Karių kapų tvarkymui gali prireikti KAM ir Genocido centro sutikimo
No­rin­tie­ji tvar­ky­ti už­sie­niui reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­dą - ka­pi­nes ir pa­mink­lus - Lie­tu­vo­je tu­rė­tų gau­ti ne tik Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM), bet ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM), Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­tros su­ti­ki­mą, siū­lo kon­ser­va­to­riai.

Tai nu­ma­to­ma ke­tu­rių Sei­mo na­rių - Ar­vy­do Anu­šaus­ko, Vin­cės Vai­de­vu­tės Mar­ge­vi­čie­nės, Vy­tau­to Juo­za­pai­čio, Ag­nės Bi­lo­tai­tės - par­eng­ta­me Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­so­se.

Jų tei­gi­mu, da­bar Lie­tu­vos tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to jo­kių rei­ka­la­vi­mų ar ap­ri­bo­ji­mų už­sie­niui reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­dą (ka­pi­nes, pa­mink­lus) tvar­kan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, tuo me­tu Lie­tu­vos or­ga­ni­za­ci­jos už­sie­nio ša­ly­se su­si­du­ria su ne­adek­va­čiais rei­ka­la­vi­mais tvar­kant Lie­tu­vai reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­dą.

Pro­jek­to au­to­riai tvir­ti­na, kad da­bar­ti­nės tvar­kos ne­pa­kan­ka „sie­kiant kon­tro­liuo­ti to­kį reiš­ki­nį, kaip už­sie­nio ša­lims reikš­min­go kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pa­nau­do­ji­mą ten­den­cin­gam is­to­ri­jos fak­tų pa­tei­ki­mui ir in­for­ma­ci­niam ka­rui prieš vals­ty­bę“. Be to, ne vi­suo­met už­ten­ka URM kom­pe­ten­ci­jos.

„Prii­mant spren­di­mą dėl už­sie­nio ša­lių siū­lo­mo už­sie­nio ka­rių ka­pi­nių įam­ži­ni­mo tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas ty­ri­mas dėl tvar­ky­ti­no ob­jek­to są­sa­jų su gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos is­to­ri­ja, dėl par­eiš­kė­jų siū­lo­mos pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos ati­ti­ki­mo ti­kro­vei“, - ra­šo­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Dėl to įsta­ty­me siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad už­sie­nio ša­lių ka­rių ir ci­vi­lių as­me­nų, žu­vu­sių ar mi­ru­sių dėl ka­rų ir rep­re­si­jų, ka­pa­vie­tės yra pri­žiū­ri­mos, jas tvar­ky­ti ga­li­ma re­mian­tis dvi­ša­lių tarp­tau­ti­nių su­tar­čių nuo­sta­to­mis, ta­čiau pa­pil­do­mai tu­ri bū­ti gau­tas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos bei Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­tro pri­ta­ri­mas.

Va­do­vau­jan­tis da­bar ga­lio­jan­čia tvar­ka, prieš tvar­kant už­sie­nio vals­ty­bėms svar­bius kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, su­tvar­ky­mo pro­jek­tas tu­ri bū­ti de­ri­na­mas su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tu ir gau­na­mas URM su­ti­ki­mas. Jei už­sie­niui reikš­min­gas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas ne­įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­trą, jo su­tvar­ky­mo pro­jek­tas ne­ver­ti­na­mas pa­vel­do­sau­gi­niu as­pek­tu.

Pa­gal par­eng­tą pro­jek­tą, su­ti­ki­mą tvar­ky­ti už­sie­nio ša­lims reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­do tu­rė­tų gau­ti ir už­sie­nio, ir Lie­tu­vos fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys.

„Tai leis­tų kon­tro­liuo­ti ne tik už­sie­nio ša­lių fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų, bet ir Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je re­gis­truo­tų as­me­nų ini­cia­ty­vas sie­kiant tvar­ky­ti už­sie­nio ša­lims reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­dą. Tai leis­tų iš­veng­ti ten­den­cin­go is­to­ri­jos fak­tų pa­tei­ki­mo prie kon­kre­čių kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, taip pat leis­tų iš­veng­ti prieš­in­gos as­me­nų ini­cia­ty­vos - nai­kin­ti už­sie­nio vals­ty­bių kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, tuo ska­ti­nant tau­ti­nę ne­san­tai­ką“, - įsi­ti­ki­nę pro­jek­to au­to­riai.

Dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų yra Pir­mo­jo bei An­tro­jo pa­sau­li­nių ka­rų ka­rių ka­pi­nės, jo­se sto­vi pa­mink­lai, ku­riuo­se dė­ko­ja­ma „ka­riams iš­va­duo­to­jams“.