Kariuomenės vadas: NATO pratybų Lietuvoje daugės
Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus, Lie­tu­vo­je dau­gės NA­TO ka­ri­nių pra­ty­bų, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„Į­gy­ven­din­da­mi NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me spren­di­mus, ir to­liau di­din­si­me NA­TO pra­ty­bų skai­čių Lie­tu­vo­je“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė ge­ne­ro­las.

Pa­sak ka­riuo­me­nės va­do, Lie­tu­va NA­TO va­do­vy­bei pra­ne­šė apie ke­ti­ni­mus į na­cio­na­li­nes pra­ty­bas kvies­ti ir ki­tų NA­TO ša­lių ka­rius, jau su­tar­ta dėl Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos ir Bel­gi­jos ka­rių da­ly­va­vi­mo ki­tą­met.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta po kuo­pą ame­ri­kie­čių ir veng­rų ka­rių, tre­čia­die­nį mė­ne­siui pra­ty­boms at­vyks­ta ir da­nų ka­rių kuo­pa.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri su­reng­ta ar­tė­jan­čios Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nos pro­ga, J.V.Žu­kas sa­kė, kad ka­riuo­me­nė sieks tri­jų pa­grin­di­nių tiks­lų: di­din­ti ka­riuo­me­nės par­eng­tį, komp­lek­tuo­ti ka­ri­nius vie­ne­tus per­so­na­lu ir to­bu­lin­ti ka­rių ko­vi­nį ren­gi­mą.

Kal­bė­da­mas apie ka­riuo­me­nės par­eng­ties di­di­ni­mą, ge­ne­ro­las mi­nė­jo nuo lap­kri­čio bu­din­čias na­cio­na­li­nes Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, ku­rias su­da­ro 1600 ka­rių, pa­si­ren­gu­sių rea­guo­ti per 2-24 va­lan­das. Ki­tą sa­vai­tę ke­ti­na­ma reng­ti pa­jė­gų ope­ra­ci­jų val­dy­mo cen­tro tre­ni­ruo­tę, o ki­tų me­tų ge­gu­žę ir Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų pra­ty­bas po­li­go­nuo­se.

Ki­tą­met Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­rė­tų pa­si­pil­dy­ti 450 pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Di­džio­ji dau­gu­ma nau­jų ka­rių bus pa­skirs­ty­ti į Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nus.

To­bu­li­nant ko­vi­nį ren­gi­mą, pla­nuo­ja­ma plės­ti po­li­go­nus, adap­tuo­ti pra­ty­bų sce­na­ri­jus. J.V.Žu­kas taip pat ža­dė­jo, kad ka­riuo­me­nė ak­ty­viau bend­ra­dar­biaus su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tu, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.