Kariuomenė ieško vietos dviem brigados „Žemaitija“ batalionams
Ka­riuo­me­nė ieš­ko, kur kur­ti ne­se­niai įsteig­tos bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ du pės­ti­nin­kų ir ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nus.

„Ieš­ko­ma tiek po­ten­cia­lių nau­jų vie­tų, kur ga­lė­tų įsi­kur­ti nau­ji bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ba­ta­lio­nai, tiek op­ti­ma­lių bū­dų, kaip grei­tai ir pa­nau­do­jant mi­ni­ma­lius ma­te­ria­li­nius re­sur­sus įreng­ti jiems funk­cio­nuo­ti rei­ka­lin­gą inf­ras­truk­tū­rą“, – BNS sa­kė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Ieš­ko­da­mi vie­tos nau­jiems ba­ta­lio­nams spa­lio pra­džio­je ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas ir Sau­su­mos pa­jė­gų va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Val­de­ma­ras Rup­šys lan­kė­si Klai­pė­do­je, Klai­pė­dos ra­jo­ne, taip pat Ši­la­lės ra­jo­ne ir Tel­šiuo­se.

Pa­sak M.Ne­imon­to, šios vie­to­vės ver­tin­tos at­siž­vel­giant į vie­tos stra­te­giš­ku­mą, jo­je esan­čią inf­ras­truk­tū­rą ir ko­mu­ni­ka­ci­jas, su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bes ir vie­tos sa­vi­val­dy­bės par­amą.

Jo tei­gi­mu, kal­bė­ti apie ga­lu­ti­nius spren­di­mus, kon­kre­čius ba­ta­lio­nų įkū­ri­mo ter­mi­nus ar pla­nuo­ja­mas in­ves­ti­ci­jų su­mas dar yra per anks­ti. Pa­čius ba­ta­lio­nus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti for­muo­ti 2017 me­tais.

Ka­ri­nin­kas sa­kė, jog tarp svars­to­mų ba­zių įren­gi­mo bū­dų yra ir vie­šos ir pri­va­čios par­tne­rys­tės (PPP) pri­nci­pas, su­da­rant su­tar­tis dėl ka­ri­nių ba­zių sta­ty­bos ir jų nuo­mos.

Ka­riuo­me­nės mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da „Že­mai­ti­ja“ pra­dė­jo veik­ti šiais me­tais. Ją šiuo me­tu su­da­ro Klai­pė­do­je dis­lo­kuo­tas bri­ga­dos šta­bas ir du pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nai, esan­tys Klai­pė­do­je ir Tau­ra­gės ra­jo­ne. Per šiuos me­tus bri­ga­dą dar pa­pil­dys šta­bo ir ry­šių kuo­pos. Ki­tą­met pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti for­muo­ti dar dvi žval­gy­bos ir ap­rū­pi­ni­mo kuo­pas.

Vi­sos bri­ga­dos for­ma­vi­mą pla­nuo­ja­ma baig­ti iki 2021 me­tų.