Karštais pėdsakais sulaikyti įžūlūs plėšikai
Sau­sio 24 d. 19 val. 10 min. Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, kad Kal­va­ri­jų gat­vė­je bu­vo apip­lėš­ta mo­te­ris, o trys plė­ši­mu įta­ria­mi 20 – 25 m. am­žiaus jau­nuo­liai ga­li bū­ti ne­to­lie­se.

Trys po­li­ci­jos pa­tru­lių eki­pa­žai ati­džiai ti­kri­no įtar­ti­nas vie­tas, kol Tur­gaus gat­vė­je pa­ste­bė­jo iš nak­ti­nio ba­ro iš­ei­nan­čius tris vai­ki­nus, ati­tin­kan­čius įta­ria­mų­jų po­žy­mius. Pa­ma­tę po­li­ci­jos tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius, vai­ki­nai ėmė blaš­ky­tis, ta­čiau ne­tru­kus su­pra­to, kad yra ap­sup­ti ir spruk­ti nė­ra kur. Nu­ken­tė­ju­sio­ji (gi­mu­si 1964 m.) at­pa­ži­no už­puo­li­kus, gi­mu­sius 1988, 1990 ir 1999 m. Įta­ria­mie­ji bu­vo pri­sta­ty­ti į ko­mi­sa­ria­tą, įvy­kis ti­ria­mas to­liau.

Sau­sio 25 d. 15 val. pa­tru­liuo­jan­tys par­ei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad ties Kal­va­ri­jų g. 59 įvyk­dy­tas plė­ši­mas. At­vy­ku­siems par­ei­gū­nams vy­riš­kis (gi­męs 1970 m.) pa­aiš­ki­no, kad Kal­va­ri­jų ir Tur­gaus gat­vių san­kry­žo­je jį ir su­gy­ven­ti­nę (gi­mu­sią 1967 m.) už­puo­lė ke­li vy­rai, su­mu­šė bei at­ėmė mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nus ir pi­ni­gi­nes. Ži­no­da­mi įta­ria­mų­jų po­žy­mius ir jų pa­si­ša­li­ni­mo ir įvy­kio vie­tos kryp­tį, pa­tru­liai Tri­mi­tų gat­vė­je pa­ste­bė­jo du vy­rus, ban­džiu­sius pa­sis­lėp­ti ap­leis­ta­me na­me. Su­lai­kius ne­blai­vius įta­ria­muo­sius (gi­mu­sius 1977 m. ir 1981 m.), pas vie­ną jų ras­tas apip­lėš­tai mo­te­riai pri­klau­san­tis te­le­fo­nas, o juos abu at­pa­ži­no už­pul­ta­sis vy­riš­kis. Įvy­kio ty­ri­mas tę­sia­mas.