Kariuomenė pradeda siųsti šaukimus į mobilizacines pratybas
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ket­vir­ta­die­nį pra­de­da siųs­ti šau­ki­mus re­zer­vo ka­riams į vie­nos die­nos mo­bi­li­za­ci­nes pra­ty­bas, per ku­rias ti­kri­na­ma, kaip vei­kia mo­bi­li­za­ci­nė sis­te­ma.

„Pir­mie­ji šau­ki­mai ti­kriau­siai šian­dien bus iš­siųs­ti, iki penk­ta­die­nio bus pil­nai iš­siųs­tas tūks­tan­tis šau­ki­mų,“ - žur­na­lis­tams Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nia­me šta­be sa­kė Mo­bi­li­za­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Dai­nius Kaz­laus­kas.

Ba­lan­džio 23 die­ną at­vyk­ti į nu­ro­dy­tus punk­tus bus šau­kia­mi par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riai iš Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­čių at­si­tik­ti­ne tvar­ka. Punk­tuo­se bus tiks­li­na­mi jų as­me­ni­niai duo­me­nys ir ti­kri­na­ma svei­ka­tos būk­lė.

Šau­ki­mų tu­rė­tų su­lauk­ti re­zer­vo ka­riai, tar­na­vę nuo 2000 iki 2008 me­tų.

Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis sa­kė, kad per pra­ty­bas sie­kia­ma „prak­tiš­kai iš­ban­dy­ti mo­bi­li­za­ci­nę sis­te­mą“.

„Jei­gu bus trū­ku­mų ir klai­dų, po to rei­kės tai­sy­ti ar­ba ini­ci­juo­ti kaž­ko­kias pa­tai­sas. Tai yra pir­mos to­kio po­bū­džio pra­ty­bos, jos ne­bus pa­sku­ti­nės, mes ir at­ei­ty­je jas vyk­dy­si­me“, - žur­na­lis­tams sa­kė ge­ne­ro­las.

Už ne­at­vy­ki­mą be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ga­li grės­ti ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė nuo 28 iki 57 eu­rų.

Pra­ty­bo­se par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riai tu­rės pro­gą iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je nau­do­ja­ma mo­der­nia ka­ri­ne tech­ni­ka, gink­lais, pa­bend­rau­ti su ka­riais apie šian­die­ni­nės tar­ny­bos ypa­tu­mus, nau­jo­ves, tar­ny­bos bū­dus.

Šau­ki­mo pra­ne­ši­mai at­vyk­ti į pra­ty­bas siun­čia­mi tiems par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riams, ku­rie yra dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je. Pa­šauk­tiems ka­riams bus kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės - 0,06 eu­ro už ki­lo­me­trą ar­ba ke­lio­nės bi­lie­tas iš­sky­rus tak­si, mai­ti­ni­mo­si iš­lai­dos - 5,4 eu­rų, iš­mo­ka­mi dien­pi­ni­giai - 7,6 eu­rų.