Karjeros galimybėmis ir darbo užmokesčiu patenkinti vos trečdalis lietuvių
Kar­je­ros ga­li­my­bė­mis ir gau­na­mu dar­bo už­mo­kes­čiu Lie­tu­vo­je pa­ten­kin­ti vos treč­da­lis dar­buo­to­jų. Šie ro­dik­liai ati­tin­ka­mai sie­kia 32 ir 34 proc. ir at­si­lie­ka nuo pa­sau­lio vi­dur­kio be­veik pu­san­tro kar­to. To­kias ten­den­ci­jas at­sklei­džia „Aon Best Emp­loyers prog­ram“ ty­ri­mo duo­me­nys.

„Lie­tu­vos or­ga­ni­za­ci­jos ir Eu­ro­pos, ir pa­sau­lio kon­teks­te dar tu­ri kur to­bu­lė­ti, nes dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jos veik­los, ku­ri la­bai su­si­ju­si su pa­si­ten­ki­ni­mu dar­bo ap­lin­ka ir są­ly­go­mis, ro­dik­liai ge­ro­kai at­si­lie­ka. Su­su­ma­vus pa­sta­rų­jų ke­lių me­tų duo­me­nis, šiuo me­tu Lie­tu­vos ten­den­ci­jos pa­na­šios į si­tua­ci­ją Eu­ro­po­je prieš pen­ke­rius me­tus. Nors kar­je­ros ga­li­my­bės, or­ga­ni­za­ci­jos kaip ge­ro darb­da­vio re­pu­ta­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas iš­lie­ka pa­grin­di­niais dar­buo­to­jus mo­ty­vuo­jan­čiais veiks­niais vi­sa­me pa­sau­ly­je, pra­ėju­siais me­tais jais eu­ro­pie­čiai, tarp jų ir lie­tu­viai, bu­vo pa­ten­kin­ti ma­žiau nei anks­čiau – pa­si­ten­ki­ni­mas kar­je­ros ga­li­my­bė­mis ma­žė­jo 7 taš­kais, o re­pu­ta­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mu – po 1 taš­ką. Lie­tu­vo­je pa­si­ten­ki­ni­mas šiais veiks­niais, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, vi­du­ti­niš­kai ma­žė­jo 2 pro­cen­ti­niais punk­tais. Tai dar kar­tą įro­do, kad dar­buo­to­jams svar­bu bū­ti įver­tin­tiems, aug­ti ir di­džiuo­tis kom­pa­ni­ja, ku­rio­je jie dir­ba“, – sa­ko Al­man­ta Jakš­tai­tė-Vin­ku­vie­nė, „OVC Con­sul­ting“ par­tne­rė ir įsi­trau­ki­mo spren­di­mų va­do­vė.

Ten­den­ci­jos taip pat ro­do, kad si­tua­ci­ja pa­laips­niui ge­rė­ja va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų tar­pe – pa­lan­kiai kar­je­ros ga­li­my­bes ir sa­vo at­ly­gį Lie­tu­vo­je ver­ti­na apie 50 proc., o or­ga­ni­za­ci­jos re­pu­ta­ci­ją – 60 proc. vi­du­ri­nių­jų gran­džių va­do­vų, ku­rių ir įsi­trau­ki­mo į or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą ro­dik­lis ge­ro­kai aukš­tes­nis nei ne­va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų.

Pa­sak A. Jakš­tai­tės-Vin­ku­vie­nės, ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja kar­je­ros ga­li­my­bių pa­si­ten­ki­ni­mu ste­bi­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je – vos 44 proc. dar­buo­to­jų kar­je­ros pers­pek­ty­vas kom­pa­ni­jo­je, ku­rio­je jie dir­ba, ver­ti­na tei­gia­mai, o tai vie­nas iš svar­biau­sių veiks­nių, įver­ti­nant, ar dar­buo­to­jai, ypač jau­ni, ge­rai at­si­lieps apie kom­pa­ni­ją, no­rės pa­si­lik­ti dirb­ti ir bus mo­ty­vuo­ti. Tu­ri­mas kar­je­ros ga­li­my­bes po­zi­ty­viau­siai ver­ti­na in­dai, ka­na­die­čiai ir lo­ty­nų ame­ri­kie­čiai, o ma­žiau­siai po­zi­ty­vūs – ja­po­nai ir jau mi­nė­ti eu­ro­pie­čiai. Ki­tais įtrau­ki­mo mo­ty­va­to­riais kaip re­pu­ta­ci­ja, at­ly­gi­ni­mu, dar­buo­to­jų įver­ti­ni­mu ir ino­va­ci­jo­mis taip pat apie pu­sė dar­buo­to­jų pa­sau­ly­je nė­ra pa­ten­kin­ti.

Tad nors 68 proc. dir­ban­čių­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je at­si­lie­pia po­zi­ty­viai apie sa­vo kom­pa­ni­ją, kur kas ma­žiau jų ma­to il­ga­lai­kių dar­bo ga­li­my­bių (57 proc.) ar mo­ty­va­ci­jos pil­nai at­si­duo­ti dar­bui (60 proc.). Lie­tu­vo­je šie ro­dik­liai ati­tin­ka­mai sie­kia 54, 54 ir 51 proc. Tai le­mia, kad 2 iš 10 dar­buo­to­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je yra ak­ty­viai ne­įsi­trau­kę – jie ne­at­si­lie­pia ge­rai apie kom­pa­ni­ją, ne­ma­to il­ga­lai­kių dar­bo pers­pek­ty­vų ir ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos dirb­ti, o toks ver­ti­ni­mas la­bai grei­tai ga­li per­si­duo­ti ir jų ko­le­goms.

„Kom­pa­ni­jos at­mos­fe­rą ir dar­buo­to­jų po­jū­čius jo­je su­da­ro trys da­lys – sau­gu­mas dėl dar­bo vie­tos, pri­dė­ti­nės ver­tės ir pa­na­šūs da­ly­kai, va­di­na­mi pa­grin­dais, ko­mu­ni­ka­ci­ja, kom­pa­ni­jos po­li­ti­ka ir inf­ras­truk­tū­ra, va­di­na­mos pa­tir­ti­mi, bei pats dar­bas – jo po­bū­dis, par­ei­gos ir kt. Ste­bint ir ver­ti­nant il­ga­lai­kes ten­den­ci­jas, prie­ita iš­va­dos, kad no­rint pa­ge­rin­ti dar­bo ap­lin­ką, mo­ty­vuo­ti dar­buo­to­jus ir juos įtrauk­ti, pir­miau­sia rei­kė­tų pra­dė­ti nuo pa­čių pa­grin­dų kei­ti­mo, ki­taip ta­riant – iš­spręs­ti sau­gu­mo, pri­dė­ti­nių ver­čių, dar­bo ap­lin­kos, dar­bo lai­ko ir pa­na­šius iš­šū­kius kom­pa­ni­jo­se“, – ak­cen­tuo­ja A. Jakš­tai­tė-Vin­ku­vie­nė.

Bend­ras dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mas į or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą Lie­tu­vo­je yra 47 proc., kai tuo tar­pu Eu­ro­po­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je šis ro­dik­lis ati­tin­ka­mai sie­kia 57 ir 62 proc. Pa­sak eks­per­tės, įta­kos įsi­trau­ki­mui tu­ri ir BVP prog­no­zės – BVP au­gant, įsi­trau­ki­mas ma­žė­ja, jei or­ga­ni­za­ci­jos ne­sii­ma in­ves­tuo­ti į žmo­nes. Tai pa­aiš­ki­na­ma tuo, kad au­gi­mo ir rin­kos ga­li­my­bėms vir­ši­jant kom­pa­ni­jos ge­bė­ji­mus su­da­ry­ti dar­buo­to­jams ge­ras są­ly­gas, sie­kiant pa­ten­kin­ti klien­tų ir pa­čių dar­buo­to­jų lū­kes­čius, dar­buo­to­jams ky­la įtam­pa, tad įsi­trau­ki­mas kren­ta. In­ves­ti­ci­jos į žmo­nes pa­laips­niui, bet sta­bi­liai dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mą ir mo­ty­va­ci­ją dar­bi­nei veik­lai di­di­na, o or­ga­ni­za­ci­jos kaip ge­ro darb­da­vio re­pu­ta­ci­ją dar­bo rin­ko­je stip­ri­na. Tai sa­vo ruo­žtu pa­de­da pri­trauk­ti ir iš­lai­ky­ti rei­kia­mus spe­cia­lis­tus.