Kariuomenės sausumos pajėgoms vadovaus V. Rupšys
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­goms va­do­vaus pul­ki­nin­kas Val­de­ma­ras Rup­šys. Jis pa­keis ket­ve­rius me­tus šias par­ei­gas ėju­sį ge­ne­ro­lą ma­jo­rą Al­man­tą Lei­ką, in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Prieš va­dų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ją, ku­ri vyks prie Kau­no pi­lies, Pre­zi­den­tū­ro­je Vil­niu­je penk­ta­die­nį nau­ja­jam Sau­su­mos pa­jė­gų va­dui bus su­teik­tas bri­ga­dos ge­ne­ro­lo laips­nis.

A.Lei­ka nuo rugp­jū­čio 1-osios ski­ria­mas į Jung­ti­nių pa­jė­gų va­da­vie­tės Brun­su­me (Ny­der­lan­dai) šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo ko­vi­niam ren­gi­mui par­ei­gas. Jis pa­keis šiuo me­tu Brun­su­me tar­nau­jan­tį Es­ti­jos ka­riuo­me­nės bri­ga­dos ge­ne­ro­lą Ind­re­ką Si­re­lą.

Prieš pa­ski­riant į Sau­su­mos pa­jė­gų va­do par­ei­gas V.Rup­šys ėjo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­dė­jė­jo par­ei­gas.

Tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je jis pra­dė­jo da­vęs ka­ri­nin­ko prie­sai­ką 1990-ųjų lap­kri­čio 11-ąją. Nau­ja­sis Sau­su­mos pa­jė­gų va­das iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jo Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Es­ti­jo­je, Sau­su­mos pa­jė­gų ka­ro ko­le­dže Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. V.Rup­šys taip pat kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją įvai­riuo­se ka­ri­niuo­se kur­suo­se Ka­na­do­je ir Vo­kie­ti­jo­je.

Per 26-erius tar­ny­bos me­tus V.Rup­šys pra­ėjo vi­sas ka­ri­nin­ko pa­ko­pas, pra­dė­da­mas bū­rio va­du, vė­liau kuo­pos ir ba­ta­lio­no va­du. Nuo 2011 me­tų jis yra va­do­va­vęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­ta­jai pės­ti­nin­kų bri­ga­dai „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, dir­bęs Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je or­ga­ni­zuo­jant Ka­pi­to­nų, Va­dų ir jau­nes­nių­jų šta­bo ka­ri­nin­kų kur­sus.

V.Rup­šys yra ap­do­va­no­tas Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liu, Ru­si­jos ka­riuo­me­nės iš­ve­di­mo iš Lie­tu­vos at­mi­ni­mo ženk­lu, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liu, KAS gar­bės ženk­lu „Už nuo­pel­nus kraš­to ap­sau­gai“, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gų me­da­liu „Už pa­si­žy­mė­ji­mą“, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­da­liu „Už nuo­pel­nus“. Taip pat ki­to­mis pa­dė­ko­mis ir var­di­nė­mis do­va­no­mis.