Kariškiai rengiasi laivo krikštynoms
Nau­ja­jam Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui tę­siant pirm­ta­kų dar­bus teks ne tik ša­lin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų skan­da­lų pėd­sa­kus, bet pa­lik­ta ir ma­lo­nių mi­si­jų – Klai­pė­do­je po mė­ne­sio pla­nuo­ja­mos Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vo P15 inau­gu­ra­ci­jos ir var­do „Sė­lis“ su­tei­ki­mo iš­kil­mės.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad Klai­pė­dos uos­te pri­siš­var­ta­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įsi­gy­tas nau­do­tas pa­tru­li­nis lai­vas P15, at­vy­kęs iš Kor­so­ro uos­to (Da­ni­ja). Nau­ja­sis lai­vas pri­klau­sys Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų (KJP) lai­vų flo­ti­les Pa­tru­li­nių lai­vų di­vi­zio­nui ir vyk­dys pa­tru­lia­vi­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­nė­je jū­ro­je ir iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, lai­vų pa­žei­dė­jų su­lai­ky­mą, kon­vo­ja­vi­mą, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jas, ki­tas už­duo­tis. Jis pa­keis da­bar nau­do­ja­mą 50 me­tų se­nu­mo Nor­ve­gi­jo­je sta­ty­tą „Storm“ kla­sės lai­vą P32 „Sė­lis“.

Laivas P15 Klaipėdos uoste prie KLF krantinės./ Kpt.ltn. Antano Brenčiaus nuotrauka.

KJP at­sto­vas ka­pi­to­nas lei­te­nan­tas An­ta­nas Bren­cius „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad lai­vo krikš­ty­nos pla­nuo­ja­mos sau­sio 11 die­ną. „Gar­bin­gą tar­ny­bą Ka­ri­nė­se jū­rų pa­jė­go­se bai­gian­čio pa­tru­li­nio lai­vo P32 „Sė­lis“ krikš­ta­mo­te lai­vo inau­gu­ra­ci­jo­je 2001 me­tų bir­že­lio 14 die­ną ta­po Ute­nos mies­tą ir ra­jo­ną at­sto­va­vu­si po­nia Ri­ta Le­ke­raus­kie­nė, o lai­vo inau­gu­ra­ci­jos ir var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo tuo­me­ti­niai Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai. To­dėl ir šį­kart lai­vo P15 krikš­ta­mo­te tap­ti siū­lo­me Ute­nos sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­nės at­sto­vei. Tai da­ro­me tęs­da­mi Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­ri­nių lai­vų var­dų su­tei­ki­mo tra­di­ci­ją, lai­vams skir­ti is­to­ri­nius Lie­tu­vos kraš­tų var­dus bei siek­da­mi to­liau tęs­ti drau­giš­ką bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ute­nos mies­to ir ra­jo­no bend­ruo­me­ne, ku­ri iki šiol bend­ra­dar­bia­vo su pa­tru­li­nio lai­vo P32 „Sė­lis įgu­la“, – pa­sa­ko­jo A. Bren­cius.

Laivas P15 jūroje, pakeliui i Klaipėda./ vyr.jrv. Henriko Grigaliūno nuotrauka

Nau­ja­ja­me lai­ve P15 bus įmon­tuo­ta stan­dar­ti­nė tech­ni­ka, įran­ga ir gink­luo­tė, ku­rią šiuo me­tu tu­ri ki­ti trys to pa­ties ti­po Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pa­tru­li­niai lai­vai. Jis įsi­gy­tas va­do­vau­jan­tis 2016 me­tų rug­sė­jį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Da­ni­jos ka­riuo­me­nės ap­rū­pi­ni­mo ir lo­gis­ti­kos or­ga­ni­za­ci­jos (DA­LO) at­sto­vų pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi. Pa­gal šią su­tar­tį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė įsi­gi­jo Da­ni­jos ka­ra­liš­ka­ja­me ka­ri­nia­me lai­vy­ne tar­na­vu­sį lai­vą ir dvi pa­tru­li­niams lai­vams skir­tas po­van­de­ni­nių lai­vų se­ki­mo so­na­rų sis­te­mas. Šios sis­te­mos bus ins­ta­liuo­tos KJP lai­vuo­se 2017 me­tais.

Laivas P15 Klaipėdos uoste prie KLF krantinės./ Kpt.ltn. Antano Brenčiaus nuotrauka

KAM pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad P15 yra dvi­gu­bai nau­jes­nis nei iki šiol nau­do­tas lai­vas P32 „Sė­lis“, ku­ris yra tech­niš­kai pa­se­nęs, taip pat ky­la su­nku­mų ap­rū­pi­nant lai­vą at­sar­gi­nė­mis da­li­mis. P15 bus ket­vir­ta­sis „Fly­ve­fis­ken“ (da­niš­kai – „žu­vis skrai­duo­lė“) kla­sės KJP lai­vas Pa­tru­li­nių lai­vų di­vi­zio­ne. Pir­mie­ji trys šios kla­sės lai­vai – P11 „Že­mai­tis“, P12 „Dzū­kas“ ir P14 „Aukš­tai­tis“ tar­ny­bą KJP pra­dė­jo 2008–2010 me­tais.

A.Bren­cius tei­gia, kad Lie­tu­vos ka­ri­nis lai­vy­nas ati­tin­ka NA­TO stan­dar­tus ir yra pa­na­šaus tech­ni­nio ly­gio, kaip Es­ti­jos ir Lat­vi­jos flo­ti­lės. Kas bus su se­nuo­ju „Sė­liu“, kol kas nė­ra nu­spręs­ta. Šiuo me­tu jo tin­ka­mu­mą ver­ti­ną ko­mi­si­ja, grei­čiau­siai, jis bus nu­ra­šy­tas. Tar­ny­bą bai­gęs ka­ri­nis lai­vas ne­ga­li bū­ti par­duo­tas – jį ga­li­ma per­duo­ti ki­tai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai ar­ba uti­li­zuo­ti.

Laivas P15 Klaipėdos uoste prie KLF krantinės./ Kpt.ltn. Antano Brenčiaus nuotrauka

Jū­ri­nės kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai prieš ke­le­tą me­tų sie­kė, kad Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė ar ku­ri nors kul­tū­ri­nė įstai­ga pe­rim­tų ka­riš­kių nu­ra­šy­tą mi­ni­nin­ką „Kur­šis“. Siū­ly­ta jį ne tik eks­po­nuo­ti kaip is­to­ri­nį ka­ri­nį pa­vel­dą (lai­vas bu­vo sta­ty­tas 1959 me­tais) , bet nau­do­ti edu­ka­ci­niams tiks­lams ar pri­tai­ky­ti jau­ni­mo vieš­bu­čiui. Ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, nes sa­vi­val­dy­bė rea­ga­vo pa­sy­viai.