Kario priesaiką davė Gedimino štabo bataliono šauktiniai
Spa­lio 9 d. Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne Vil­niu­je prie­sa­ką Lie­tu­vai da­vė per 30 čia tar­nau­jan­čių nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. 

Vi­si vai­ki­nai, tarp jų ir vie­na mer­gi­na, šią tar­ny­bą at­lik­ti už­si­ra­šė sa­va­no­riš­kai. Jie taip pat par­eiš­kė no­rą tar­nau­ti bū­tent šia­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­ny­je, – ra­šo kam.lt

Iš­kil­min­go­je Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no aikš­tė­je ka­riai pers­kai­tė ka­rio prie­sai­ką. Vė­liau vi­sų prie­sa­ką da­vu­sių ka­rių var­du jau­nes­nia­jam ei­li­niui Ka­ro­liui Ma­tu­liaus­kui bu­vo su­teik­ta gar­bė ati­duo­ti pa­gar­bą Ged­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ko­vi­nei vė­lia­vai – pri­klau­pęs ka­rys ją pa­gra­biai pa­bu­čia­vo.

Ka­ro­lis yra bai­gęs Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ją. Kaip pats sa­ko, į tar­ny­bą sa­va­no­riu at­ėjo dėl dvie­jų prie­žas­čių. „Pir­miau­sia, ma­no no­ras bu­vo – kad kuo dau­giau žmo­nių pri­si­dė­tų prie kraš­to gy­ny­bos stip­ri­ni­mo, ypač sa­va­no­riš­kai. Aps­vars­čiau si­tua­ci­ją, pa­gal­vo­jau: ar aš pats tai ga­liu, ir su­pra­tau, kad ga­liu. O an­tra – pa­pras­tas smal­su­mas ir no­ras iš­ban­dy­ti sa­ve, taip pat su­stip­rė­ti fi­ziš­kai ir psi­cho­lo­giš­kai, įgy­ti dau­giau dis­cip­li­nos ir ka­riš­kų įgū­džių, „ – sa­ko Ka­ro­lis. Anot ka­rio, nors pir­mo­sio­mis die­no­mis ir te­ko pa­tir­ti jau­du­lio, ta­čiau at­ėjęs čia, į ka­riuo­me­nę, jis ra­do tai, ko no­rė­jo ir ti­kė­jo­si.

Prie­sai­ką da­vu­sius ka­rius pa­svei­ki­no ba­ta­lio­no va­das ma­jo­ras Sau­lius Juš­ke­vi­čius, Kraš­to ap­sau­gos mis­te­ri­jos Per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ar­tū­ras Ba­ly­nas, Kraš­to ap­sau­go sa­va­no­rių pa­jė­gų 8-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Re­na­tas Spė­čius, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos at­sto­vai, ka­rių ar­ti­mie­ji.

Šian­dien ka­rio prie­sai­ką duo­da ir dar maž­daug 600 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos ka­rių Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne Tau­ra­gė­je, LDK Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je.

An­tro­jo šių me­tų šau­ki­mo nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai tar­ny­bą tri­juo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se pra­dė­jo rug­sė­jo 21 die­ną. Ka­rio prie­sai­ką jie duo­da po tri­jų sa­vai­čių tar­ny­bos.

Bai­gę de­vy­nių mė­ne­sių truk­mės nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ka­riai ga­lės tęs­ti tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą 2015 m. at­nau­jin­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą šie­met skir­tin­guo­se ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se ją at­liks trys tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Šiuo me­tu nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­ka jau per 1,1 tūkst. ka­rių. Nuo rugp­jū­čio pa­bai­gos apie 500 ka­rių tar­nau­ja Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne.

Iki šių me­tų pa­bai­gos pri­va­lo­ma­jai pra­di­nei ka­ro tar­ny­bai jau­nuo­liai at­vyks į dar dau­giau nei de­šimt Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­nių.