Kariuomenės vadas dėl lėktuvo paieškos didelių priekaištų kariams neturi
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas penk­ta­die­nį par­eiš­kė ne­tu­rin­tis di­de­lių prie­kaiš­tų ka­riams dėl gel­bė­ji­mo ir pa­ieš­kos ope­ra­ci­jos Bal­ti­jos jū­ro­je vyk­dy­mo, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad bend­ra­vi­mas su pi­lo­tų ar­ti­mai­siais ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas bu­vo ne­tin­ka­mas.

Ge­ne­ro­las in­for­ma­vo, kad tik penk­ta­die­nį de­ta­liai su­si­pa­ži­no su si­tua­ci­ja dėl jū­ro­je nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo pa­ieš­kos, nes iki to lai­ko sa­vai­tę bu­vo ko­man­di­ruo­tė­je Pra­ncū­zi­jo­je ir Bel­gi­jo­je.

„Dėl tech­ni­nės pu­sės šian­dien ka­riams ne­tu­riu jo­kių di­de­lių prie­kaiš­tų. Ne­pai­sant to, kad dėl pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos vyk­dy­mo ki­lo ne­ma­žai klau­si­mų, kri­ti­kos ir spe­ku­lia­ci­jų, no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš es­mės Lie­tu­vos ‪ka­riai‬ dė­jo di­džiu­les pa­stan­gas, vyk­dė pa­ieš­kos dar­bus še­šias par­as, die­ną ir nak­tį, kad din­gę pi­lo­tai bū­tų ras­ti“, - tei­gia­ma va­do iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re.

„Kad ir ko­kios ne­ma­lo­nios mums bū­tų šios gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos pa­mo­kos, vis dėl­to aki­vaiz­du, kad šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju pi­lo­tų gy­vy­bių gel­bė­ji­mo re­zul­ta­tams tie­sio­giai tai ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos“ - nu­ro­dė ge­ne­ro­las.

„Daug dis­ku­si­jų su­kė­lė, ar pa­kan­ka­mai bu­vo pa­si­telk­ta pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pa­jė­gu­mų ope­ra­ci­jos pra­džio­je. Ne­no­rė­čiau da­bar leis­tis į de­ta­les, tik at­krei­piu dė­me­sį į tai, kad iki pat ge­gu­žės 16 d. 24.00 val. ope­ra­ci­jai va­do­va­vo Vil­niu­je esan­tis Ae­ro­nau­ti­kos gel­bė­ji­mo cen­tras, o KJP Jū­rų gel­bė­ji­mo ir koor­di­na­vi­mo cen­tras vei­kė tik kaip re­mian­ty­sis veiks­nys. Kaip tik tuo le­mia­mu mo­men­tu ne­lai­mės vie­to­je skrai­dė ir pa­ieš­kos ope­ra­ci­jo­je nuo 19 iki 23 val da­ly­va­vo trys Šve­di­jos ir vie­nas Lie­tu­vos ‪or­lai­vis‬,“ - tei­gė J.V.Žu­kas.

Ko­men­tuo­da­mas fak­tą, kad or­lai­vį dug­ne ra­dęs ka­ri­nis lai­vas „Kur­šis“ bu­vo pa­si­telk­tas an­tra­die­nį, ge­ne­ro­las tei­gė, kad „šis lai­vas ope­ra­ci­jo­je ti­krai ne­bu­vo rei­ka­lin­gas, nes jo pri­va­lu­mai at­sisk­lei­džia ieš­kant ob­jek­tų po van­de­niu, o ne virš jo“, o „iš pra­džių din­gu­sių pi­lo­tų ieš­ko­ta gy­vų, virš van­dens“.

Ge­ne­ro­las pri­pa­ži­no, kad svars­tant pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nio pa­si­tel­ki­mą „trū­ko ge­res­nio tarp­ži­ny­bi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo“. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos sraig­tas­par­nis prie ope­ra­ci­jos taip pat pri­si­jun­gė an­tra­die­nį.

„Kal­bant kon­kre­čiai apie VSAT‬ sraig­tas­par­nio pa­nau­do­ji­mą, kaip ma­ne in­for­ma­vo pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos va­do­vas, pra­džio­je jis ne­bu­vo pa­si­telk­tas pa­ieš­kai to­dėl, kad pa­ieš­kos ra­jo­nas bu­vo nu­to­lęs nuo kran­to iki 97 jūr­my­lių ir oro są­ly­gos bu­vo su­dė­tin­gos, tai vir­ši­jo VSAT or­lai­vio tech­ni­nes ga­li­my­bes. Be to, VSAT sraig­tas­par­niai tin­ka­mi tik pa­ieš­kai, o ne žmo­nių gel­bė­ji­mui“, - tei­gia J.V.Žu­kas.

Ge­ne­ro­las tei­gė ma­nan­tis, kad spren­di­mas gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją nu­trauk­ti sek­ma­die­nį bu­vo pa­grįs­tas, ta­čiau jis bu­vo blo­gai pa­aiš­kin­tas ar­ti­mie­siems ir vi­suo­me­nei.

„Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad, re­mian­tis tarp­tau­ti­niu ae­ro­nau­ti­kos ir jū­ri­nių pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ži­ny­nu ir at­lik­tais pa­skai­čia­vi­mais, gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju re­ko­men­duo­ja­ma vyk­dy­ti tik 8 va­lan­das. Įma­no­mas ir il­ges­nis iš­gy­ve­ni­mo lai­kas jei din­gu­sie­ji pa­si­nau­do­tų vi­so­mis įma­no­mo­mis gel­bė­ji­mo­si prie­mo­nė­mis (plaus­tu, hid­ro­kos­tiu­mais, lie­me­nė­mis): ne­lai­mės me­tu bu­vu­sio­mis ap­lin­kos są­ly­go­mis iš­gy­ve­na­mu­mas ge­riau­siu at­ve­ju ga­lė­jo iš­si­tęs­ti iki 13 va­lan­dų. KJP Jū­rų gel­bė­ji­mo ir koor­di­na­vi­mo cen­tro vir­ši­nin­ko spren­di­mas su­stab­dy­ti ope­ra­ci­ją bu­vo pri­im­tas at­siž­vel­gus ir į šią ga­li­my­bę, nes ope­ra­ci­ja nu­trauk­ta tik pra­ėjus 26 va­lan­doms. Rei­kia aiš­kiai įvar­din­ti, kad ka­riai vyk­dė pa­ieš­kos ope­ra­ci­ją net dvi­gu­bai il­giau nei nu­ma­ty­ta pa­gal ge­riau­sią įma­no­mą sce­na­ri­jų“, - nu­ro­dė ka­riuo­me­nės va­das.

J.V.Žu­ko tei­gi­mu, pir­ma­die­nį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je pri­im­tas spren­di­mas at­nau­jin­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją bu­vo po­li­ti­nis.

„Ka­ri­nio pa­ta­ri­mo šiuo at­ve­ju ne­bu­vo pra­šy­ta, to­dėl įvy­kių ei­gos nuo pir­ma­die­nio, da­bar ko­men­tuo­ti tie­siog ne­no­rė­čiau“, - tei­gė J.V.Žu­kas.

„Vis dėl­to pa­bai­gai tu­riu pa­ste­bė­ti, kad vi­sų dė­me­sys pa­sta­ruo­ju me­tu nu­kry­po į pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos vyk­dy­mą, ta­čiau pir­miau­sia ne­tu­rė­tu­me pa­mirš­ti šios tra­ge­di­jos prie­žas­čių bei ap­lin­ky­bių, ko­dėl ši ne­lai­mė įvy­ko“, - tei­gė ge­ne­ro­las.

Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro vir­ši­nin­kas ko­man­do­ras Ar­tū­ras And­ru­šai­tis taip pat tei­gė, kad pa­ieš­ką at­nau­jin­ti bu­vo pri­vers­tas.

„Po ana­li­zės, pa­pil­do­mų krei­pi­mų­si bu­vau pri­vers­tas at­nau­jin­ti ir tę­sė­me. Ir ne­gai­lė­jo­me nei lai­ko, nei re­sur­sų“, - žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė A.And­ru­šai­tis.

„Tai bu­vo pa­si­tar­tas spren­di­mas“, - pa­klaus­tas, ar spe­cia­lis­tai ne­pri­ta­rė pa­ieš­kos at­nau­ji­ni­mui, sa­kė jis.