Karjeros šuolis gali turėti įtakos socialdemokratų lyderio rinkimams
Bu­vu­si so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­trė, eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė iki šiol lai­ko­ma So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų fa­vo­ri­te.  

Ta­čiau tai, kad tre­čia­die­nį ji bu­vo iš­rink­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo rin­ki­mus ga­li kar­di­na­liai pa­ko­re­guo­ti. Rin­ki­mų EP ko­mi­te­te iš­va­ka­rė­se, bend­rau­da­ma su LRT.lt, V. Blin­ke­vi­čiū­tė sa­kė, kad, jei­gu pa­vyk­tų lai­mė­ti rin­ki­mus dėl svar­baus pos­to Briu­se­ly­je, jai ne­be­lik­tų ga­li­my­bių da­ly­vau­ti dar ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se.

Ta­čiau bu­vęs prem­je­ras, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ma­no ki­taip: „O ko­dėl pos­tas EP V. Blin­ke­vi­čiū­tei tu­rė­tų truk­dy­ti va­do­vau­ti par­ti­jai? Par­ti­jų va­do­vų EP yra ne vie­nas ir dar­bas Briu­se­ly­je jiems vi­siš­kai ne­truk­do. Ma­nau, kad iš­ko­vo­tas svar­bus pos­tas EP tik dar la­biau su­stip­rins V. Blin­ke­vi­čiū­tės po­zi­ci­jas par­ti­jo­je“.

Įta­kin­gas so­cial­de­mo­kra­tas taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad prieš sa­vi­val­dy­bių, pre­zi­den­to ir EP rin­ki­mus, ku­rie vyks 2019 m., V. Blin­ke­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­ra prie so­cial­de­mo­kra­tų vai­ro bū­tų tin­ka­miau­sia: „Par­ti­jai rei­kia su­si­telk­ti, at­si­nau­jin­ti, ir V. Blin­ke­vi­čiū­tė, tu­rin­ti ne­men­kos pa­tir­ties, dar ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. O iki to lai­ko jau­nie­ji kan­di­da­tai ga­lė­tų pa­aug­ti ir pa­si­mo­ky­ti.“

Ki­tas so­cial­de­mo­kra­tų sen­bu­vis, Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas ne kar­tą yra sa­kęs, kad, jei­gu V. Blin­ke­vi­čiū­tė ne­at­si­sa­kys EP na­rės man­da­to, par­ti­jai va­do­vau­ti jai bū­tų su­dė­tin­ga.

Su­ži­no­jęs, kad par­ti­jos bi­čiu­lė lai­mė­jo ko­vą dėl EP ko­mi­te­to va­do­vo pos­to, A. Sy­sas dar kar­tą pa­tvir­ti­no sa­vo po­zi­ci­ją. Pa­sak jo, šiuo me­tu par­ti­jos sky­riai pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se jau yra iš­kė­lę ūkio mi­nis­tro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus, Vil­niaus vi­ce­me­ro Gin­tau­to Pa­luc­ko, eu­ro­par­la­men­ta­ro Zig­man­to Bal­čy­čio bei ki­tų kan­di­da­tū­ras.

Kas iš jų bū­tų rea­liau­sias kan­di­da­tas, jei­gu iš ti­krų­jų V. Blin­ke­vi­čiū­tė at­si­sa­ky­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, A. Sy­sas at­sa­ky­ti ne­no­rė­jo, teig­da­mas, kad to­kie at­sa­ky­mai dar per anks­ty­vi: „Sa­vo nuo­mo­nę pa­sa­ky­siu kiek vė­liau. Esu gir­dė­jęs, kad Z. Bal­čy­tis sėk­mės at­ve­ju rin­ki­muo­se yra pa­si­ry­žęs at­si­sa­ky­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to“.

M. Sin­ke­vi­čius lai­ko­mas ka­den­ci­ją par­ti­jos va­do­vo pos­te be­bai­gian­čio bu­vu­sio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus fa­vo­ri­tu. Ki­tas jau­no­sios so­cial­de­mo­kra­tų kar­tos at­sto­vas G. Pa­luc­kas ir­gi tu­ri ne­men­ką par­ti­jos na­rių pa­lai­ky­mą ir ne kar­tą yra sa­kęs, kad par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­muo­se da­ly­vaus pir­miau­siai to­dėl, kad no­rįs ini­ci­juo­ti dis­ku­si­ją dėl par­ti­jos at­ei­ties ir tiks­lų.

Bet se­nie­ji par­ti­jos na­riai ir M. Sin­ke­vi­čių, ir G. Pa­luc­ką lai­ko la­biau li­be­ra­lių, o ne so­cial­de­mo­kra­ti­nių pa­žiū­rų at­sto­vais. To­dėl, ne­abe­jo­ja­ma, kad jų lau­kia itin nuo­žmi ko­va dėl par­ti­jos ly­de­rio pos­to.

Tre­čia­die­nį, pa­aiš­kė­jus, kad V. Blin­ke­vi­čiū­tei pa­vy­ko lai­mė­ti EP ko­mi­te­to va­do­vo pos­tą, tarp Sei­me dir­ban­čių so­cial­de­mo­kra­tų ne­ti­lo dis­ku­si­jos, ką da­ry­ti – įkal­bi­nė­ti eu­ro­par­la­men­ta­rę da­ly­vau­ti par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­muo­se, ar vis dėl­to kreip­ti žvilgs­nį į jau­nuo­sius so­cial­de­mo­kra­tus.

Kai ku­rie par­la­men­ta­rai pra­si­ta­rė, kad G. Kir­ki­las pa­si­ry­žo V. Blin­ke­vi­čiū­tei įro­dy­ti, kad ji tu­ri da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Su A. But­ke­vi­čiu­mi, šiuo me­tu iš­vy­ku­siu į ko­man­di­ruo­tę Stras­bū­re, su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

An­tra­die­nį V. Blin­ke­vi­čiū­tė, bend­rau­da­ma su LRT.lt, taip pat sa­kė, kad ir dirb­da­ma Briu­se­ly­je yra nu­si­tei­ku­si pa­dė­ti par­ti­jai bei ak­ty­viai da­ly­vau­ti jos gy­ve­ni­me: „E­su ti­kra, kad so­cial­de­mo­kra­tai iš­liks ir su­stip­rės. Aš vi­so­mis iš­ga­lė­mis pa­dė­siu par­ti­jai. Ne­ža­du at­si­sa­ky­ti ak­ty­vios par­ti­nės veik­los.“

V. Blin­ke­vi­čiū­tei ta­pus EP ko­mi­te­to va­do­ve, pir­mą­kart to­kia po­zi­ci­ja po­li­ti­niu su­ta­ri­mu pa­ti­kė­ta ma­žos ša­lies at­sto­vei. Iki šiol EP ko­mi­te­tams ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pir­mi­nin­kau­ti nei Lie­tu­vos, nei Lat­vi­jos, nei Es­ti­jos ar ki­tų ma­žes­nių ES vals­ty­bių at­sto­vai.

V. Blin­ke­vi­čiū­tė į EP pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­ta 2009 m. ir per­rink­ta 2014 m. Nuo 2014-ųjų ji bu­vo Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. V. Blin­ke­vi­čiū­tė taip pat yra Užim­tu­mo ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to bei de­le­ga­ci­jos EU­RO­NEST par­la­men­ti­nė­je asamb­lė­jo­je na­rė. Ji yra ir pa­va­duo­jan­ti na­rė LI­BE Pi­lie­čių lais­vių, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­te­te bei de­le­ga­ci­jo­je ry­šiams su Pie­try­čių Azi­jos ša­li­mis ir Pie­try­čių Azi­jos vals­ty­bių aso­cia­ci­ja (ASEAN) na­rė.