Kariuomenės kūrėjai – lyg gyvosios prekės
Tur­to ban­kas ren­gia­si par­duo­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) per­duo­tus bu­tus su gy­ven­to­jais – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jais. Ne­prik­lau­so­my­bės auš­ro­je jiems duo­tą pa­ža­dą – po 10 są­ži­nin­gos tar­ny­bos me­tų pa­lik­ti tei­sę gy­ven­ti su­teik­tuo­se bu­tuo­se – at­ga­li­ne da­ta at­šau­kę KAM va­do­vai tvir­ti­na taip die­gian­tys ly­gy­bės pri­nci­pus, nors aiš­kė­ja, kad anks­čiau gru­pei ka­ri­nin­kų bu­vo pa­da­ry­tos iš­im­tys.

Po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru ta­pęs so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas, ža­dė­jęs pa­dė­ti ne­pa­vy­dė­ti­no­je pa­dė­ty­je at­si­dū­ru­siems ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jams – maž­daug šim­tui at­sar­gos bei tar­ny­bą bai­gian­čių ka­ri­nin­kų, ku­riuos KAM ban­do iš­kel­din­ti iš tar­ny­bi­nių bu­tų, nors pa­gal dar­bo su­tar­tis, pa­si­ra­šy­tas iki 1995 me­tų, šios pa­tal­pos, iš­ėjus į pen­si­ją, jiems tu­rė­jo bū­ti pa­lik­tos, pa­kei­tė po­zi­ci­ją.

Prieš mė­ne­sį, rugp­jū­čio 31 die­ną, KAM per­da­vė Tur­to ban­kui 79 Vil­niu­je esan­čius tar­ny­bi­nius bu­tus su juo­se te­be­gy­ve­nan­čiais ka­ri­nin­kais. „Ar­ti­miau­siu me­tu bus pri­im­tas spren­di­mas dėl to­kių bu­tų par­da­vi­mo pro­ce­so“, - LŽ nu­ro­dė Tur­to ban­ko Rin­ko­da­ros ir par­da­vi­mų sky­riaus vir­ši­nin­kė Gir­da Va­liu­ly­tė.

Ly­giai prieš me­tus KAM tar­ny­bi­nius bu­tus su gy­ven­to­jais auk­cio­no bū­du Tur­to ban­kas par­da­vi­nė­jo Kau­ne. At­sar­gos ka­ri­nin­kai, iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ra­min­ti pa­ža­dais, kad ga­lės iš­si­pirk­ti sa­vo būs­tus, li­ko be nie­ko - auk­cio­ne pa­aiš­kė­jo, kad yra vi­są pa­sta­tą įsi­gy­ti pa­no­ręs pir­kė­jas, to­dėl bu­vę šei­mi­nin­kai iš­gir­do nu­ro­dy­mą iš­si­kraus­ty­ti per 30 die­nų.

KAM tvir­ti­na ne­ga­lin­ti vie­nai ka­ri­nin­kų gru­pei su­teik­ti iš­skir­ti­nių pri­vi­le­gi­jų ir leis­ti pri­va­ti­zuo­ti jiems ža­dė­tus tar­ny­bi­nius bu­tus. Ta­čiau to­kia nuo­sta­ta eg­zis­ta­vo ne vi­sa­da – prieš ke­lio­li­ka me­tų J. Ole­ko par­ti­jos bi­čiu­lis, tuo­me­ti­nis kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius lei­do nu­si­pirk­ti tar­ny­bi­nius bu­tus gru­pei ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) ka­ri­nin­kų. Būs­tai jiems kai­na­vo iki pu­san­tro tūks­tan­čio li­tų (maž­daug 435 eu­rus).

La­kū­nai pa­si­ro­dė greitesni

Ga­ran­ti­ją, kad bai­gę tar­ny­bą ga­lės to­liau gy­ven­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jams su­tei­kė 1992 me­tais pri­im­tas ir iki 2001-ųjų ga­lio­jęs Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, nu­ma­tęs tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mi­nin­ko, iš­ėju­sio į se­nat­vės pen­si­ją, tei­sę bū­ti iš­kel­din­tam iš tar­ny­bi­nių pa­tal­pų tik su­tei­kiant ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. To­kia pa­ti nuo­sta­ta at­sis­pin­dė­jo ir 1993 me­tų rug­sė­jo 14 die­ną pri­im­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me. "At­lei­džiant ti­kro­sios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos ka­ri­nin­kus į at­sar­gą (di­mi­si­ją), ne­iš­kel­di­na­ma iš KAM tar­ny­bi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ne­su­tei­kus ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, jei­gu jie iš­tar­na­vo kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je ne ma­žiau kaip 10 me­tų", - bu­vo nu­ma­ty­ta šia­me tei­sės ak­te.

Iš užsitarnautos 226 eurų pensijos gyvenantis atsargos kapitonas Jonas Jurkonis pasityčiojimu vadina KAM siūlymus butą išsipirkti aukcione./ Romo Jurgaičio nuotrauka

Šios tei­sės nor­mos pra­dė­tos keis­ti 1998-ai­siais. Ta­čiau, kaip mi­nė­ta, iki lū­žiu ta­pu­sios da­tos gru­pė KOP ka­ri­nin­kų spė­jo už­si­ti­krin­ti sau ra­mes­nį gy­ve­ni­mą – pri­va­ti­zuo­ti KAM tar­ny­bi­nes pa­tal­pas, bu­tais iš­da­ly­tą bu­vu­sį bend­ra­bu­tį.

Bu­vęs ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das at­sar­gos pul­ki­nin­kas Ze­no­nas Ve­ge­le­vi­čius LŽ aiš­ki­no, kad tuo­me­ti­niams jo pa­val­di­niams bu­vo leis­ta pri­va­ti­zuo­ti ne tar­ny­bi­nius bu­tus, bet bend­ra­bu­čio ti­po gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. „Tuo me­tu bu­vu­si tei­si­nė ba­zė lei­do tai pa­da­ry­ti – žmo­nės tam­pė­si ga­na il­gai, bet bu­vo pri­im­ti ati­tin­ka­mi spren­di­mai. Bet tai ne­bu­vo tar­ny­bi­niai bu­tai, jie tu­rė­jo ki­to­kį sta­tu­są. Tar­ny­bi­niai bu­tai at­si­ra­do vė­liau, 1998 me­tais. O ta­me bend­ra­bu­ty­je žmo­nės gy­ve­no nuo 1993 me­tų“, - tvir­ti­no jis.

LŽ tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad 1993 me­tais KAM per­duo­tas bu­vęs Kau­no 2-osios sta­ty­bi­nin­kų mo­kyk­los bend­ra­bu­tis tei­siš­kai bu­vo įre­gis­truo­tas kaip KOP tar­ny­bi­nės pa­tal­pos. 1996-ai­siais, pra­šant Z. Ve­ge­le­vi­čiui, KAM va­do­va­vęs L. Lin­ke­vi­čius lei­do šias pa­tal­pas juo­se gy­ve­nan­tiems ka­ri­nin­kams pri­va­ti­zuo­ti. „KAM ne­prieš­ta­rau­ja, kad pa­sta­tas, pri­klau­san­tis KOP, bū­tų pri­va­ti­zuo­tas gy­ven­to­jų pa­gal pri­de­da­mą są­ra­šą“, - nu­ro­do­ma 1996 me­tų lap­kri­čio 21-ąją L. Lin­ke­vi­čiaus pa­si­ra­šy­ta­me spren­di­me.

Pro­ce­sas bu­vo įgy­ven­din­tas per me­tus: 1997-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je kons­ta­tuo­ta, kad „na­mas, pri­klau­san­tis KOP, iš da­lies pri­va­ti­zuo­tas, iš­sky­rus III aukš­te ke­tu­rias gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas“. Kaip ma­ty­ti iš to me­to su­tar­čių, 2-4 kam­ba­rių bu­tai 21 ka­ri­nin­kui bu­vo par­duo­ti už 900-1500 li­tų (260-435 eu­rus).

Tai­ko at­ga­li­ne data

Ki­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų ga­li­my­bės pri­va­ti­zuo­ti ar už li­ku­ti­nę ver­tę iš­si­pirk­ti jiems ža­dė­tus bu­tus KAM ne­bes­vars­to. Nuo 2000-ųjų šiems žmo­nėms, Ne­prik­lau­so­my­bės auš­ro­je pa­li­ku­siems anks­tes­nius dar­bus, jau tu­rė­tus na­mus, ne­re­tai ne­ma­žus at­ly­gi­ni­mus ir at­ėju­siems kur­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, te­ga­vus vie­nin­te­lį pa­ža­dą – iš­ėjus į at­sar­gą ne­lik­ti be sto­go virš gal­vos, įsak­miai nu­ro­do­ma kraus­ty­tis į gat­vę.

Tie­sa, dar 2003-iai­siais, KAM va­do­vau­jant L. Lin­ke­vi­čiui, ši mi­nis­te­ri­ja kons­ta­ta­vo, kad iš­kel­din­ti to­kius žmo­nes prob­le­miš­ka. „Bu­tai jiems bu­vo su­teik­ti iki įsi­ga­lio­jant Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mui ir dar te­be­ga­lio­jant se­na­jam Ci­vi­li­niam ko­dek­sui, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta są­ly­ga, kad as­me­nį, jam iš­ėjus į pen­si­ją, ga­li­ma iš­kel­din­ti iš tar­ny­bi­nio bu­to tik su­tei­kiant jam ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. To­dėl šian­dien šių as­me­nų iš­kel­di­ni­mas pa­žeis­tų kons­ti­tu­ci­nį tei­sė­tų lū­kes­čių pri­nci­pą“, - tuo me­tu kons­ta­ta­vo KAM.

Vė­les­nės val­džios pa­si­ro­dė ne to­kios skru­pu­lin­gos. 2009-ai­siais KAM, va­do­vau­ja­ma kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės, ap­sisp­ren­dė įsta­ty­mus tai­ky­ti at­ga­li­ne da­ta ir pa­skel­bė at­si­sa­kan­ti tar­ny­bi­nių bu­tų fon­do. R. Juk­ne­vi­čie­nės pė­do­mis pa­se­kė ir da­bar­ti­nis mi­nis­tras J. Ole­kas: jo va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, esą ga­li­my­bės lik­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se tar­ny­bą bai­gu­siems ka­ri­nin­kams ne­nu­ma­to šiuo me­tu ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai.

KAM iš bu­tų ve­ja­miems ka­riuo­me­nės kū­rė­jams siū­lo iš­ei­tį – esą per­da­vus bu­tus Tur­to ban­kui, jo skel­bia­muo­se auk­cio­nuo­se ga­li da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tie­ji. „Gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, kaip ir ki­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, auk­cio­nuo­se par­duo­da­mas rin­kos ver­te, o pra­di­nę par­da­vi­mo kai­ną nu­sta­to ne­prik­lau­so­mi tur­to ver­tin­to­jai. Be to, vyks­tant pa­kar­to­ti­niams auk­cio­nams, ne­par­duo­tų bu­tų kai­na tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka yra ma­ži­na­ma“, - LŽ nu­ro­dė KAM Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­rius.

Tur­to ban­ko skel­bi­muo­se nu­ro­do­ma, kad pra­di­nė šių ypač pra­stos ko­ky­bės būs­tų kai­na – apie 49 tūkst. eu­rų. Šiuo me­tu dėl svei­ka­tos būk­lės be­dar­biu esan­tis vie­nas to­kio bu­to gy­ven­to­jas - at­sar­gos ka­pi­to­nas Jo­nas Jur­ko­nis, ka­riuo­me­nės kū­ri­mo me­tu dir­bęs Trans­por­ta­vi­mo tar­ny­bo­je, rū­pi­nę­sis so­vie­ti­nės ar­mi­jos iš­ly­dė­ji­mu, bran­duo­li­nio ku­ro per­ga­be­ni­mu, va­do­va­vęs Gink­luo­tos pa­ly­dos bū­riui, bu­vęs Vy­riau­sy­bės įga­lio­ti­niu ka­ri­niams pa­vo­jin­giems ve­ži­mams, – LŽ pa­sa­ko­jo iš­gy­ve­nan­tis iš už­si­tar­nau­tos 226 eu­rų pen­si­jos.

„KAM siū­ly­mai bu­tą iš­si­pirk­ti auk­cio­ne - tai pa­si­ty­čio­ji­mas iš mū­sų. Mes ne­tu­ri­me to­kių pi­ni­gų, juk tar­nau­da­mi ne­ga­lė­jo­me už­siim­ti jo­kia ki­ta veik­la - bu­vo­me ne "biz­nie­riai", o ka­riš­kiai", - sa­kė jis.

Ban­do gintis

„Kai ku­riems iš bu­tų ve­ja­miems at­sar­gos ka­ri­nin­kams KAM yra su­tei­ku­si iš­skir­ti­nę ma­lo­nę – lei­di­mą šven­čių pro­ga vil­kė­ti uni­for­mą. Mums ne­rei­kia to­kios gar­bės, nes koks bus pa­že­mi­ni­mas Lie­tu­vai, kai iš­mes­tas į gat­vę ka­ri­nin­kas, vil­kin­tis uni­for­ma, mie­gos grio­vy­je“, - LŽ tvir­ti­no iš tar­ny­bi­nių bu­tų ve­ja­miems ka­ri­nin­kams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Ed­mun­das Bud­vy­tis.

Kol kas tai­kiais ke­liais ap­gin­ti be­na­miais ver­čia­mų ka­ri­nin­kų tei­ses sie­kian­tis ad­vo­ka­tas ne­at­me­ta ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą, pra­šant Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo, ar spren­di­mas tar­ny­bi­niams bu­tams ne­tai­ky­ti pir­mi­nio Bu­tų pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­dis­kri­mi­nuo­ja Lie­tu­vos ka­ri­nin­kų. „Rei­kia pa­ga­liau nu­tar­ti, kaip tuos bu­tus leis­ti pri­va­ti­zuo­ti jų gy­ven­to­jams, ypač ka­riš­kiams, ku­rie iki tol ne­tu­rė­jo to­kios ga­li­my­bės. Jie tu­rė­tų įgy­ti ga­li­my­bę vie­ną kar­tą eko­no­miš­kai pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis iš vals­ty­bės iš­si­pirk­ti bu­tus, kaip anks­čiau bu­vo leis­ta vi­siems ki­tiems pi­lie­čiams“, - tvir­ti­no jis.

Į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą dėl kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mo, ku­riuo bu­vo pa­nai­kin­tas tar­ny­bi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų sta­tu­sas, pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo jau krei­pė­si ki­ta ka­ri­nin­kų gru­pė, at­sto­vau­ja­ma vie­šo­sios įstai­gos Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Lai­mo­no Ja­ko.

„Ma­no ver­ti­ni­mu, KAM daug in­for­ma­ci­jos apie tų bu­tų per­da­vi­mą nu­ty­li. Nie­kas ne­ga­li pa­neig­ti, kad tais bu­tais su­in­te­re­suo­ta kaž­ko­kia vers­lo gru­pė, ku­riai tie ke­li gy­ven­to­jai truk­do gal­būt tuos bu­tus re­kons­truo­ti, o gal nu­griau­ti pa­sta­tą ir nau­do­ti skly­pą sa­vo reik­mėms. Tuo bū­tų ga­li­ma aiš­kin­ti to­kį di­de­lį in­te­re­są ne pa­dė­ti at­sar­gos ka­ri­nin­kams, bet įvel­ti juos į biu­ro­kra­ti­nius pro­ce­sus ir taip iš­veng­ti jų skun­dų bei iš­kel­din­ti“, - LŽ tvir­ti­no L. Ja­kas.