Kariuomenės komandiruotėms išleista 1 mln. eurų daugiau nei pernai
Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ša­lies įstai­gos ir ins­ti­tu­ci­jos ko­man­di­ruo­tėms iš­lei­do per 1 mln. eu­rų dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu. Šį pa­di­dė­ji­mą lė­mė su­ak­ty­vė­ju­sios ka­riuo­me­nės iš­vy­kos.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to at­lik­ta pir­mo­jo šių me­tų pus­me­čio biu­dže­to ana­li­zė par­odė, kad ge­ro­kai pa­di­dė­jo iš­lai­dos ko­man­di­ruo­tėms. Pla­nuo­ta tam iš­leis­ti 12,9 mln. eu­rų, pa­nau­do­ta 10,1 mln. eu­rų. Per­nai per pir­mą­jį pus­me­tį ko­man­di­ruo­tėms iš­leis­ta 9 mln. eu­rų.

Šie­me­ti­nė su­ma vir­ši­ja ir 2013-ųjų ro­dik­lį, kai Lie­tu­va ak­ty­viai ren­gė­si pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai, tuo­met pir­mo­jo pus­me­čio ko­man­di­ruo­tės biu­dže­tui kai­na­vo 9,3 mln. eu­rų.

Au­di­to ko­mi­te­to duo­me­ni­mis, dau­giau­sia pi­ni­gų ko­man­di­ruo­tėms sky­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas bei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas su pa­val­džio­mis įstai­go­mis.

Per pus­me­tį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) su pa­val­džio­mis įstai­goms tam tiks­lui iš­lei­do apie 3,6 mln. eu­rų ar­ba maž­daug 1 mln. dau­giau nei per­nai pir­mą pus­me­tį.

KAM tei­gi­mu, di­džiau­sią iš­lai­dų da­lį su­da­rė ka­riuo­me­nės ko­man­di­ruo­tės.

„Jų (iš­lai­dų – BNS) di­džią­ją da­lį api­ma pra­ty­bos, mo­ky­mai, ku­rių pa­sta­rai­siais me­tais itin dau­gė­ja. Pa­vyz­džiui, kai kuo­pa (šim­tas ka­rių) il­giau nei sa­vai­tei va­žiuo­ja į pra­ty­bas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, tai skai­čiuo­ja­ma kaip ko­man­di­ruo­tė“, – tei­gia­ma KAM at­sa­ky­me BNS.

Ko­man­di­ruo­tėms pri­ski­ria­mi ir ka­rių pa­si­ren­gi­mai tarp­tau­ti­nėms mi­si­joms, su Ukrai­na su­si­ję pro­jek­tai, įvai­rūs tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai, se­mi­na­rai, tei­si­niai klau­si­mai, pra­ty­bų pla­na­vi­mo kon­fe­ren­ci­jos.

Anot mi­nis­te­ri­jos, di­dė­jan­tys gink­luo­tės įsi­gi­ji­mai – pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Bo­xer“, sa­vaei­gių hau­bi­cų PZH 2000 – taip pat yra vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl pa­ti­ria­mos di­des­nės ko­man­di­ruo­čių iš­lai­dos.

Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­gia, kad KAM ne­si­lai­ko rei­ka­la­vi­mo ko­man­di­ruo­tes pirk­ti pa­gal vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­ką. Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, ke­lio­nių bi­lie­tai ko­man­di­ruo­tėms per­ka­mi apk­lau­siant ne ma­žiau nei tris tie­kė­jus ir iš­si­ren­kant tin­ka­miau­sią va­rian­tą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ko­man­di­ruo­tėms iš­lei­do apie 0,9 mln. eu­rų, tai yra apie 100 tūkst. eu­rų dau­giau nei per­nai ati­tin­ka­mą lai­ko­tar­pį. Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas tam sky­rė apie 588 tūkst. eu­rų (24 tūkst. eu­rais ma­žiau), Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas – apie 489 tūkst. eu­rų (34 tūkst. eu­rais ma­žiau).

Pa­gal iš­lai­das ko­man­di­ruo­tėms, to­liau ei­na Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja (355 tūkst. eu­rų), Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (330 tūkst eu­rų), Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja (247,8 tūkst. eu­rų), Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja (230 tūkst. eu­rų). Vi­sų jų, iš­sky­rus Sei­mą, iš­lai­dos pa­skai­čiuo­tos pri­dė­jus pa­val­džių įstai­gų ko­man­di­ruo­tėms pa­nau­do­tus pi­ni­gus.

Sei­mo ko­mi­te­to duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį iš­lai­dos rep­re­zen­ta­ci­jai ir kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti li­ko to­kios pat kaip ir per­nai – ati­tin­ka­mai 2,4 mln. eu­rų ir 1,4 mln. eu­rų.

Tuo me­tu iš­lai­dos trans­por­tui ir eks­per­tams su­ma­žė­jo. Trans­por­tui iš­leis­ta 16,3 mln. eu­rų, tai yra 1,3 mln. eu­rų ma­žiau. Eks­per­tų pa­slau­gos pir­mą­jį pus­me­tį kai­na­vo 1,4 mln. eu­rų, ar­ba 2,6 mln. eu­rų ma­žiau nei per­nai.