Kariuomenės išminuotojai pernai neutralizavo 3 tūkst. sprogmenų
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no Sprog­me­nų ne­utra­li­za­vi­mo kuo­pos ka­riai su­skai­čia­vo pra­ėju­sių me­tų „der­lių“ – per me­tus iš vi­so ne­utra­li­zuo­ti be­veik 3267 įvai­raus ka­lib­ro stan­dar­ti­niai sprogs­ta­mie­ji už­tai­sai (SSU), ne­įs­kai­tant šo­vi­nių, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

2015 me­tais in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no ka­riai iš­mi­nuo­to­jai į ope­ra­ty­vi­nius iš­kvie­ti­mus vy­ko net 1180 kar­tų.

Di­džiau­sias su­ras­tų sprog­me­nų kie­kis per­nai bu­vo ap­tik­tas pa­ly­gi­nus ne­di­de­lė­je te­ri­to­ri­jo­je, Tur­man­to kai­me, Za­ra­sų ra­jo­ne. Šio­je vie­to­vė­je In­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no spe­cia­lis­tai 0,158 ha plo­te­ly­je ra­do ir su­nai­ki­no 2 899 įvai­raus ka­lib­ro stan­dar­ti­nius sprog­me­nis.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės de­pų Ar­se­na­lo te­ri­to­ri­jo­je per­nai ap­tik­ti 392 sprog­me­nys, Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lio maz­go Pa­juos­čio ke­lio at­kar­po­je bu­vo ras­ti 173 sprog­me­nys.

KAM tei­gi­mu, ly­gi­nant su 2014 me­tais, per­nai 200 iš­kvie­ti­mų bū­ta ma­žiau.

In­ži­nie­riai tei­gia, kad per­nykš­čiai me­tai pa­si­žy­mė­jo įvai­rios ūki­nės veik­los ak­ty­vu­mu Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je.

„Ne­pa­me­nu to­kių il­gų me­tų, ka­dan­gi pa­pras­tai jau gruo­džio mė­ne­sio pra­džio­je pra­dė­da­vo­me ruo­štis ki­tų me­tų ope­ra­ci­joms, o šie­met dėl pa­lan­kių oro są­ly­gų pla­ni­nis ir ope­ra­ty­vi­nis iš­mi­na­vi­mas vy­ko pra­ktiš­kai ne­per­trau­kia­mai iš­ti­sus me­tus,“ – sa­kė kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Ne­ri­jus Alek­na.

Ka­riai iš­mi­nuo­to­jai juo­kau­ja, kad iš­kvie­ti­mų skai­čius per me­tus ro­do Lie­tu­vos pi­lie­čių eko­no­mi­nę pa­dė­tį: kai žmo­nės ge­rai gy­ve­na – dau­giau sta­to, in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, to­bu­li­na inf­ras­truk­tū­rą, to­dėl ka­riams dau­giau ten­ka va­žiuo­ti į iš­kvie­ti­mus ir at­lik­ti sprog­me­nų ne­utra­li­za­vi­mo už­duo­tis.

Pa­sak KAM pra­ne­ši­mo, eko­no­mi­nės kri­zės me­tais bū­da­vo vi­so la­bo 750 iš­kvie­ti­mų.

Šiais me­tais daug dė­me­sio bu­vo skir­ta ka­ri­nėms te­ri­to­ri­joms va­ly­ti, kad bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai at­lik­ti inf­ras­truk­tū­ros vys­ty­mo ir plė­ti­mo dar­bus.