Kariuomenė su muitine ir VRM padaliniais rengs bendras pratybas
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės bei Vi­daus rei­ka­lų ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no šių­me­ti­nius bend­ra­dar­bia­vi­mo pla­nus, ku­riais nu­ma­to­ma in­ten­sy­viau keis­tis in­for­ma­ci­ja bei reng­ti bend­ras pra­ty­bas.

Kaip in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), ka­riuo­me­nės ir mi­nis­te­ri­joms pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų pla­nai pa­si­ra­šy­ti sie­kiant ge­rin­ti tar­pu­sa­vio są­vei­ką, tin­ka­mai teik­ti pa­gal­bą gy­ven­to­jams ir sa­vi­val­dy­bėms eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų at­ve­jais bei ruo­šian­tis ša­lies gy­ny­bai.

„Tarp ins­ti­tu­ci­jų kei­si­mės in­for­ma­ci­ja, da­ly­si­mės tu­ri­ma pa­tir­ti­mi, reng­si­me įvai­raus lyg­mens bend­ras pra­ty­bas ir mo­ky­mus“, – KAM pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

2015 me­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nių pla­nus su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne pa­si­ra­šė Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas ir pen­ki Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niai: Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo, Po­li­ci­jos ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tai, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos.