Kariuomenė prisipirko brangių kastuvėlių
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) nu­ro­dė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei iš nau­jo svars­ty­ti at­mes­tus tie­kė­jų pa­siū­ly­mus, nu­sta­čiu­si, kad juos ig­no­ruo­da­ma, už ša­lies gy­ny­bą at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja pir­ko bran­giau­sius kas­tu­vė­lius.

„Vi­sa, kas ge­riau­sia – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei. Taip ga­li­ma pa­va­din­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­tą 1,342 mln. eu­rų ver­tės pir­ki­mą, kai, at­me­tus ki­tų dvie­jų tie­kė­jų pa­siū­ly­mus dėl ne­va tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos ne­ati­ti­ku­sių pre­kių, lai­mė­to­ju pa­skelb­tas di­džiau­sią – 1,522 mln. eu­rų – kai­ną pa­siū­lęs tie­kė­jas“, – nu­ro­dė VPT at­sto­vė spau­dai Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Kaip pa­skel­bė VPT, kas­tu­vė­lių įsi­gi­ji­mo kon­kur­se lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta bend­ro­vė „No­ta be­ne“ yra lai­ko pa­ti­krin­ta ka­riuo­me­nės tie­kė­ja: nuo 2006-ųjų ji yra lai­mė­ju­si dau­giau kaip pen­kias­de­šimt skir­tin­gos apim­ties Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų už bend­rą be­veik 30 mln. eu­rų ver­tę. Bend­ro­vė yra vie­na iš de­šim­ties di­džiau­sių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tie­kė­jų.

Mi­ni­ma­me eki­puo­tės da­lies – ka­riš­kų kas­tu­vė­lių – pir­ki­me pa­siū­ly­mus tei­kė dar dvi bend­ro­vės, ta­čiau jų pa­siū­ly­mus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė at­me­tė. VPT kons­ta­ta­vo, jog tai pa­da­ry­ta ne­pag­rįs­tai. Įver­ti­nu­si pir­ki­mą, VPT nu­ro­dė pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl lai­mė­to­jo ir iš nau­jo svars­ty­ti ki­tų tie­kė­jų pa­teik­tus pa­siū­ly­mus.

„Stip­riai ka­riuo­me­nei ir ša­lies sau­gu­mui bū­ti­na ko­ky­biš­ka, šiuo­lai­ki­nė eki­puo­tė. Su­pran­ta­mas ka­riuo­me­nės no­ras dirb­ti tik su pa­si­rink­tais tie­kė­jais, ta­čiau, VPT ma­ny­mu, kon­ku­ren­ci­ja pir­ki­muo­se už­ti­krin­tų ne tik per­ka­mų pre­kių ko­ky­bę, bet ir že­miau­sią kai­ną rin­ko­je“, – sa­kė VPT di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

Ka­riš­kų kas­tu­vė­lių įsi­gi­ji­mui bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 1,342 mln. eu­rų. Ta­čiau „No­ta Be­ne“ pa­siū­ly­ta 1,522 mln. eu­rų kai­na ka­riuo­me­nės vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­jai ne­pa­si­ro­dė per di­de­lė: kreip­da­ma­si į ka­riuo­me­nės va­dą su pra­šy­mu pri­im­ti tei­gia­mą spren­di­mą dėl kai­nos pri­im­ti­nu­mo, kai­nos pa­grin­di­me ji nu­ro­dė ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, tai yra, VPT ma­ny­mu, su­mą pa­di­di­no ne­pag­rįs­tai. VPT iš­va­do­je kons­ta­tuo­ja­ma, jog po­rei­kis di­din­ti šiam pir­ki­mui su­pla­nuo­tas lė­šas nu­lem­tas ne­ob­jek­ty­vių prie­žas­čių.