Kario priesaiką davė paskutinio 2015 m. šaukimo etapo kariai
Kū­čių iš­va­ka­rė­se, gruo­džio 23 die­ną, Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ruk­lo­je ir Vil­niu­je ka­rio prie­sai­ką Lie­tu­vai da­vė per 860 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Jie – pa­sku­ti­nio ir gau­siau­sio į pa­bai­gą ei­nan­čio 2015 me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą eta­po ka­riai.

Iš­kil­min­gos ka­rių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos vy­ko Aly­taus ir Pa­ne­vė­žio mies­tų aikš­tė­se ir ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se Ma­ri­jam­po­lė­je, Ruk­lo­je ir Vil­niu­je, ra­šo­ma LR Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ka­rius pa­svei­ki­no kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos va­do­vy­bės at­sto­vai, da­li­nių va­dai, mies­tų, ku­riuo­se vei­kia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­niai ir juo­se tar­nau­ja pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai, sa­vi­val­dy­bių va­do­vai, jų at­sto­vai, ka­rių ar­ti­mie­ji, drau­gai.

Po prie­sai­kos ka­riai bus iš­leis­ti šven­tėms į na­mus, kur šv. Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus ga­lės su­tik­ti su sa­vo šei­mo­mis, drau­gais.

Aly­tu­je ir Pa­ne­vė­žy­je prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos – at­vi­ros visuomenei

Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ne Aly­tu­je tar­nau­jan­tys nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai iš­kil­min­gai ce­re­mo­ni­jai iš­si­ri­kia­vo Aly­taus mies­to par­ke, Lais­vės an­ge­lo aikš­tė­je. Lie­tu­vai ir iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Tė­vy­nei pri­sieks 134 ka­riai.

Pa­ne­vė­žy­je iš­ti­ki­mai ša­liai tar­nau­ti pri­sie­kė 338 Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no ka­riai.

Bri­ga­dos ge­ne­ro­lo K. Ve­vers­kio po­li­go­ne Kaz­lų Rū­do­je ( Ma­ri­jam­po­lės r.) prie­sai­ką da­vė 103 ka­riai.

Vil­niu­je Lie­tu­vai pri­sie­kė 36 Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ka­riai.

Ruk­lo­je, Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko ri­kiuo­tės aikš­tė­je iš­kil­min­gai ka­rio prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jai iš­si­ri­kia­vo 250 ka­rių.

Vi­si prie­sai­ką da­vę ka­riai de­vy­nių mė­ne­sių pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pa­si­rin­ko sa­vo no­ru ar­ba, pa­te­kę į šau­ki­mo są­ra­šus, par­eiš­kė no­rą ją at­lik­ti pir­mu­mo tvar­ka. Jie taip pat pa­si­rin­ko ir pa­gei­dau­ja­mas tar­ny­bos vie­tas.

2015 m. šau­ki­mas į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą vyks­ta iki gruo­džio 31d. Iki šios da­tos į da­li­nius bus pa­skir­ti vi­si 3 tūkst. šie­met tar­ny­bą pra­dė­sian­tys ka­riai. Vi­si jie bus sa­va­no­riai ar­ba tar­ny­bą at­lik­ti į 2015 m. šau­ki­mo są­ra­šus pa­te­kę ir no­rą ją at­lik­ti pir­mu­mo tvar­ka par­eiš­kę ka­riai. Tarp prie­sai­ką duo­sian­čių ka­rių ir 16 mer­gi­nų.

Ki­tą­met šau­ki­mą pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sau­sio 7 die­ną. Tuo pa­čiu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė kvie­čia vai­ki­nus ir mer­gi­nas nuo 18 iki 38 me­tų jau da­bar sa­va­no­riš­kai re­gis­truo­tis ar­ti­miau­siuo­se Ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riuo­se tar­ny­bai 2016 me­tams. Iki sau­sio 7 d. už­si­ra­šę sa­vo no­ru jau­nuo­liai ne­bus įtrau­kia­mi į 2016 m. šau­ki­mo są­ra­šus, jie ga­lės pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą, tar­ny­bos pra­džios da­tą, gau­ti 25 proc. di­des­nes iš­mo­kas, sto­jant į aukš­tą­ją mo­kyk­lą prie kon­kur­si­nio ba­lo jiems pri­de­da­ma 0,5 ba­lo, kt. Po sau­sio 7 d. sa­vo no­ru re­gis­truo­tis tar­ny­bai to­liau ga­lės ir tie jau­nuo­liai, ku­rie ne­bus pa­te­kę į 2016 m. šau­ki­mo są­ra­šus.