Kariuomenėje nori pasilikti pusė šauktinių
Be­veik pu­sė tar­ny­bą bai­gu­sių šauk­ti­nių no­ri lik­ti tar­nau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, tei­gia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais jau ta­po apie 200 šauk­ti­nių.

„Iš vi­so at­li­ku­sių tar­ny­bą šiuo me­tu yra 1562. No­rą pa­si­lik­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra par­eiš­kę per 700, per 200 šauk­ti­nių jau pri­im­ti į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą“, – ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

Lie­tu­va šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę grą­ži­no 2015 me­tais, rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je. Pir­mie­ji šauk­ti­niai de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bą pra­dė­jo per­nai rugp­jū­tį. Kas­met į ka­riuo­me­nę pa­šau­kia­ma 3–4 tūkst. jau­nuo­lių. Anot mi­nis­te­ri­jos, di­džio­ji da­lis iš jų tar­ny­bą pa­si­ren­ka sa­va­no­riš­kai.

Šau­ki­mas grą­žin­tas sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius ir reng­ti re­zer­vą.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je iš vi­so tar­nau­ja 8,2 tūkst. pro­fe­sio­na­lų, apie 2,6 tūkst. šauk­ti­nių, 4,6 tūkst. Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių ir maž­daug 2,6 ci­vi­lių tar­nau­to­jų.