Kariuomenė perka modernius minosvaidžius ir termovizorius
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė už dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų eu­rų įsi­gi­jo op­ti­nių tai­kik­lių, taip pat ke­ti­na­ma ka­rius ap­rū­pin­ti iki 100 mi­nos­vai­džių ir be­veik 300 mo­der­nių ter­mo­vi­zo­rių, ku­rie leis­tų leng­viau ap­tik­ti tai­ki­nius tam­so­je ar su­dė­tin­go­mis oro są­ly­go­mis.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai BNS nu­ro­dė, kad ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­mi įsi­gy­ti 50-100 vie­ne­tų 60 mm ka­lib­ro mi­nos­vai­džių bū­tų skir­ti Sau­su­mos pa­jė­gų ma­nev­ri­niams pa­da­li­niams. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­do­ma, kad pra­džio­je bū­tų įsi­gi­ja­ma tik 10 šių gink­lų, li­ku­sie­ji bū­tų per­ka­mi pa­si­ra­šius pen­ke­rių me­tų truk­mės su­tar­tį, vė­les­niais me­tais. Tie­kė­jai pri­va­lės ap­rū­pin­ti ka­riuo­me­nę ir mi­nos­vai­džių re­mon­to prie­mo­nė­mis, at­si­ra­dus po­rei­kiui taip pat ke­ti­na­ma įsi­gy­ti ir įvai­rių mi­nos­vai­džiu sis­te­mos kom­po­nen­tų bei prie­dų.

KAM taip pat nu­ro­dė, jog iš vi­so ke­ti­na­ma įsi­gy­ti apie 300 ter­mo­vi­zo­rių, ku­rie leis­tų bet ku­riuo par­os me­tu ir bet ko­kiu oru ap­tik­ti tai­ki­nį, esan­tį už pu­sės ki­lo­me­tro ir už­ti­krin­ti di­des­nį pės­ti­nin­kų sky­riaus ug­nies efek­ty­vu­mą. Ter­mo­vi­zo­riai tu­rė­tų bū­ti pa­ga­min­ti taip, jog ka­riai juos ga­lė­tų nau­do­ti ir kaip tai­kik­lius prie gink­lų, ir kaip at­ski­rą ran­ki­nį prie­tai­są. Juos nau­dos ka­riuo­me­nės pa­da­li­niai, vyk­dan­tys už­duo­tis „pla­taus spek­tro ope­ra­ci­jo­se“ tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už jos ri­bų, nu­ro­do KAM.

Prieš ke­lis mė­ne­sius ka­riuo­me­nė taip pat įsi­gi­jo ar­ti­mo­sios ko­vos tai­kik­lių komp­lek­tų - 1,16 mln. eu­rų su­tar­tis su­da­ry­ta su šve­dų įmo­ne „Aim­poin“. Her­me­tiš­ki, van­de­niui at­spa­rūs tai­kik­lių komp­lek­tai, ku­riuos su­da­rys tai­kik­lis , vaiz­do pri­ar­ti­ni­mo prie­tai­sas su grei­to­jo tvir­ti­ni­mo sis­te­ma ir nak­ti­nio ma­ty­mo įran­gai grei­tai pri­tvir­tin­ti skir­ta sis­te­ma, bus pri­tai­ko­mi leng­vie­siems au­to­ma­ti­niams pės­ti­nin­kų gink­lams, ku­riems nau­do­ja­mi 5,56x45 mm ar­ba 7,62x51 mm šaud­me­nis. Kaip anks­čiau nu­ro­dė KAM, įsi­gy­jant šiuos tai­kik­lių komp­lek­tus sie­kia­ma pa­di­din­ti pės­ti­nin­kų ug­nies efek­ty­vu­mą.

Tai­kik­lius ke­ti­na­ma įsi­gy­ti per tre­jus me­tus, kiek jų ka­riuo­me­nė gaus, mi­nis­te­ri­ja ne­skel­bia.

Kaip in­for­ma­vo KAM, šiuo me­tu ka­riuo­me­nė tu­ri pa­na­šią gink­luo­tę, kaip per­ka­ma, ta­čiau šie įsi­gi­ji­mai leis ją mo­der­ni­zuo­ti, taip pat stan­dar­ti­zuo­ti ka­riuo­me­nės nau­do­ja­mą įran­gą.