Kariškiai: devynių iš 10 rezervo karių sveikata tinkama tarnybai
Mo­bi­li­za­ci­jos pa­ti­kri­ni­mas par­odė, kad de­vy­ni iš de­šim­ties re­zer­vo ka­rių bū­tų tin­ka­mi ka­ro tar­ny­bai, sa­ko ka­riuo­me­nės at­sto­vai.

Ket­vir­ta­die­nį į ka­ro prie­vo­lės sky­rius ke­tu­riuo­se mies­tuo­se pa­tiks­lin­ti as­mens duo­me­nis ir pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tos būk­lę bu­vo pa­kvies­ta po 250 re­zer­vo ka­rių, su­si­rin­ko be­veik pu­sė.

„Tiks­las bu­vo su­rink­ti po kuo­pą, apie 100 žmo­nių. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ta am­bi­ci­ja įvyk­dy­ta, o kai kur net vir­šy­ta, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žy­je jau yra per 140 at­vy­ku­sių, Šiau­liuo­se ir Ma­ri­jam­po­lė­je skai­čius taip pat vir­ši­ja apie 100, Klai­pė­do­je - apie 90“, - BNS sa­kė ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas Do­na­tas Su­choc­kis.

Anot jo, kiek­vie­na­me sky­riu­je apie 20-30 žmo­nių iš anks­to pra­ne­šė, jog nu­ma­ty­tą da­tą į ka­ro prie­vo­lės sky­rius ne­ga­lės at­vyk­ti, da­lis jų pa­ža­dė­jo at­vyk­ti kiek vė­liau.

„Ne­tin­ka­mų yra nuo 10 iki 20 žmo­nių iš at­vy­ku­sių­jų (...). Re­zul­ta­tai pa­kan­ka­mai džiu­gi­na, nes pa­tys ne­ži­no­jo­me, ko lauk­ti, ko ti­kė­tis iš pir­mų to­kių pra­ty­bų. Lū­kes­čiai, ma­nau, pa­tei­sin­ti, nuo­tai­kos pa­kan­ka­mai ge­ros, jie su­pran­ta, ko at­vy­ko, ir yra pa­kan­ka­mai aukš­tos mo­ty­va­ci­jos“, - sa­kė ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

Klai­pė­dos re­gio­ni­nio Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Žil­vi­nas Žil­vys BNS sa­kė, kad ka­ro tar­ny­bai „tin­ka­mų yra per 90 pro­cen­tų“. „Ma­nau, kad taip, di­de­lis pro­cen­tas“, - sa­kė jis.

Klai­pė­do­je, pa­sak jo, iš kvies­tų 250 at­vy­ko apie 90 ka­rių, kad at­vyk­ti ne­ga­lės, pra­ne­šė apie 50.

D.Su­choc­kis sa­kė ne­si­ti­kįs to­kių ge­rų tin­ka­mu­mo tar­ny­bai ro­dik­lių tarp šauk­ti­nių, nes jiems bus at­lie­ka­ma nuo­dug­nes­nė ap­žiū­ra.

„Be abe­jo, ta nuo­dug­nes­nė ap­žiū­ra ir le­mia, kad mes ga­li­me at­ras­ti li­gų, apie ku­rias žmo­gus ne­ži­no­jo, tar­ki­me, šir­dies ydą ar pa­na­šiai“, - sa­kė jis.

Iš vi­so į nu­ro­dy­tus šau­ki­mo punk­tus kvies­ta at­vyk­ti tūks­tan­tis par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių iš Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­čių, jie šau­ki­mo pra­ne­ši­mus ga­vo prieš tris sa­vai­tes. At­vyk­ti ne­ga­lė­ję ir mo­ty­vuo­tas prie­žas­tis nu­ro­dę re­zer­vo ka­riai duo­me­nis at­nau­jin­ti sky­riuo­se ga­lės ir vė­liau.

Ket­vir­ta­die­nį vyks­tan­čių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2015“ mo­bi­li­za­ci­nė da­lis. Pra­ty­bo­mis siek­ta pa­ti­krin­ti mo­bi­li­za­ci­nės sis­te­mos vei­ki­mą, nu­sta­ty­ti jos trū­ku­mus, at­nau­jin­ti prie­vo­li­nin­kų duo­me­nis ir pa­ma­ty­ti pre­li­mi­na­rų jų skai­čių. Ka­riuo­me­nė tei­gia, kad jai bū­ti­na ži­no­ti, koks pro­cen­tas mo­bi­li­zuo­ja­mų­jų prie­vo­li­nin­kų lai­ku ga­lė­tų pri­sis­ta­ty­ti į šau­ki­mo punk­tus esant bū­ti­ny­bei.

Mo­bi­li­za­ci­nės sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mu pra­si­dė­jo di­džiau­sios šių me­tų na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis“, ku­rio­se vie­nu me­tu tre­ni­ruo­sis per 3 tūkst. ka­rių, par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų iš vi­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gų ir val­dy­bų, Kraš­to ap­sau­gos, Vi­daus rei­ka­lų ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų, sa­vi­val­dy­bių ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos.

An­trą­jį pra­ty­bų eta­pą su­da­rys lau­ko tak­ti­kos pra­ty­bos ge­gu­žės 4 – 10 die­no­mis, pa­sku­ti­nis pra­ty­bų eta­pas – ko­vi­nis šau­dy­mas po­li­go­nuo­se nuo ge­gu­žės 11 iki 21 die­nos.