Kariuomenė perka sunkvežimių
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė at­nau­ji­na su­nkve­ži­mių par­ką ir siek­da­ma iš­lai­ky­ti vie­no­dą su­nkve­ži­mių mo­de­lį per NA­TO Par­amos ir pir­ki­mų agen­tū­rą (angl. NSPA) 2015 me­tais pra­dė­jo nau­jų tak­ti­nės pa­skir­ties pen­kių to­nų su­nkve­ži­mių įsi­gi­ji­mą.

Iki 2021 me­tų pla­nuo­ja­ma iš su­nkve­ži­nius ga­mi­nan­čios įmo­nės „Daim­ler AG“ įsi­gy­ti 340 vie­ne­tų su­nkve­ži­mių UNI­MOG, – ra­šo kam.lt

Šiam pro­jek­tui pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti apie 60 mln. eu­rų. NA­TO agen­tū­ra, tu­rė­da­ma to­kių su­nkve­ži­mių pir­ki­mo pa­tir­tį, at­li­ko pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, ku­rios už­tru­ko san­ty­ki­nai trum­piau ir bu­vo su­tau­py­ta maž­daug 18 mln. eu­rų šiam pir­ki­mui su­pla­nuo­tų lė­šų.

„NA­TO agen­tū­ra, su­rink­da­ma po­rei­kį iš vi­sų NA­TO vals­ty­bių, ga­li vyk­dy­ti di­des­nio kie­kio įsi­gi­ji­mus, o tai lei­džia su­ma­žin­ti vie­no vie­ne­to kai­ną,“ – sa­ko Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Įsi­gi­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Re­gi­na Za­sie­nė.

Su­tar­tį dėl šių su­nkve­ži­mių pir­ki­mo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir NSPA pa­si­ra­šė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Pa­gal pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą pla­nuo­ja­ma, jog su­nkve­ži­mių ga­min­to­jas „Daim­ler AG“ dar iki šių me­tų rug­sė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei pri­sta­tys 21 su­nkve­ži­mį. Li­kę 319 su­nkve­ži­mių ga­li bū­ti už­sa­ko­mi ir pri­sta­to­mi į Lie­tu­vą 2016–2021 me­tų lai­ko­tar­py­je.

Nau­jie­ji su­nkve­ži­miai bus skir­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­goms ir pa­pil­dys tos pa­čios tech­ni­nės ba­zės ir ka­riams pui­kiai pa­žįs­ta­mas trans­por­to prie­mo­nes.

Įkū­rus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­go­se an­trą­ją pės­ti­nin­kų bri­ga­dą ir ka­ri­nius vie­ne­tus už­pil­dant per­so­na­lu, trans­por­to ir su­nkve­ži­mių po­rei­kis stip­riai iš­au­go. Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės nau­do­ja­mų su­nkve­ži­mių kie­kio ne­pa­kan­ka, da­lis jų su­si­dė­vė­ję ir jau ne­re­mon­tuo­ti­ni. Ga­vus nau­jus bus pa­pil­dy­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tech­ni­kos par­kas ir su­stip­rin­ti pa­jė­gu­mai.

Su­nkve­ži­miai – vie­na daž­niau­siai ka­riuo­me­nė­je nau­do­ja­mų trans­por­to prie­mo­nių ir jų po­rei­kis yra di­de­lis. Šios trans­por­to prie­mo­nės yra nau­do­ja­mos ka­rių už­duo­tims vyk­dy­ti, lo­gis­ti­niam ap­rū­pi­ni­mui už­ti­krin­ti, ka­riams trans­por­tuo­ti.

Taip pat, sie­kiant pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės au­to­par­ką, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė dvi­ša­liu pa­grin­du iš Ny­der­lan­dų ka­riuo­me­nės įsi­gis ke­lis šim­tus nau­do­tų ka­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je dvi de­šim­tys trans­por­to prie­mo­nių iš Ny­der­lan­dų jau pa­sie­kė Lie­tu­vą. Li­ku­sią tech­ni­ką (vi­su­rei­gius, vil­ki­kus, tra­lus) nu­ma­to­ma gau­ti per ke­le­rius me­tus.