Karo paliesti tautiečiai prašosi į Lietuvą
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na par­si­vež­ti Į Lie­tu­vą oku­puo­ta­me Kry­mo pu­sia­sa­ly­je bei ka­ri­nio konf­lik­to apim­to­je Ry­tų Ukrai­no­je – Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­ty­se gy­ve­nan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius, lie­tu­vių kil­mės as­me­nis ir jų šei­mas. Pa­gei­da­vi­mą per­si­kel­ti gy­ven­ti į Lie­tu­vą yra par­eiš­ku­sios apie 30 šei­mų.

Tau­tie­čių per­kė­li­mą į Lie­tu­vą nu­ma­tan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas par­eng­tas at­siž­vel­giant į su­dė­tin­gą sau­gu­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį Ukrai­nos Kry­mo au­to­no­mi­nė­je res­pub­li­ko­je, Se­vas­to­po­lio mies­te, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se. Vy­riau­sy­bė sieks, kad bū­tų su­teik­ta par­ama Lie­tu­vos pi­lie­čiams, lie­tu­vių kil­mės as­me­nims bei jų šei­mų na­riams, iš­reiš­ku­siems pa­gei­da­vi­mą per­si­kel­ti iš konf­lik­ti­nių Ukrai­nos te­ri­to­ri­jų ir įsi­kur­ti Lie­tu­vo­je.

Krei­pė­si į am­ba­sa­dą

Pra­si­dė­jus ka­ri­niam konf­lik­tui Ukrai­no­je, mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė Ki­je­ve su­lau­kia ne­ma­žai krei­pi­mų­si iš ka­ri­nio konf­lik­to apim­to­je Ry­tų Ukrai­no­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių bei lie­tu­vių kil­mės as­me­nų ir jų ar­ti­mų­jų dėl ga­li­mo eva­ka­vi­mo iš Ukrai­nos į Lie­tu­vą.

„Lie­tu­vos pi­lie­čiams nė­ra di­de­lių prob­le­mų grįž­ti į Lie­tu­vą, bet tarp jų šei­mų na­rių esa­ma ir ne Lie­tu­vos pi­lie­čių. Tad šis klau­si­mas nė­ra toks pa­pras­tas. Or­ga­ni­zuo­jant jų ve­ži­mą rei­ka­lin­gos Vy­riau­sy­bės pa­stan­gos“, - LŽ tei­gė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ukrai­no­je duo­me­ni­mis, nuo konf­lik­to pra­džios su­lauk­ta apie tris­de­šim­ties šei­mų, ku­rias su­da­ro po 3-5 as­me­nis, pra­šy­mų per­kel­ti į Lie­tu­vą. „Da­bar kal­ba­ma apie še­šių šei­mų – 22 žmo­nių – per­kė­li­mą į Lie­tu­vą“, - pa­tiks­li­no M. Ja­nu­ko­nis. Įsi­kur­ti Lie­tu­vo­je, pa­sak jo, pa­gei­dau­ja dau­giau­sia Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je pa­žy­mė­jo, kad, pa­vyz­džiui, Len­ki­ja jau ini­ci­ja­vo ir įgy­ven­di­no sa­vo pi­lie­čių ir len­kų kil­mės as­me­nų per­kė­li­mą iš Ukrai­nos į Len­ki­ją ir jų in­teg­ra­ci­ją į ša­lies gy­ve­ni­mą. „Kiek­vie­na ša­lis sten­gia­si rū­pin­tis sa­vo pi­lie­čiais“, - pa­brė­žė dip­lo­ma­tas.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių - apie 1,5 tūks­tan­čio.

In­teg­ruos į ša­lies gyvenimą

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai pa­žy­mė­jo, kad mū­sų ša­lies pi­lie­čių, lie­tu­vių kil­mės žmo­nių ir jų šei­mos na­rių per­kė­li­mas į Lie­tu­vą bū­tų įma­no­mas, jei bū­tų už­ti­krin­ta jų in­teg­ra­ci­ją į ša­lies gy­ve­ni­mą – su­teik­tas lai­ki­nas būs­tas, mo­ka­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos, už­ti­krin­ti lie­tu­vių kal­bos, pro­fe­si­niai mo­ky­mai, per­kel­tų as­me­nų te­ri­to­ri­nis pa­skirs­ty­mas.

Tei­kia­mu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tu at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Už­sie­nio rei­ka­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­joms – siū­lo­ma pa­ves­ti or­ga­ni­zuo­ti as­me­nų per­kė­li­mą iš Ukrai­nos į Lie­tu­vą, jų in­teg­ra­ci­ją, lai­ki­no būs­to ir švie­ti­mo pa­slau­gų tei­ki­mą. At­vyks­tan­tie­siems tu­rė­tų bū­ti su­teik­ta kon­su­li­nė pa­gal­ba, iš­duo­tos vi­zos ir as­mens grį­ži­mo do­ku­men­tai, jie tu­rė­tų bū­ti apd­raus­ti svei­ka­tos drau­di­mu.

Siū­lo­ma, kad per pir­muo­sius 12 mė­ne­sių vals­ty­bės par­ama per­kel­ti­nų as­me­nų in­teg­ra­ci­jai bū­tų tei­kia­ma pa­gal nu­ma­ty­tą par­amos už­sie­nie­čiams, ga­vu­siems prie­globs­tį Lie­tu­vo­je, tvar­ką. „Iš­lai­dos, bū­ti­nos as­me­nų per­kė­li­mui į Lie­tu­vą, tarp jų rink­lia­vų už at­vy­ki­mo do­ku­men­tų ir tei­si­nį sta­tu­są Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų tvar­ky­mą ir iš­da­vi­mą, bus mo­ka­mos iš ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų asig­na­vi­mų lė­šų, pri­rei­kus tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka – iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do“, - pa­žy­mi­ma Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te.