi­jos yra la­bai po­pu­lia­rios Eu­ro­po­je. Ta­rė­jų ins­ti­tu­tas vei­kia Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Šve­di­jo­je, Bel­gi­jo­je, Len­ki­jo­je ir kt.

Tai­ky­tų am­žiaus cenzą

Sei­mo TTK pa­žy­mi, kad sie­kiant įtei­sin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, bū­ti­na keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, nu­ma­tant, kad tei­sin­gu­mą mū­sų ša­ly­je vyk­do tei­sė­jai ir kar­tu su tei­sė­jais – ta­rė­jai. Taip pat – de­šimt ki­tų įstatymų

Ta­rė­jams siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ke­lis pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus. Prie tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo ga­lė­tų pri­si­dė­ti tik Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ne jau­nes­ni kaip 25 me­tų ir ne vy­res­ni nei 65 me­tų am­žiaus. Jais ne­ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­kai, vals­ty­bės par­ei­gū­nai, sta­tu­ti­niai tar­nau­to­jai, ka­riai, no­ta­rai, ants­to­liai, teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai, ad­vo­ka­tai ir pan.

Pa­sak Sei­mo TTK pir­mi­nin­ko Ju­liaus Sa­ba­taus­ko, bu­vo su­griež­tin­ta nuo­sta­ta dėl ta­rė­jų iš­si­la­vi­ni­mo – siū­lo­ma, kad kar­tu su tei­sė­jais tei­sin­gu­mą ga­lė­tų vyk­dy­ti tik as­me­nys, tu­rin­tys aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. „Taip pat pa­tei­kė­me siū­ly­mus dėl ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos – duo­da­me nuo­ro­dą į Teis­mų įsta­ty­mą. As­muo, ku­ris pre­ten­duo­ja tap­ti ta­rė­ju, tu­rės ly­giai to­kias pa­čias tei­ses, kaip tei­sė­jas, to­dėl ma­no­me, kad šiuo at­ve­ju ne­tu­rė­tų bū­ti pa­žeis­ti rei­ka­la­vi­mai ne­prie­kaiš­tin­gai re­pu­ta­ci­jai. Iš­si­la­vi­ni­mo rei­ka­la­vi­mai gau­na­si že­mes­ni, nes tei­sė­jams rei­ka­la­vi­mai yra itin griež­ti – aukš­ta­sis uni­ver­si­te­ti­nis tei­si­nis iš­si­la­vi­ni­mas. Ta­rė­jai ga­lė­tų bū­ti ne­bū­ti­nai tei­si­nin­kai ir ne­bū­ti­nai su uni­ver­si­te­ti­niu iš­si­la­vi­ni­mu“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ in­ter­ne­to por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas.

As­me­nys, ati­tin­kan­tys rei­ka­la­vi­mus, į ta­rė­jų są­ra­šą ga­lė­tų bū­ti įra­šo­mi sa­va­no­riš­kai. As­muo, įtrauk­tas į šį są­ra­šą sa­va­no­riš­kai ar at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du, pri­va­lė­tų at­lik­ti ta­rė­jo par­ei­gas. At­si­sa­kę tai da­ry­ti, bū­ti trau­kia­mi ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Da­ly­vau­ti kon­kre­čio­se by­lo­se ta­rė­jai bū­tų ski­ria­mi at­rin­kus at­si­tik­ti­nai. Ma­no­ma, kad per me­tus tas pats as­muo ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mas da­ly­vau­ti nag­ri­nė­jant ne dau­giau kaip vie­ną ar dvi by­las. Ta­rė­jai ga­lė­tų da­ly­vau­ti nag­ri­nė­jant by­las dėl la­bai su­nkių, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų, dar­bo, ci­vi­li­nes ir ad­mi­nis­tra­ci­nes by­las, ieš­ki­nius dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ir tar­ny­bi­nių gin­čų.

Įžvel­gia ir grėsmių

Nu­ro­do­ma, kad ta­rė­jų ins­ti­tu­tas Lie­tu­vo­je pri­si­dė­tų vi­suo­me­nės švie­ti­mo, di­des­nės de­mo­kra­ti­jos, pa­ska­tin­tų po­žiū­rių įvai­ro­vę, su­ar­tin­tų „gy­vo­sios“ ir for­ma­lio­sios tei­sės su­pra­ti­mą, pa­si­tar­nau­tų kaip pa­pil­do­ma tei­sė­jų ne­prik­lau­so­mu­mo ga­ran­ti­ja – ma­no­ma, kad ta­rė­jai ga­li ap­sau­go­ti teis­mą nuo po­li­ti­kų ir ki­tų as­me­nų spau­di­mo ir kt.

Ly­giai taip pat nu­ro­do­mos ga­li­mos ne­igia­mos ta­rė­jų įtei­si­ni­mo pa­sek­mės. Tai par­ei­ka­lau­tų dau­giau fi­nan­si­nių iš­tek­lių ir lai­ko by­los svars­ty­mui. Įspė­ja­ma, kad at­si­ra­dus ta­rė­jams, spren­di­mų ar­gu­men­ta­vi­mas ga­li rem­tis su­bjek­ty­viu tei­sin­gu­mo jaus­mu, emo­ci­jo­mis, prie­ta­rais ir ste­reo­ti­pais, pro­fe­sio­na­liems tei­sė­jams nag­ri­nė­jant by­las kar­tu su ta­rė­jais ga­li bū­ti pri­ima­mi for­ma­lio­sios tei­sės po­žiū­riu ne­pag­rįs­ti spren­di­mai. Ak­cen­tuo­ja­ma ir ta­rė­jų ko­rup­ci­jos bei ša­liš­ku­mo ri­zi­ka, grės­mė ju­risp­ru­den­ci­jos tęs­ti­nu­mo pri­nci­pui. Esą kil­tų iš­šū­kių ir dėl ta­rė­jų sau­gu­mo, nes ne­at­mes­ti­na, kad at­lik­da­mi sa­vo par­ei­gas tam ti­krais at­ve­jais jie ga­li su­lauk­ti gra­si­ni­mų, ga­li kil­ti grės­mė jų tur­tui, svei­ka­tai ar net gy­vy­bei.