Kariuomenės vadas: Lietuva turėtų turėti apie 30–40 tūkst. aktyviojo rezervo karių
Po de­šim­ties me­tų Lie­tu­va tu­rė­tų tu­rė­ti apie 30–40 tūkst. ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių, taip pat bū­ti­na įsta­ty­muo­se keis­ti są­vo­kas, kas bū­tų įskai­čiuo­ja­ma į šį re­zer­vą, sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„Mes no­rė­tu­me tu­rė­ti la­bai rea­lius re­zer­vo skai­čius, ak­ty­vų­jį re­zer­vą, ku­ris yra ran­ka pa­sie­kia­mas, ne hi­po­te­ti­nį, par­eng­tą re­zer­vą vi­sų tų, ku­rie kaž­ka­da tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je, bet tu­rė­ti tam ti­krą sis­te­mą, pa­gal ku­rią tu­rė­tu­me aiš­kų su­pra­ti­mą, kad šie re­zer­vo ka­riai, tar­na­vę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, bū­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vo są­ra­šuo­se. Tai bū­tų rea­lūs žmo­nės, o ne hi­po­te­ti­nė struk­tū­ra“, – BNS po šio klau­si­mo ap­ta­ri­mo Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) po­sė­dy­je sa­kė J.V.Žu­kas.

Pa­sak ka­riuo­me­nės va­do, grą­ži­nus šauk­ti­nius pa­gal šiuo me­tu pla­nuo­ja­mą ka­riuo­me­nės struk­tū­rą per pen­ke­rius me­tus ti­ki­ma­si pa­siek­ti apie 20 tūkst. ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čių, o po de­šim­ties me­tų „gal­vo­ja­ma apie 30–40 tūkst. žmo­nių“.

Pa­sak ka­riuo­me­nės va­do, tam bū­ti­ni ir įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai. „Rei­kia pa­keis­ti kai ku­rias iki šiol eg­zis­ta­vu­sias są­vo­kas, tai yra ak­ty­vio­jo re­zer­vo są­vo­ką, kas yra ak­ty­vu­sis re­zer­vas, ar KASP pa­jė­gos yra ak­ty­vio­jo re­zer­vo da­lis, ar tai yra ka­riuo­me­nės rū­šis su sa­vo tam ti­krais už­da­vi­niais, tam ti­kri pa­kei­ti­mai įsta­ty­mo tu­rės bū­ti, jei čia (Sei­me) bus su­ras­tas bend­ras pa­lai­ky­mas“, – kal­bė­jo J.V.Žu­kas.

Sei­mo NAGK va­do­vo Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, da­bar­ti­nės įsta­ty­mo są­vo­kos dėl re­zer­vo – per daug pa­inios, ir net ky­la keb­lu­mų sie­kiant su­skai­čiuo­ti rea­lius re­zer­vo skai­čius. Taip pat bū­tų nu­sta­ty­ta, kad Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gos (KASP) ne­bū­tų įskai­čiuo­ja­mi kaip re­zer­vas, o kaip ka­riuo­me­nės da­lis.

„Šiuo me­tu nė­ra vi­siš­kai aiš­ku, kaip for­muo­ja­mas re­zer­vas, kas yra par­eng­tas, kas yra ak­ty­vus, yra įvai­rių są­vo­kų ir daž­nai tos sa­vo­kos ne vi­siems su­pran­ta­mos. Da­bar siū­lo­mos trys są­vo­kos – ak­ty­vu­sis re­zer­vas, par­eng­tas re­zer­vas ir mo­bi­li­za­ci­nis re­zer­vas, kai rei­kia mo­bi­li­zuo­ti vi­sus ga­lin­čius tar­nau­ti. O sa­va­no­riai, ku­rie da­bar va­di­na­si ak­ty­vu­sis re­zer­vas, jis tam­pa ka­riuo­me­nės da­lis, bet jo ne­be­va­dins re­zer­vu. Tie sa­va­no­riai, ku­rie iš­eis iš sa­va­no­rių tar­ny­bos, jie pa­pil­dys par­eng­tą­jį re­zer­vą ar­ba ak­ty­vų­jį re­zer­vą“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams apie siū­lo­mus pa­kei­ti­mus sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak ko­mi­te­to va­do­vo, taip pat įvar­din­ta, ko­kie Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­nos re­zer­vo da­lies skai­čiai, bet tai esan­ti ne­skel­bia­ma ri­bo­to nau­do­ji­mo in­for­ma­ci­ja.

„Nus­ta­ty­ti kon­kre­tūs skai­čiai, kiek rei­kė­tų ak­ty­vaus re­zer­vo, par­eng­to re­zer­vo, mo­bi­li­za­ci­nio re­zer­vo, bet tai yra ri­bo­to nau­do­ji­mo skai­čiai, to­dėl jų ne­ga­liu sa­ky­ti. Tie skai­čiai, kai vie­nur bu­vo pliu­suo­ja­mi ne­tgi so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je tar­na­vę, ki­tur ki­taip bu­vo pliu­suo­ja­mi, mes da­bar aiš­kiai ap­sisp­ren­dė­me dėl skai­čių, jei įvyk­tų konf­lik­tas, kiek tu­rė­tų bū­ti pa­šau­kia­ma iš kar­to, kiek po to, kaip tas bū­tų da­ro­ma, ko­kiais srau­tais ir pa­na­šiai“, – kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.

Dar vie­nas svar­bus spren­di­mas, pa­sak NSGK va­do­vo, kad ak­ty­via­jam re­zer­vui pri­klau­san­tys žmo­nės kas pen­ke­riums me­tams bū­tų kvie­čia­mi ak­ty­viems mo­ky­mams.

Lie­tu­va prieš me­tus rea­guo­da­ma į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je pen­ke­riems me­tams grą­ži­no šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę. Tuo sie­kia­ma už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius ir reng­ti re­zer­vą. Šie­met Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) pri­ėmė spren­di­mą šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę grą­žin­ti vi­sam lai­kui, bet ga­lu­ti­nį spren­di­mą šiuo klau­si­mu dar tu­rės pri­im­ti Sei­mas.

Per­nai ir šie­met šau­kia­mų­jų skai­čius sie­kė 3 tūks­tan­čius, bet kar­tu su nuo­la­ti­niu šauk­ti­nių grą­ži­ni­mu VGT siū­lo di­din­ti ir jų skai­čius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jau yra par­en­gu­si pa­tai­sas, kad nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą kas­met nuo 2017 me­tų at­lik­tų nuo 3,5 tūkst. iki 4 tūkst. pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių.

Per ar­ti­miau­sius 6 me­tus nu­ma­to­ma nuo­sek­liai di­din­ti ir pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čių – 2021 me­tais jų bū­tų nuo 14 tūkst. iki 19 tūkst., kai šie­met kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je tar­nau­ja apie 8,2 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių.