Kariuomenei stiprinti - daugiau karių ir artilerija
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė kas­met di­dės po 450 ka­rių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras, pri­sta­ty­da­mas še­še­rių me­tų veik­los gai­res.

„Mes no­rė­tu­me bent 450 ka­rių kas­met pa­di­din­ti tar­nau­jan­čių skai­čių“, - žur­na­lis­tams sa­kė Juo­zas Ole­kas.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, apie 4,5 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių, dir­ba apie 2,3 tūkst. ci­vi­lių.

Pa­sak mi­nis­tro, toks au­gi­mas leis­tų pa­siek­ti 70-90 proc. da­li­nių su­komp­lek­ta­vi­mą iki 2020 me­tų.

J.Ole­ko tei­gi­mu, Lie­tu­va svars­to plės­ti per­nai įkur­tas na­cio­na­li­nes Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, nu­ma­to­mi in­ten­sy­ves­ni mo­ky­mai su vi­daus sau­gu­mo tar­ny­bo­mis, taip pat ta­ria­ma­si su są­jun­gi­nin­kais dėl Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mo NA­TO ku­ria­mo­se ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se.

Šie­met Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas sie­kia 425 mln. eu­rų, tai su­da­ro 1,11 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ir yra treč­da­liu dau­giau nei per­nai. Po­li­ti­nės par­ti­jos yra su­ta­ru­sios, kad 2020 me­tais iš­lai­dos kraš­to ap­sau­gai pa­siek­tų 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Ar­ti­le­ri­ją pirks Vokietijoje

Lie­tu­va de­ra­si su Vo­kie­ti­ja dėl ar­ti­le­ri­jos sis­te­mų įsi­gi­ji­mo, pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Jis sa­kė šį klau­si­mą ki­tą sa­vai­tę ap­tar­sian­tis su Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tre.

„Kol kas yra ta­ri­mo­si sta­di­ja, nė­ra jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tu­rė­siu ga­li­my­bių ki­tą sa­vai­tę su­si­tik­ti su Vo­kie­ti­jos mi­nis­tre dar kar­tą Ry­go­je, pa­si­kal­bė­si­me ir ta­da ga­lė­si­me in­for­muo­ti“, - žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak J.Ole­ko, di­des­nės ug­nies ga­lios svar­bą iš­ryš­ki­no ka­ri­nis konf­lik­tas Ukrai­nos ry­tuo­se, kur ka­riuo­me­nė kau­na­si su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais.

Lie­tu­va šie­met treč­da­liu pa­di­di­no gy­ny­bos biu­dže­tą, įsi­gi­jo pa­pil­do­mai prieš­lėk­tu­vi­nės ir prieš­tan­ki­nės gink­luo­tės, ple­čia po­li­go­nus, at­ei­ty­je svars­to­ma pirk­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, ka­riuo­me­nė taip pat ke­ti­na įsi­gy­ti be­pi­lo­čių or­lai­vių, dėl jų bus ta­ria­ma­si ir su Lie­tu­vos ga­min­to­jaius.