Karščio banga alina ne tik gyventojus
Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus „Litg­rid“ dar­buo­to­jai ir ran­go­vai per šias dvi ali­nan­čio karš­čio sa­vai­tes spren­džia ypa­tin­gą už­duo­tį, kaip eks­tre­ma­liu oru už­ti­krin­ti sta­bi­lų ir pa­ti­ki­mą elek­tros per­da­vi­mą.

Tem­pe­ra­tū­rai pa­ki­lus dau­giau nei 30 laips­nių, elek­tros per­da­vi­mo tink­le dau­gė­ja li­ni­jų at­si­jun­gi­mų. Vien sa­vait­ga­lį dėl oro są­ly­gų už­fik­suo­ta dau­giau nei 15 at­si­jun­gi­mų 110 ir 330 ki­lo­va­tų oro li­ni­jo­se, ta­čiau dėl sėk­min­gai su­vei­ku­sių ap­sau­gų elek­tros per­da­vi­mas var­to­to­jams ne­bu­vo nu­trū­kęs.

„Va­sa­rą gam­ta pa­že­ria daug iš­ban­dy­mų, o mū­sų in­ži­nie­rių par­ei­ga – efek­ty­viai ir grei­tai ras­ti op­ti­ma­lius spren­di­mus, kad elek­tra pa­ti­ki­mai pa­siek­tų vi­sus var­to­to­jus ir šie ne­jus­tų ne­pa­to­gu­mų. Kas­die­nis elek­tros sis­te­mos dar­bo pri­nci­pas – kad at­si­jun­gus vie­nam iš aukš­tos įtam­pos elek­tros įren­gi­nių ki­ti tink­lo ele­men­tai tu­ri jį kom­pen­suo­ti. Taip už­ti­kri­na­mas elek­tros per­da­vi­mo sau­gu­mas ir pa­ti­ki­mu­mas“, – sa­kė Rai­mun­das Ta­mo­šiū­nas, Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus „Litg­rid“ Tink­lo prie­žiū­ros sky­riaus va­do­vas. Anot jo, vi­si tink­le įvyks­tan­tys in­ci­den­tai yra ne­del­siant au­to­ma­tiš­kai fik­suo­ja­mi ir ša­li­na­mi.

Nuo karš­čio aukš­tos įtam­pos elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jų lai­dai nu­tįs­ta že­miau nei įpras­tai. Ta­da elek­tros iš­kro­va ga­li įvyk­ti, net jei po li­ni­ja au­ga aukš­tes­ni krū­mai. Tem­pe­ra­tū­rai šok­te­lė­jus iki 35 laips­nių karš­čio, dar­bai, ku­rie tu­ri bū­ti vyk­do­mi trans­for­ma­to­rių pa­sto­tė­se, su­pla­nuo­ja­mi at­lik­ti vė­liau, kad spe­cia­lis­tams ne­reik­tų ar­tin­tis prie įkai­tu­sių elek­tros įren­gi­nių.

Pa­sak R. Ta­mo­šiū­no, šios po­ra sa­vai­čių yra vie­nos karš­čiau­sių, ko­kias te­ko pa­tir­ti il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tiems „Litg­rid“ in­ži­nie­riams. La­bai pa­vo­jin­gi ir to­kiu oru pa­daž­nė­ję gam­tos reiš­ki­niai kaip žai­bas, gū­sin­gas vė­jas ar stip­rus lie­tus – esant to­kioms są­ly­goms gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi ne­siar­tin­ti prie aukš­tos įtam­pos oro li­ni­jų ir jo­kių bū­du ne­sto­vė­ti po lai­dais ar at­ra­mo­mis. To­kio­mis eks­tre­ma­lio­mis oro są­ly­go­mis dar at­sar­giau nei įpras­tai pri­va­lo elg­tis ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie šiuo me­tu at­lie­ka dar­bus lau­kuo­se, per ku­rias ei­na aukš­tos įtam­pos oro li­ni­jos.