Kartą nudegusi, LLRA-KŠS į koaliciją dievagojasi nesiveršianti
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS) ne­igia kal­bas su val­dan­čiai­siais „vals­tie­čiais“ jau su­mu­šu­si ran­ko­mis dėl bend­ro dar­bo koa­li­ci­jo­je. Šią sa­vai­tę pa­si­ro­dė spė­lio­nių, kad ši par­ti­ja ga­li pa­keis­ti dėl bu­vi­mo koa­li­ci­jo­je abe­jo­jan­čius so­cial­de­mo­kra­tus.

LLRA-KŠA pa­skli­du­sias kal­bas va­di­na spe­ku­lia­ci­jo­mis. Par­ti­jos Spau­dos biu­ro tei­gi­mu, LLRA-KŠS ne­ve­dė ir ne­ve­da jo­kių ofi­cia­lių de­ry­bų dėl koa­li­ci­jos. „Par­ti­ja da­ly­va­vo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je 2012–2014 me­tais, bet tuo lai­ko­tar­piu įgi­jo ne­igia­mos pa­tir­ties. Mū­sų di­džiau­sias par­tne­ris ne­si­lai­kė nei Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, nei pa­si­ra­šy­tų tarp­par­ti­nių su­tar­čių. Bū­da­mi so­li­di ir pri­nci­pi­nė po­li­ti­nė jė­ga, pa­li­ko­me val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, ir tarp par­ti­jų bū­ti­nas gar­bin­gas el­ge­sys, žo­džio lai­ky­ma­sis, so­li­du­mas. Po pa­mi­nė­tos pa­tir­ties skep­tiš­kai žiū­ri­me į nau­jų su­tar­čių ar su­si­ta­ri­mų pa­si­ra­šy­mą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me. LLRA-KŠS prog­no­zė­mis, jei koa­li­ci­ją pa­liks so­cial­de­mo­kra­tai, rea­liau­sias sce­na­ri­jus bus „vals­tie­čių“ ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė. Ar LLRA-KŠS pa­lai­kys to­kią Vy­riau­sy­bę, pri­klau­sys nuo šios po­žiū­rio į LLRA-KŠS prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas.

Kad LLRA-KŠS val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ga­li pa­keis­ti so­cial­de­mo­kra­tus, už­si­min­ta šią sa­vai­tę. Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­riai tre­čia­die­nį sa­vo da­bar­ti­niams par­tne­riams pa­skel­bė ul­ti­ma­tu­mą, ra­gin­da­mi dėl to­les­nės veik­los koa­li­ci­jo­je ap­sisp­ręs­ti iki rug­sė­jo pra­džio­je pra­si­dė­sian­čios Sei­mo ru­dens se­si­jos. Pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai at­sa­ką duo­ti ke­ti­na rug­sė­jo pa­bai­go­je. Kaip tik šiuo me­tu vi­suo­se So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP)sky­riuo­se vyks­ta apk­lau­sa“ lik­ti ar ne val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Nuo­la­ti­niai „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų ne­su­ta­ri­mai jau ku­ris lai­kas ska­ti­na prog­no­zes apie ne­to­li­mą val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos griū­tį.

Pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją tuo­me­ti­nė LLRA po­rą me­tų dir­bo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su so­cial­de­mo­kra­tais, „dar­bie­čiais“ ir „tvar­kie­čiais“. Ki­lus ne­su­ta­ri­mams dėl kai ku­rių per­so­na­li­jų Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je, LLRA, ap­kal­ti­nu­si par­tne­rius dik­ta­tu, pa­li­ko koa­li­ci­ją.