Karo aukų atminimą Maskvoje pagerbė gegužės 8-ąją
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas sek­ma­die­nį pa­ger­bė An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą ap­lan­ky­da­mas Am­ži­no­sios ug­nies me­mo­ria­lą Mask­vo­je, esan­tį prie Krem­liaus sie­nų.

R.Mo­tu­zas pa­dė­jo gė­lių vai­ni­ką su lie­tu­viš­ka tris­pal­ve ša­lia Am­ži­no­sios ug­nies bei pa­ger­bė ka­re žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mą ty­los mi­nu­te, pra­ne­šė am­ba­sa­da.

„Ats­to­vy­bės va­do­vo ma­ny­mu, ap­lan­ky­da­mi ir pa­gerb­da­mi šio pra­žū­tin­go vi­sai žmo­ni­jai ka­ro au­kas, mes so­li­da­ri­zuo­ja­mės ir len­kia­me gal­vą prieš Ru­si­jos tau­tą, ku­rią šis ka­ras pa­lie­tė ypač skau­džiai“, – sa­ko­ma pra­ne­ši­me.

Ka­ro au­kas pa­ger­bęs sek­ma­die­nį, am­ba­sa­do­rius ne­vyks ste­bė­ti pir­ma­die­nį Mask­vo­je vyk­sian­čio ka­ri­nio par­ado, ku­riuo Ru­si­ja mi­ni per­ga­lės An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re die­ną.

„Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je vie­nin­te­lis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių dip­lo­ma­tų ne­ste­bės ka­ri­nio par­ado Ru­si­jos sos­ti­nė­je, vyk­sian­čio ge­gu­žės 9 die­ną Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je, ka­dan­gi An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­ga Lie­tu­vo­je mi­ni­ma ge­gu­žės 8, o ne 9 die­ną, kaip bū­da­vo so­viet­me­čiu“, – pa­žy­mi am­ba­sa­da.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­niai at­sto­vai ne­da­ly­vau­ja ste­bint ge­gu­žės 9-osios par­adą Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je nuo 2014 me­tų, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­lį.

Ofi­cia­liai Lie­tu­vo­je An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­ga mi­ni­ma ge­gu­žės 8-ąją – 1945 me­tais šią die­ną Vo­kie­ti­ja pa­si­ra­šė be­są­ly­gi­nį ka­pi­tu­lia­ci­jos ak­tą.

Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui Lie­tu­va li­ko oku­puo­ta so­vie­tų. Iki 1952 me­tų į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. ša­lies pi­lie­čių, žu­vo per 20 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.