Kariūnai pirmiausia mokomi krašto gynybos
Ko­kius įgū­džius per pra­ty­bas po­li­go­ne sie­kia įtvir­tin­ti Lie­tu­vos ka­riū­nai? "Ka­dan­gi ne­sa­me ag­re­sy­vi ša­lis, vi­sa­da pra­de­da­me nuo gy­ny­bos. Kai mo­kė­si­me ap­si­gin­ti, ta­da ga­lė­si­me ir pul­ti, kad, tar­ki­me, at­sta­ty­tu­me sa­vo te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą ka­ro at­ve­ju", - nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė mo­ky­mų vy­riau­sia­sis va­do­vas ka­pi­to­nas To­mas Trep­šas.

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ket­vir­to kur­so ka­riū­nai ba­lan­džio 18–30 die­no­mis da­ly­vau­ja kom­bi­nuo­to­sio­se lau­ko pra­ty­bo­se Ge­ne­ro­lo Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tro Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je, Šven­čio­nių ra­jo­ne. Į šiuos už­siė­mi­mus įei­na ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bos, taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mi sprog­di­ni­mo - ar­ti­le­ri­nio ap­šau­dy­mo im­ita­vi­mo - dar­bai.

Per lau­ko pra­ty­bas bū­si­mi ka­ri­nin­kai mo­kė­si puo­li­mo ir gy­ny­bos veiks­mų. Kaip nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt tie­siai iš ap­ka­sų pa­sa­ko­jo ka­riū­nas Pa­ulius Bal­sys, jo bū­rys - toks tak­ti­nis vie­ne­tas - iš­si­dės­tė taip, kad pa­siek­tų blo­ka­vi­mo efek­to. "Bū­rys pa­da­ly­tas į du sky­rius, vie­nas - gy­ny­bos po­zi­ci­jo­se, ki­tas - miš­ke prie ke­lio, ku­riuo ju­dės šar­vuo­ta "prieš­o" tech­ni­ka."

Kai pa­si­ro­dė puo­lan­tie­ji, pir­miau­siai pra­dė­jo veik­ti gy­nė­jų gra­nats­vai­džiai, kad ją "su­nai­kin­tų". Ta­da į pra­ty­bų mū­šį sto­jo miš­ke bu­vę ka­riū­nai. Po to jie pa­si­trau­kė iki ap­ka­sų ir to­liau prieš­ino­si at­akuo­jan­tie­siems. Šau­dė ne tik gra­nats­vai­džiai, tra­tė­jo kul­kos­vai­džiai ir au­to­ma­ti­niai šau­tu­vai. Ug­nį koor­di­na­vo gy­nė­jų bū­rio va­das. Vė­liau veiks­mai per­si­kė­lė į ki­tą miš­ko erd­vę. Iš tank­mės ai­dė­jo šū­viai ir ka­riū­nų šūks­mai. Ga­liau­siai vis­kas nu­ri­mo. Pra­ty­bo­se da­ly­va­vę ka­riū­nai su­si­rin­ko į lau­ky­mę ir iš­klau­sė sa­vo va­do­vų ko­men­ta­rus.

Pa­sak mo­ky­mų vy­riau­sio­jo va­do­vo, Aka­de­mi­jos Ba­zi­nių ka­ri­nin­kų kur­sų Tak­ti­kos sek­ci­jos vy­riau­sio­jo ins­truk­to­riaus kpt. T. Trep­šo, vy­ko pa­sku­ti­nė ver­ti­na­mų­jų lau­ko pra­ty­bų da­lis. "Už­duo­tis - mū­šis iš par­eng­tų po­zi­ci­jų, o tiks­las bu­vo su­stab­dy­ti prieš puo­li­mą, - lzi­nios.lt tei­gė jis. - Ka­riū­nai teo­ri­nes ži­nias ban­do įtvir­tin­ti per dar­bą. At­lie­ka­mi pra­kti­niai veiks­mai ir kar­tu at­nau­ji­na­mi įgū­džiai." Pra­šo­mas pa­sa­ky­ti, kaip se­kė­si ka­riū­nams, T. Trep­šas sa­kė, kad to­bu­lė­ja, vis­kas pa­vyks­ta vis ge­riau ir ge­riau.

Gim­ta­die­nis per pra­ty­bų įkarštį

Per at­ok­vė­pio per­trau­kė­lę ka­riū­nas P. Bal­sys lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo: "Per ket­ve­rius me­tus Ka­ro aka­de­mi­jo­je kaž­kiek pa­tir­ties įgi­jo­me. Da­bar tu­ri­me ba­zi­nius įgū­džius. Aiš­ku, pa­tir­ties rei­kės dau­giau. Ka­riuo­me­nė­je yra sa­vi­ta tvar­ka, kiek­vie­nas da­li­nys ski­ria­si sa­vo val­dy­mo ypa­tu­mais." Ka­riū­no tei­gi­mu, stu­di­juo­ti ne­leng­va. Mat Ka­ro aka­de­mi­ja - spe­ci­fi­nė įstai­ga, ku­rio­je de­ri­na­mas bend­ra­sis ir ka­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas. P. Bal­sys mo­ky­tis at­vy­ko iš Kre­tin­gos. Vai­ki­nui ka­rio pro­fe­si­ja pa­tin­ka, nes ar­ti­ma jo vy­riš­kai sie­lai.

Ka­riū­nei Vik­to­ri­jai La­zaus­kai­tei tą­dien, an­tra­die­nį, su­ėjo 23 me­tai. Tai­gi gim­ta­die­nį ji lei­do da­ly­vau­da­ma pra­ty­bo­se, per ku­rias už­lie­ja ad­re­na­li­no po­jū­čio ban­gos. "Jau­čiuo­si ge­rai, - nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė ka­riū­nė. - Mus stip­riai ruo­šia. Ypač pa­sta­ruo­ju me­tu, kai nu­spręs­ta, kad bus kvie­čia­mi šauk­ti­niai. Ins­truk­to­riai sie­kia per­duo­ti sa­vo ži­nias, kiek jie yra dir­bę su šauk­ti­niais, kad bū­tu­me pa­si­ruo­šę ga­li­miems su­nku­mams." Vil­nie­tė sa­kė pa­si­rin­ku­si to­kią pro­fe­si­ją, nes jau­tė pa­šau­ki­mą, ne­įsi­vaiz­da­vo sa­vęs kur nors ki­tur.

Trys etapai

Pra­ty­bos Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne vyks­ta tri­mis eta­pais. Pir­ma­ja­me eta­pe – „ri­kiuo­čių“ mo­ky­mo sa­vai­tę – ka­riū­nai bu­vo mo­ko­mi or­ga­ni­zuo­ti, va­do­vau­ti ir veik­ti che­mi­nių, bio­lo­gi­nių, ra­dio­lo­gi­nių, bran­duo­li­nių (angl. trump. CBRN) prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mo me­tu, įreng­ti lai­di­nį ry­šį, orien­tuo­tis ir įver­tin­ti vie­to­vės tin­ka­mu­mą gy­ny­bos ope­ra­ci­joms, įreng­ti sprogs­ta­mą­sias ir ne­sprogs­ta­mą­sias in­ži­ne­ri­nes kliū­tis, įreng­ti ir or­ga­ni­zuo­ti ry­šį gy­ny­bos ope­ra­ci­jų me­tu, su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą ir va­do­vau­ti su­žeis­tų­jų eva­ka­vi­mui.

An­tra­ja­me pra­ty­bų eta­pe – per lau­ko pra­ty­bas – Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos auk­lė­ti­niai vyk­dė bū­rio lyg­mens už­duo­tis pa­gal iš anks­to su­kur­tą sce­na­ri­jų. Taip bu­vo sie­kia­ma įver­tin­ti bū­si­mų ka­ri­nin­kų ge­bė­ji­mą va­do­vau­ti pa­da­li­niui stre­so ir nuo­var­gio są­ly­go­mis, ar­ti­mo­mis rea­liam mū­šiui. Komp­lek­si­nių pra­ty­bų me­tu ver­ti­na­mas ka­riū­nų ge­bė­ji­mas pla­nuo­ti, or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti bū­rio gy­ny­bos ope­ra­ci­jas. Į šias pra­ty­bas taip pat bu­vo in­teg­ruo­ti sprog­di­ni­mo dar­bai.

Pa­sku­ti­nę lau­ko pra­ty­bų die­ną, tre­čia­ja­me eta­pe ka­riū­nai da­ly­va­vo ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bo­se „Bū­rys gy­ny­bo­je“, per jas Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos auk­lė­ti­niai api­bend­ri­no ir pa­nau­do­jo per šiuos mo­ky­mus įgy­tas ži­nias.

Pa­bra­dės po­li­go­ne vyks­tan­čio­mis pra­ty­bo­mis baig­sis ket­vir­to kur­so ka­riū­nų gy­ny­bos mo­du­lis, ku­rio tiks­las – iš­mo­ky­ti bū­si­mus ka­ri­nin­kus pla­nuo­ti ir vyk­dy­ti gy­ny­bos ope­ra­ci­jas bū­rio su­dė­ty­je. Bai­gę šiuos mo­ky­mus jie to­liau tęs ka­ri­nį ren­gi­mą – mo­ky­sis tak­ti­kos ir to­bu­lins va­do­va­vi­mo įgū­džius ka­ri­nio ren­gi­mo mo­du­ly­je „Mū­šis mies­te“ ir bir­že­lio mė­ne­sį lai­kys kva­li­fi­ka­ci­nį ke­tu­rių sa­vai­čių eg­za­mi­ną, ku­rio me­tu bus ver­ti­na­mi teo­ri­nės ži­nios ir pla­na­vi­mo įgū­džiai.

Stu­di­jos Lie­tu­vos ka­ro akademijoje

Tik sėk­min­gai iš­lai­kiu­siems kva­li­fi­ka­ci­nį eg­za­mi­ną ket­vir­to kur­so ka­riū­nams Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­teiks pir­mą­jį ka­ri­nin­ko – lei­te­nan­to – laips­nį. Šių me­tų lie­pos 31 die­ną Vil­niu­je, Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je, ka­riū­nai pri­sieks iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, ne­gai­lė­da­mi jė­gų ir gy­vy­bės vi­sa­da gin­ti tė­vy­nę, jos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę.

Iš vi­so Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je šiuo me­tu stu­di­juo­ja 206 ka­riū­nai, iš jų ket­vir­to kur­so ka­riū­nų – 50.