Kariuomenės vadas tiki geresne mobilizacijos kokybe
Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas ti­ki­si, kad daž­niau or­ga­ni­zuo­jant mo­bi­li­za­ci­jos sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mus, į mo­bi­li­za­ci­nius šau­ki­mo punk­tus at­vyks­tan­čių par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių dau­gės.

Tai jis tei­gė po to, kai ga­vo ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ku­sių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis“ at­as­kai­tą. Per šias pra­ty­bas ti­krin­ta mo­bi­li­za­ci­nė sis­te­ma. Į šau­ki­mo punk­tus, pra­ty­boms įsteig­tus ke­tu­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, at­vy­ko apie 50 proc. re­zer­vo ka­rių.

„Ti­kiu, kad jei to­kio po­bū­džio pra­ty­bas nuo šiol reng­si­me pe­rio­diš­kai ir de­mons­truo­si­me rim­tą po­žiū­rį į ka­ro prie­vo­lę bei mo­bi­li­za­ci­ją reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mą, ro­dik­liai ge­rės“, - ka­riuo­me­nės va­do po­zi­ci­ją BNS per­da­vė jo at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

J.V.Žu­ko tei­gi­mu, tai, kad į pra­ty­bas at­vy­ko 50 proc. re­zer­vo ka­rių, nė­ra blo­gi ro­dik­liai at­siž­vel­giant, jog to­kių mo­bi­li­za­ci­jos sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mų ka­riuo­me­nė anks­čiau nė­ra ren­gu­si.

Ka­riuo­me­nės va­do ma­ny­mu, ka­ro prie­vo­li­nin­kai, bū­da­mi par­eng­to­jo ka­riuo­me­nės per­so­na­lo re­zer­vo na­riais, ne­la­bai ti­kė­jo­si bū­ti ka­da nors pa­šauk­ti, ne­la­bai rū­pi­no­si ak­tua­lių sa­vo duo­me­nų pa­tei­ki­mu ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai, ne­la­bai rim­tai žiū­rė­jo į šios prie­vo­lės vyk­dy­mą.

„Žvel­giant į at­ei­tį, siek­si­me to­kio po­bū­džio pra­ty­bas or­ga­ni­zuo­ti kas­met, - sa­kė J.V.Žu­kas. - Apie jų mas­tą kal­bė­ti dar kiek anks­ti, vis­kas pri­klau­sys nuo tu­ri­mų re­sur­sų ir ga­li­my­bių.“

Pa­sak jo, at­ei­ty­je gal­vo­ja iš į pra­ty­bas at­vy­ku­sių ka­ro prie­vo­li­nin­kų su­for­muo­ti bent kuo­pos dy­džio mo­ko­mą­jį vie­ne­tą, ku­ris bū­tų pil­nai ap­rū­pin­tas ir įtrauk­tas į lau­ko tak­ti­nes pra­ty­bas.

„To­kiu bū­du re­zer­vis­tai at­nau­jin­tų sa­vo įgū­džius veik­ti vie­ne­to su­dė­ty­je, o ka­riuo­me­nės lo­gis­tai tu­rė­tų ga­li­my­bę tes­tuo­ti mū­sų lo­gis­ti­kos sis­te­mos efek­ty­vu­mą mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju“, - tei­gė ka­riuo­me­nės va­das.

Kal­bė­da­mas apie bu­vu­sių pra­ty­bų pa­mo­kas J.V.Žu­kas tvir­ti­no, kad bū­ti­na per­žiū­rė­ti ir at­nau­jin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­bi­li­za­ci­jos kon­cep­ci­ją, Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo ir jį įgy­ven­di­nan­čių tei­sės ak­tų nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su ka­ro prie­vo­li­nin­kų svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mu, par­eng­ti šau­ki­mo punk­to stan­dar­ti­nes veik­los pro­ce­dū­ras, su­pap­ras­tin­ti svei­ka­tos ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras bei tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kų svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju vyk­dy­mą ci­vi­li­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pa­jė­gu­mais.

Pa­sak ka­riuo­me­nės va­do, ka­riuo­me­nė tu­ri tu­rė­ti ir at­sar­gi­nį pla­ną, kaip veik­ti, jei mo­bi­li­za­ci­jos me­tu ne­bū­tų ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti elek­tro­ni­ne ka­ro prie­vo­li­nin­kų ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma.

Mo­bi­li­za­ci­nės sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mas or­ga­ni­zuo­tas ba­lan­dį per na­cio­na­li­nes pra­ty­bas „Kar­do kir­tis“. Į spe­cia­liai pra­ty­boms įsteig­tus ke­tu­ris šau­ki­mo punk­tus bu­vo pa­kvies­ta at­vyk­ti 1 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų jų tin­ka­mu­mui ka­ro tar­ny­bai nu­sta­ty­ti . Da­li­nė mo­bi­li­za­ci­ja pa­skelb­ta ke­tu­rio­se Lie­tu­vos aps­kri­ty­se: Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Ma­ri­jam­po­lės.

Iš tūks­tan­čio į pra­ty­bas pa­kvies­tų Klai­pė­do­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je ir Šiau­liuo­se gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­sių ka­ro prie­vo­li­nin­kų, šau­ki­mo punk­tuo­se ap­si­lan­kė apie 50 proc. re­zer­vo ka­rių. Apie 13 proc. šau­kia­mų­jų, nors ir ne­at­vy­ko, ta­čiau iš anks­to su­si­sie­kė ir in­for­ma­vo, dėl ko­kių prie­žas­čių ne­ga­lės da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se nu­ro­dy­tą die­ną. Dau­gu­mos jų duo­me­nys pa­tiks­lin­ti te­le­fo­nu, kai ku­rie pa­ža­dė­jo at­vyk­ti ki­tu lai­ku ar­ba at­vy­ko iki pra­ty­bų die­nos.