Kariuomenė į „Žaibo kirtį“ šaukia 2 tūkst. rezervistų
Dviem tūks­tan­čiams at­sar­gos ka­rių iš­sius­ti laiš­kai su kvie­ti­mu at­vyk­ti į na­cio­na­li­nes pra­ty­bas „Žai­bo kir­tis 2017“. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­ba iš­siun­tė du tūks­tan­čius laiš­kų, tar­ny­bą prieš dau­giau kaip pen­kis me­tus tar­ny­bą at­li­ku­siems at­sar­gos ka­riams. Juo­se kvie­čia­ma at­vyk­ti ge­gu­žės 5 d. į nu­sta­ty­tą re­gio­ni­nį ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pos­ky­rį su­tiks­lin­ti as­me­ni­nių duo­me­nų bei pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą.

Tai pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ me­tu vyk­sian­čios da­li­nės mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bų da­lis. Ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­tis per­so­na­las tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti įvai­rias mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju nu­sta­ty­tas už­duo­tis – vi­so­je Lie­tu­vo­je bus įsteig­ta dvy­li­ka šau­ki­mo punk­tų, į ku­riuos kvie­čia­mi at­vyk­ti 2000–2012 me­tais at­li­kę ka­ro tar­ny­bą ir iš­leis­ti į at­sar­gą ka­riai.

Jung­ti­nio šta­bo mo­bi­li­za­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Dai­nius Kaz­laus­kas ti­ki­si, kad šių me­tų pra­ty­bo­se at­sar­gos ka­rių ak­ty­vu­mas taip pat bus di­de­lis kaip ir pra­ėju­siais me­tais.

„No­rė­čiau par­agin­ti bu­vu­sius ka­rius, ku­rie gaus šiuos laiš­kus, iš anks­to su­de­rin­ti da­tą su sa­vo darb­da­viais, kad bū­tų su­da­ry­tos vi­sos ga­li­my­bės at­vyk­ti į Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos pos­ky­rius. Pla­nuo­ja­me, kad šau­ki­mo punk­tuo­se ka­riai tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su šiuo me­tu ka­riuo­me­nė­je nau­do­ja­ma gink­luo­te ir eki­puo­te, pa­bend­rau­ti su bu­vu­siais tar­ny­bos ka­riais“, – sa­ko plk. ltn. D. Kaz­laus­kas.

Pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis“ mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bų da­lis vy­ko ke­tu­riuo­se mies­tuo­se Vil­niu­je, Kau­ne, Aly­tu­je ir Ute­no­je. Iš kvie­čia­mų 3000 at­sar­gos ka­rių, į pra­ty­bų tiks­lais įsteig­tus šau­ki­mo punk­tus, at­vy­ko dau­giau nei 1600 ka­rių, dar be­veik 300 bu­vo iš anks­to įspė­ję, jog dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių nu­sta­ty­tą die­ną ne­ga­lės at­vyk­ti duo­me­nų su­tiks­li­ni­mui, tai bu­vo at­lik­ta ki­tu lai­ku. Šių pra­ty­bų me­tu be­veik du treč­da­liai at­sar­gos ka­rių at­li­ko ka­ro prie­vo­lę pa­teik­da­mi sa­vo at­nau­jin­tus as­me­ni­nius duo­me­nis.

Šie­met taip pat pla­nuo­ja­ma svei­ka­tos prob­le­mų ne­tu­rin­čius at­sar­gos ka­rius kvies­ti vė­liau, va­sa­rą ir ru­de­nį, da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­muo­se tri­jų sa­vai­čių truk­mės kar­to­ti­niuo­se par­eng­to­jo re­zer­vo mo­ky­muo­se.

Pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos pos­ky­riuo­se, mo­ky­mų tiks­lais bus stei­gia­mi šau­ki­mo punk­tai dvy­li­ko­je ša­lies mies­tų: Bir­žuo­se, Jur­bar­ke, Ig­na­li­no­je, Kė­dai­niuo­se, Mo­lė­tuo­se Pa­kruo­ju­je, Plun­gė­je, Šal­či­nin­kuo­se, Tau­ra­gė­je Tel­šiuo­se, Tra­kuo­se ir Va­rė­no­je.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pra­ty­bas: http://bit.ly/2oiahfG

Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos pos­ky­rių (šau­ki­mo punk­tų) vie­tos:

Bir­žai (Kęs­tu­čio g. 10)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: št. srž. Do­na­tas Vo­ve­ris +37068662412

Pa­kruo­jis (Per­ga­lės g. 1)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vyr. srž. Egi­di­jus Ze­rin­gis +37069815341

Tel­šiai (Ka­ra­liaus Min­dau­go g. 1)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vyr. srž. Arū­nas Ber­žis +370 444 74 886

Plun­gė (Tel­šių g. 1A)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vyr. srž. Ma­rius Pečiulis+37061355228

Tau­ra­gė (V. Ku­dir­kos g. 9)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vyr. srž. Re­na­tas Ber­ži­nis +37044661 697

Jur­bar­kas (Mo­ky­to­jų g. 3, Jur­bar­kų k., Jur­bar­ko r.)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: št. srž. And­rius Jo­vai­šas +37061329572

Kė­dai­niai (Rad­vi­lų g. 20)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vrš. Kęs­tu­tis Pa­tac­kas +37061810358

Mo­lė­tai (Ama­tų g. 4)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vyr. srž. To­mas Per­šo­nis +37061947043

Ig­na­li­na (At­ei­ties g. 7)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: št. srž. Egi­di­jus Var­na +37061749756

Šal­či­nin­kai (Pra­mo­nės g. 13)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vrš. Ei­man­tas Ta­mu­ly­nas +37068090106

Va­rė­na (Ba­sa­na­vi­čiaus g. 40)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vrš. Da­rius Trai­gys +37061745840

Tra­kai (Ge­di­mi­no g. 24)

Ge­gu­žės 5 die­na. Pra­ty­bų lai­kas 08.00–17.00 val.

Kon­tak­ti­nis as­muo: vyr. srž. Auš­ra Bar­kaus­kie­nė +37061004108

As­muo ry­šiams: pra­ty­bų vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis,

tel.: +370 657 61271 e.pa­štas prt14pio@g­mail.com