Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei vadovaus pulkininkas leitenantas Antanas Matutis
Rugp­jū­čio 14 die­ną Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je įvy­ko iš­kil­min­ga va­do pa­sky­ri­mo į par­ei­gas ce­re­mo­ni­ja. Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tam bei du pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pos­tus Kau­ne ir Ne­mir­se­to­je tu­rin­čiam ka­ri­niam vie­ne­tui va­do­vau­ti pa­skir­tas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis, anks­čiau tar­na­vęs Ka­ri­nių oro pa­jė­gų šta­be.

Avia­ci­jos ba­zės va­do pa­sky­ri­mo į par­ei­gas ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Gu­zas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, Šiau­lių po­li­ci­jos, Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ir ki­tų struk­tū­rų at­sto­vai bei ki­ti sve­čiai, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„A­via­ci­jos ba­zė – tai uni­ka­lus ir spe­ci­fi­nis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­nys, už­ti­kri­nan­tis ne­nu­trūks­ta­mą Šiau­lių ka­ri­nio ae­rod­ro­mo funk­cio­na­vi­mą, or­ga­ni­zuo­jan­tis ir vyk­dan­tis įvai­rias oro ope­ra­ci­jas, ka­ri­nių pra­ty­bų ir ope­ra­ci­jų avia­ci­nį ap­rū­pi­ni­mą, tei­kian­tis pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą mū­sų są­jun­gi­nin­kams bei at­lie­kan­tis pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo už­duo­tis.

Nuo šių už­duo­čių įgy­ven­di­ni­mo ko­ky­bės pri­klau­so ne tik Lie­tu­vos, bet ir są­jun­gi­nin­kų ka­rių tar­ny­bos sėk­mė, ne tik mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų sau­gu­mas, bet ne­re­tai ir gy­vy­bė“,– pa­brėž­da­mas šio da­li­nio per­so­na­lo svar­bą sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„ Plk. Ltn A. Ma­tu­tis yra pui­kiai pa­si­ruo­šęs vyk­dy­ti nau­jas par­ei­gas, yra ra­maus bū­do, tei­sin­gas, ge­ban­tis eks­tre­ma­lio­se si­tua­ci­jo­se pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus“, – ka­ri­nin­ką api­bū­di­no Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das plk. D. Gu­zas.

Nau­ja­jam Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės va­dui yra pui­kiai ži­no­ma ka­ri­nės avia­ci­jos spe­ci­fi­ka, su­dė­tin­gos už­duo­tys, avia­ci­jos ba­zės veik­la ir už­da­vi­niai: pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas A. Ma­tu­tis tar­ny­bą pra­dė­jo 1999 me­tais iš­kart bai­gęs An­ta­no Gus­tai­čio Avia­ci­jos ins­ti­tu­tą, ku­ria­me ta­po dip­lo­muo­tu avia­ci­jos in­ži­nie­riu­mi-la­kū­nu.

Tar­ny­bą pra­dė­jo la­kū­no par­ei­go­se Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Sraig­tas­par­nių es­kad­ri­lė­je, vė­liau ta­po es­kad­ri­lės va­du, įgū­džius to­bu­li­no Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Oro pa­jė­gų uni­ver­si­te­te ir ki­to­se mo­ky­mo­si įstai­go­se. Tar­ny­bą tę­sė ei­da­mas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės Ope­ra­ci­jų sky­riaus vir­ši­nin­ko par­ei­gas, o nuo 2016 m. ėjo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų šta­bo Ope­ra­ci­jų sky­riaus vir­ši­nin­ko par­ei­gas.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės pa­skir­tis – už­ti­krin­ti Šiau­lių ka­ri­nio ae­rod­ro­mo funk­cio­na­vi­mą, vyk­dy­ti, kar­tu su ki­tais ka­riuo­me­nės da­li­niais, pri­iman­čios ša­lies par­amos funk­ci­jas NA­TO, ES pa­jė­goms, at­lik­ti va­do­va­vi­mo ir val­dy­mo pro­ce­dū­ras vyk­dant oro po­li­ci­jos funk­ci­jas bei ki­tas oro ope­ra­ci­jas, ku­rios vyk­do­mos iš Šiau­lių ka­ri­nio ae­rod­ro­mo, teik­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pa­slau­gas vi­siems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos oro erd­vės nau­do­to­jams.