Karinių oro pajėgų vadas jaučiasi paniekintas ir pažemintas
Į re­zer­vą per­ke­lia­mas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Aud­ro­nis Na­vic­kas sa­ko, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė ne­tiks­lią in­for­ma­ci­ją apie jo at­sa­ko­my­bę dėl sraig­tas­par­nių re­mon­to Ru­si­jo­je.

Ka­ri­nin­kas par­ei­ka­la­vo mi­nis­te­ri­jos pa­neig­ti pra­ne­ši­mą, ku­riuo pri­sta­ty­ta Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Lai­ki­no­sios pa­ti­kri­ni­mų ko­mi­si­jos iš­va­da.

Šia­me pra­ne­ši­me skelb­ta, kad mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis nu­spren­dė A.Na­vic­ką per­kel­ti į lai­ki­ną­jį pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos per­so­na­lo re­zer­vą, o tai reiš­kia, jog jis ne­be­vyk­dys Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do par­ei­gų.

Anot mi­nis­te­ri­jos, toks spren­di­mas pri­im­tas ko­mi­si­jai nu­sta­čius, kad A.Na­vic­kas ne­už­ti­kri­no Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­sa­ky­tos po­li­ti­nės nuo­sta­tos ne­re­mon­tuo­ti ka­ri­nių sraig­tas­par­nių Ru­si­jo­je.

A.Na­vic­kas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ad­re­suo­ta­me laiš­ke tei­gia, kad ši in­for­ma­ci­ja že­mi­na jo gar­bę ir oru­mą, pa­žei­džia da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją.

„Ši pa­skelb­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja ma­ne pa­nie­ki­no ir pa­že­mi­no, kad vi­suo­me­nė su­abe­jo­tų, ma­no kaip ša­lies pi­lie­čio, ka­rio, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do pa­do­ru­mu, są­ži­nin­gu­mu, kar­tu su­men­ki­nant ma­no da­ly­ki­nę vy­res­nio­jo ka­ri­nin­ko, va­do re­pu­ta­ci­ją“, – ra­šo­ma laiš­ke, ku­rį A.Na­vic­kas at­siun­tė ir ži­niask­lai­dai.

Ka­ri­nin­kas ak­cen­tuo­ja, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu pir­ma­die­nį jis grą­žin­tas į par­ei­gas ir nu­ro­dy­ta iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mą už nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų lai­ko­tar­pį.

„Jūs, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, tie­sio­giai pa­tvir­ti­no­te ir pil­na apim­ti­mi rea­li­za­vo­te aukš­čiau nu­ro­dy­tą im­pe­ra­ty­vią įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad aš (...) ne­pa­da­riau draus­mės pa­žei­di­mo, kad ne­su įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo“, – tei­gia­ma raš­te.

Pa­gal Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ją, A.Na­vic­kas par­ei­gas tu­rė­tų ei­ti vie­ną die­ną, nes į re­zer­vą jis per­ke­lia­mas nuo an­tra­die­nio. Pa­gal įsta­ty­mus, jei­gu per du mė­ne­sius jam ne­bus pa­siū­ly­tos jo kva­li­fi­ka­ci­ją ir laips­nį ati­tin­kan­čios par­ei­gos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, A.Na­vic­kas bus iš­leis­tas į at­sar­gą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė BNS pir­ma­die­nį „pro­ce­dū­ri­niu spren­di­mu“ pa­va­di­no įsa­ky­mą dėl A.Na­vic­ko grą­ži­ni­mo į par­ei­gas: „Tai pro­ce­dū­ri­niai spren­di­mai, to­kie yra įsta­ty­mai ir mes jų lai­ko­mės.“

Jos tei­gi­mu, Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­dos „ne­vie­na­reikš­miai pa­sa­ko, kad pul­ki­nin­kas A.Na­vic­kas, bū­da­mas aukš­čiau­siuo­ju Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­du, ne­už­ti­kri­no po­li­ti­nės nuo­sta­tos, ku­ri bu­vo iš­sa­ky­ta Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bo­je“.

„Ta nuo­sta­ta yra to­kia, kad sraig­tas­par­niai ne­tu­ri bū­ti re­mon­tuo­ja­mi Ru­si­jo­je. Spren­di­mas skir­ti lė­šas re­mon­tui bu­vo pri­im­tas bū­tent su šia są­ly­ga. Ty­ri­mo iš­va­dos taip pat pa­sa­ko, kad pul­ki­nin­kas ga­li­mai pa­žei­dė draus­mės sta­tu­tą ir dėl to Ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja pra­de­da dar vie­ną ty­ri­mą“, – BNS sa­kė mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

Sraig­tas­par­nių „Mi-8“siun­ti­mas re­mon­tui į Ru­si­ją per­nai bu­vo su­stab­dy­tas pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je, jis pra­ėjo ke­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų fil­trus. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nių re­mon­tas Ru­si­jo­je bū­tų kir­tę­sis su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) spren­di­mais dėl sank­ci­jų Mask­vai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka.

A.Na­vic­kas nu­ša­li­ni­mą nuo par­ei­gų per­nai gruo­dį aps­kun­dė teis­mui.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė šiuo me­tu eksp­loa­tuo­ja pen­kis sraig­tas­par­nius: tris AS365 „Daup­hin“ ir du „Mi – 8T“. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras gruo­dį pra­ne­šė, kad Lie­tu­va svars­to ga­li­my­bę įsi­gy­ti ko­vi­nių sraig­tas­par­nių.