Karo akademijoje prisiekė jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai
Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je Vil­niu­je įvy­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­mų (JKVM) klau­sy­to­jų prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu prie­sai­kos žo­džius iš­ta­rė 80 Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je ir Dra­gū­nų ba­ta­lio­ne JKVM da­ly­vau­jan­čių ka­rių. 23 JKVM I kur­so klau­sy­to­jai jau yra pri­sie­kę anks­čiau kaip ka­riai sa­va­no­riai ir ba­zi­nių ka­ri­nių mo­ky­mų da­ly­viai.

Šven­tė­je da­ly­va­vo aka­de­mi­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas ka­ri­niam ren­gi­mui plk. ltn. Va­le­ri­jus Še­re­lis, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pro­rek­to­rius prof. dr. Alf­re­das Lau­ri­na­vi­čius, ki­tų uni­ver­si­te­tų at­sto­vai, Ka­ro aka­de­mi­jos va­do­vy­bė, pri­sie­kian­čių­jų ar­ti­mie­ji.

Šiais me­tais Lie­tu­vos vals­ty­bei pri­sie­kė ket­vir­to­ji Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos JKVM klau­sy­to­jų lai­da, ku­rią su­da­ro stu­den­tai iš de­šim­ties Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų, šiuos mo­ky­mus pra­dė­ję 2016 m. ru­de­nį.

Prie­sai­kos me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas ir ge­riau­sias JKVM klau­sy­to­jas, ku­riam su­teik­ta tei­sė pa­bu­čiuo­ti Aka­de­mi­jos vė­lia­vą vi­sų pri­sie­ku­sių klau­sy­to­jų var­du. Juo iš­rink­tas trans­por­to in­ži­ne­ri­jos ba­ka­lau­ro laips­nį įgi­jęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tas jau­nes­ny­sis ei­li­nis Er­nes­tas Nau­bet­cha­no­vas. Jau­nuo­lis pa­sie­kė ge­rų mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų, pa­de­mons­tra­vo ge­rą fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą ir aukš­tą mo­ty­va­ci­ją, dėl sa­vo at­sa­kin­go po­žiū­rio į tar­ny­bą ta­po ge­ru pa­vyz­džiu ki­tiems JKVM klau­sy­to­jams.

Prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja vy­ko ir va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­to mi­nė­ji­mo me­tu Kau­ne, kur pri­sie­kė 54 JKVM da­ly­viai, be­si­mo­kan­tys šia­me mies­te Di­vi­zi­jos ge­ne­ro­lo Sta­sio Raš­ti­kio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­kyk­lo­je.

Jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­mai (JKVM)

Jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­mai – vie­na iš pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos for­mų, ku­rią at­lik­da­mi 18–32 me­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tai ir ab­sol­ven­tai, pa­gal tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos tra­di­ci­jas va­di­na­mi ka­riū­nais as­pi­ran­tais, įgy­ja pa­grin­di­nį ka­ri­nį par­en­gi­mą, iš­moks­ta veik­ti ka­ri­nio vie­ne­to su­dė­ty­je ir jam va­do­vau­ti.

Jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­mai bu­vo at­nau­jin­ti 2012 m., sie­kiant stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus – reng­ti ka­ri­nin­kus (bū­rių va­dus) Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vui, jai rei­ka­lin­gus spe­cia­lis­tus, ug­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tį, pa­si­ren­gu­sį at­lik­ti kons­ti­tu­ci­nę par­ei­gą – gink­lu gin­ti sa­vo vals­ty­bę.

Šiuo me­tu Vil­niu­je (Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je) mo­ko­si 127 JKVM klau­sy­to­jai, Klai­pė­do­je – 48, Kau­ne – 150.

Sėk­min­gai bai­gu­siems tre­jų me­tų truk­mės kur­są JKVM ab­sol­ven­tams su­tei­kia­mas at­sar­gos jau­nes­nio­jo ka­ri­nin­ko (lei­te­nan­to) laips­nis ir re­zer­vo bū­rio va­do kva­li­fi­ka­ci­ja. At­sar­gos ka­ri­nin­kai tu­ri rea­lias ga­li­my­bes tar­nau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ir siek­ti ka­ri­nin­ko kar­je­ros.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji tar­ny­ba Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je kvie­čia­mi kreip­tis į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos re­gio­ni­nius sky­rius ar pos­ky­rius. Šiais me­tais re­gis­tra­ci­ja į JKVM pra­si­dė­jo nuo 2017 m. sau­sio 4 d. ir vyks iki 2017 m. spa­lio 6 d.