Kariuomenės vadas: jei visuomenė kaltins – pasitrauksiu
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas sa­ko pa­si­trauk­sian­tis, jei „auk­si­nių ša­ku­čių“ skan­da­las su­kels ma­si­nį pyk­tį ir pa­nie­ką ka­riuo­me­nei, ir jis liks kal­tas dėl su­griau­to ka­riuo­me­nės įvaiz­džio.

„Aš tar­nau­ju ka­riuo­me­nė­je, esu vals­ty­bės par­ei­gū­nas, jei man me­ta­mi kal­ti­ni­mai, kad aš čia kal­tas, ne­vyk­džiau pa­kan­ka­mai kon­tro­lės ar už­trau­kiau Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei di­de­lę gė­dą, ir aš esu to prie­žas­tis, aš ga­liu tuoj pat ap­si­suk­ti ir iš­ei­ti, pa­dė­ti sa­vo įga­lio­ji­mus“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė J.V.Žu­kas.

Klau­sia­mas, ar tai reiš­kia, kad jis svars­to ga­li­my­bę trauk­tis, ka­riuo­me­nės va­das at­sa­kė: „Ži­no­ma, svars­tau. Aš ne­gal­vo­ju trauk­tis, bet jei bus to­kia la­vi­na, jei tai su­kels ma­si­nį pyk­tį ir pa­nie­ką ka­riuo­me­nei, kal­ti­ni­mus vie­šo­je erd­vė­je, kad aš esu kal­tas dėl su­griau­to ka­riuo­me­nės įvaiz­džio, aš pa­si­trauk­siu.“

J.V.Žu­kas Sei­me tre­čia­die­nį Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos kvie­ti­mu at­sa­kė į klau­si­mus dėl per bran­gių ka­riuo­me­nės pir­ki­nių. Ka­riuo­me­nės va­do­vas tvir­ti­no, kad skan­da­las yra per­ne­lyg iš­pūs­tas, nes vir­tu­vės reik­me­nų pirk­ta už 4 tūkst. eu­rų, o ne 1,6 mln. eu­rų, kaip nu­skam­bė­jo vie­šo­jo­je erd­vė­je, taip pat ki­lus įta­ri­mams dėl per di­de­lės kai­nos ka­riuo­me­nė pa­ti ėmė­si žings­nių iš­siaiš­kin­ti, ar čia nė­ra ko­rup­ci­jos po­žy­mių, pir­ki­mas su­stab­dy­tas.

„La­bai iš­pūs­ta is­to­ri­ja, už pu­san­tro mi­li­jo­no nie­kas si­dab­ri­nių ir auk­si­nių in­dų ka­riuo­me­nė­je nė­ra pir­kęs. Kal­ba­ma apie 20 daik­tų, ku­rie pa­kliū­va į tą di­de­lį są­ra­šą. Iš vi­so pir­ki­mas at­lik­tas už 173 tūkst. eu­rų, ir kai ki­lo įta­ri­mas, jis bu­vo su­stab­dy­tas, su­stab­dy­tas mi­nis­te­ri­jos pa­stan­go­mis, ku­ri per vi­daus au­di­tą ir Ge­ne­ra­li­nę ins­pek­ci­ją pa­ma­tė, kad tam ti­krų daik­tų kai­nos yra už­kel­tos. Tuos dve­jus me­tus vy­ko ty­ri­mas, da­ly­va­vo pro­ku­ra­tū­ra, ty­ri­mas tę­sia­si, nes ka­riuo­me­nė yra pa­da­vu­si tą fir­mą dėl su­kčia­vi­mo į teis­mą“, – per frak­ci­jos po­sė­dį sa­kė J.V.Žu­kas.

„Vie­šai bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ne­la­bai ati­tin­kan­ti ti­kro­vės, pa­skelb­ta, kad ka­riuo­me­nė įsi­gi­jo už pu­san­tro mi­li­jo­no ša­ku­čių, pei­lių ir len­te­lių, bet iš ti­krų­jų tai ne­tie­sa, tas pir­ki­mas iš vi­so ne­bu­vo vyk­do­mas. Įsi­gy­ta pre­kių už 173 tūkst., o ši­tas prob­le­mi­nis (pir­ki­mas) su­da­ro tik 4 tūkst. eu­rų, bet ži­nia į vie­šu­mą iš­ėjo to­kia, ko­kia iš­ėjo. Aš la­bai ap­gai­les­tau­ju, kad taip įvy­ko, kad pa­da­ry­ta ža­la ka­riuo­me­nės var­dui, gar­bei“, – kal­bė­jo ka­riuo­me­nės va­das.

Jis pri­pa­ži­no, kad kon­tro­lės me­cha­niz­mas ne­su­vei­kė iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, bet kai bu­vo pa­ste­bė­ti įta­ri­mus su­kė­lę pir­ki­niai, pre­li­mi­na­ri su­tar­tis ne­bu­vo vyk­do­ma, tik ne­di­de­lė jos da­lis.

„Nie­ko ne­no­ri­me nu­slėp­ti, aš as­me­niš­kai ne­da­ly­vau­ju jo­kio­se ko­rup­ci­nė­se sche­mo­se ir nie­ko ne­no­riu nu­slėp­ti nuo vi­suo­me­nės. La­bai at­sip­ra­šau tų žmo­nių, ku­rie yra įsi­žei­dę dėl to, kas vyks­ta, ku­rie au­ko­jo pi­ni­gu ka­riuo­me­nei, ir iš­ėjo toks skan­da­las, aš ti­krai ap­gai­les­tau­ju“, – dėl ki­lu­sio skan­da­lo at­sip­ra­šė J.V.Žu­kas.

Klau­sia­mas, ko­dėl pa­ma­čius įtar­ti­ną pir­ki­mą iš kar­to ne­pas­kelb­ta vie­šai, o ty­lė­ta dve­jus me­tus, ka­riuo­me­nės va­das tei­gė, kad to vie­šin­ti ne­bu­vo ga­li­ma dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo: „Mes ne­ty­lė­jo­me dve­jus me­tus, vy­ko iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, mes ne­ga­li­me skelb­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos, vi­są lai­ką vy­ko iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pro­ku­ra­tū­ro­je me­džia­ga bu­vo. Kaip mes ga­li­me ei­ti į vie­šu­mą, jei pro­ku­ra­tū­ra tai drau­džia?“

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau, nei rin­ko­je. Tar­ny­ba pra­ne­šė, kad 2014-ai­siais vyk­dy­da­ma 173,8 tūkst. eu­rų pir­ki­mus ka­riuo­me­nė pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, jo kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

Ka­riuo­me­nės va­das tei­gia, kad iš VPT pa­teik­tos su­mos vir­tu­vės įran­kiai su­da­rė 4 tūkst. eu­rų.

VPT taip pat pra­ne­šė, kad su bend­ro­ve „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė su­da­rė pre­li­mi­na­rią maž­daug 1,6 mln. eu­rų su­tar­tį, ku­rios ver­tė be­veik dvi­gu­bai vir­ši­jo pla­nuo­tą pir­ki­mo su­tar­ties su­mą, ji bu­vo nu­ma­ty­ta 724 tūkst. eu­rų. Kaip pa­žy­mi ka­riuo­me­nės va­das, su­tar­tis su­stab­dy­ta ir įvyk­dy­ta tik jos da­lis.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai pa­skel­bus apie įtar­ti­nus ka­riuo­me­nės pir­ki­mus, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad įsta­ty­mai „ne­nu­ma­to ga­li­my­bės vog­ti“ bei rei­ka­lau­ja at­sa­ko­my­bę už tai pri­siim­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą so­cial­de­mo­kra­tą Juo­zą Ole­ką.

Šis aiš­ki­na, kad vir­tu­vės reik­me­nys ne­nau­do­ja­mi ir sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti ga­li­mą su­kčia­vi­mą. Pa­sak mi­nis­tro, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu dėl pir­ki­mo pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo. Pro­ku­ro­rai iš pra­džių ty­ri­mą pra­dė­ję vė­liau ty­ri­mą nu­trau­kė.

J.Ole­kas tei­gė, kad už šį pir­ki­mą at­sa­kin­gam as­me­niui iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo trims mė­ne­siams 30 proc. bu­vo su­ma­žin­ta al­ga, o vė­liau jis per­kel­tas į ki­tas par­ei­gas.

BNS ži­nio­mis, tas as­muo yra tuo­me­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­to va­do­vas Val­das Damb­raus­kas. Ka­riuo­me­nės va­das J.V.Žu­kas sa­kė, kad jis šiuo me­tu per­kel­tas dirb­ti į Jung­ti­nį šta­bą.