Kariuomenės infrastruktūrai skirs 1,4 mln. eurų
Sie­kiant už­ti­krin­ti są­ly­gas šauk­ti­niams bei sa­va­no­riams, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės inf­ras­truk­tū­rai tvar­ky­ti šie­met ke­ti­na­ma skir­ti 1,4 mln. eurų

Kaip BNS in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), pir­ma­die­nį Klai­pė­do­je tar­ny­bą pra­de­dant pir­mie­siems pri­va­lo­mos pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams, jau su­tvar­ky­tos čia esan­čio Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no ka­rei­vi­nės, val­gyk­la, at­nau­jin­tos lais­va­lai­kio zo­nos.

Ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los pul­ko ka­rei­vi­nes Ruk­lo­je, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ba­ta­lio­no ka­rei­vi­nes Aly­tu­je ir Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no Tau­ra­gės ra­jo­ne esan­čias ka­rei­vi­nes.

„Inf­ras­truk­tū­ra, su­si­ju­si su nuo­la­ti­ne pri­va­lo­mą­ja pra­di­ne ka­ro tar­ny­ba, ne­bu­vo at­nau­jin­ta dau­giau kaip de­šimt me­tų. At­nau­ji­nus šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, bū­ti­na at­lik­ti šios inf­ras­truk­tū­ros – ka­rei­vi­nių, spor­to, me­di­ci­nos pa­skir­ties, lais­va­lai­kio or­ga­ni­za­vi­mo – re­mon­tą, mo­der­ni­zuo­ti da­li­nių val­gyk­las. Inf­ras­truk­tū­ra at­nau­ji­na­ma sie­kiant už­ti­krin­ti, kad tar­ny­bą at­lik­sian­tys jau­nuo­liai tu­rė­tų tin­ka­mas tar­ny­bos, gy­ve­ni­mo ir bui­ties są­ly­gas“, – at­sa­ky­me BNS nu­ro­dė KAM.

Mi­nis­te­ri­ja su­pla­na­vu­si vi­siems su pri­va­lo­mą­ja ka­ro tar­ny­ba su­si­ju­sios inf­ras­truk­tū­ros at­nau­ji­ni­mams skir­ti apie 1,4 mln. eu­rų.

Ki­tuo­se Lie­tu­vos da­li­niuo­se, ku­riuos tar­naus šauk­ti­niai, re­mon­tuo­ja­mi ko­ri­do­riai, laip­ti­nės, gink­li­nės, taip pat su­re­mon­tuo­ti ar­ba pa­keis­ti sa­ni­ta­ri­nių maz­gų įren­gi­mai. At­nau­ji­na­mos val­gyk­lų ga­my­bi­nės pa­tal­pos. Iki šauk­ti­nių at­ėji­mo pla­nuo­ja­ma, pa­gal su­da­ry­tas su­tar­tis, gau­ti ir nau­jų val­gyk­los įren­gi­mų. Re­mon­to dar­bus da­li­niuo­se ke­ti­na­ma už­baig­ti iki šauk­ti­nių at­ėji­mo.

Lau­kiant šauk­ti­nių, re­mon­to dar­bai su­pla­nuo­ti ir bus vyk­do­mi Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­ne Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­ne Kau­ne.

Šie­met tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pra­dės 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Sie­kiant juos su­rink­ti, pir­miau­sia bu­vo kvie­čia­mi sa­va­no­riai, jų jau už­si­ra­šė dau­giau kaip pus­tre­čio tūks­tan­čio. Su­lau­kus pa­kan­ka­mai sa­va­no­riš­kai tar­ny­bą at­lik­ti par­eiš­ku­sių jau­nuo­lių, Klai­pė­dos ir Šiau­lių re­gio­nuo­se šau­ki­mai į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bu­vo su­stab­dy­ti.

Šauk­ti­niai grą­žin­ti, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą.