Kariuomenę pasieks modernizuoti savaeigiai minosvaidžiai
Ka­riuo­me­nės spe­cia­lis­tams pa­tvir­ti­nus, kad mo­der­ni­zuo­ti sa­vaei­giai 120 mm mi­nos­vai­džiai ati­tin­ka ka­riuo­me­nės po­rei­kius, ši tech­ni­ka me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pa­da­li­nius ga­li pa­siek­ti dar šių me­tų pa­bai­go­je.

„Jei­gu vis­kas ge­rai, mi­nos­vai­džiai ka­riuo­me­nę pa­siek­ti ga­li dar šių me­tų pa­bai­go­je“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Pla­na­vi­mo ir ana­li­zės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas ka­pi­to­nas Ma­rius Var­na.

Šią sa­vai­tę Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je su­reng­ti pra­kti­niai mo­der­ni­zuo­tų mi­nos­vai­džių, ku­rie su­mon­tuo­ti ant vikš­ri­nių šar­vuo­čių „M113 A2“, ban­dy­mai. Juos at­lie­kant bu­vo ver­ti­na­mas mi­nos­vai­džių, ug­nies val­dy­mo įran­gos, mi­nos­vai­džio ug­nies ste­bė­ji­mo ir ko­re­ga­vi­mo įran­gos bei va­do­va­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mų su­de­ri­na­mu­mas ir veiks­min­gu­mas, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ban­dy­mų me­tu Lie­tu­vos ka­riai vyk­dė ko­vi­nius šau­dy­mus, mū­šio val­dy­mo sis­te­mos pa­gal­ba pla­na­vo ir vyk­dė sa­vaei­gių mi­nos­vai­džių pa­da­li­niams ski­ria­mas už­duo­tis, ver­ti­no bal­so ir duo­me­nų per­da­vi­mą ra­di­jo ry­šio prie­mo­nė­mis.

120 mm sa­vaei­giai mi­nos­vai­džiai yra in­teg­ra­li me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos da­lis ir už­ti­kri­na me­cha­ni­zuo­tų ba­ta­lio­nų par­amą ne­tie­sio­gi­ne ug­ni­mi.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad mo­der­ni­zuo­to­je sis­te­mo­je įdieg­ta kom­piu­te­ri­zuo­ta mū­šio val­dy­mo sis­te­ma pa­leng­vins už­duo­čių pla­na­vi­mą ir val­dy­mą, pa­grei­tins spren­di­mo pri­ėmi­mo pro­ce­są ir su­ma­žins ug­nies už­da­vi­nių vyk­dy­mo lai­ką. Be to, nau­ji mi­nos­vai­džių vamz­džiai leis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je nau­do­ti nau­jos kar­tos mo­der­nius šaud­me­nis, už­ti­krins di­des­nį mi­nos­vai­džio ug­nies efek­ty­vu­mą ir šū­vio nuo­to­lį.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir vie­šą­jį kon­kur­są lai­mė­ju­sios Iz­rae­lio bend­ro­vės „El­bit Sys­tems Land&C 4 I Ltd.“ su­tar­tis dėl 120 mm sa­vaei­gių mi­nos­vai­džių mo­der­ni­za­vi­mo bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2013 me­tų gruo­dį. Iz­rae­lio kom­pa­ni­ja mo­der­ni­za­vo mi­nos­vai­džių sis­te­mas, pa­kei­tė jų vamz­džius.

Taip pat bu­vo įdieg­ta skait­me­ni­nė au­to­ma­ti­zuo­ta ug­nies val­dy­mo ir ug­nies ste­bė­ji­mo ir ko­re­ga­vi­mo įran­ga . Iki šiol šios funk­ci­jos ne­bu­vo au­to­ma­ti­zuo­tos.

Bend­ra vi­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­vaei­gių mi­nos­vai­džių mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­ties ver­tė – apie 6,6 mln. eu­rų.