Karininkų gretos retėja
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei šiuo me­tu trūks­ta dau­giau kaip 300 ka­ri­nin­kų. Jei to­kios ten­den­ci­jos iš­liks at­ei­ty­je, jų trū­ku­mas iki 2022 me­tų ga­li be­veik pa­dvi­gu­bė­ti. To­dėl siū­lo­ma sa­vo­tiš­kai „sen­din­ti“ ka­riuo­me­nę. Tuo tar­pu šio su­ma­ny­mo opo­nen­tai svars­to, kad ge­riau bū­tų reng­ti dau­giau nau­jų, jau­nų spe­cia­lis­tų.

Ka­ri­nin­kų trū­ku­mo prob­le­ma ra­do­si dėl to, kad Lie­tu­vo­je jie į at­sar­gą iš­ei­na bū­da­mi pa­ly­gin­ti jau­ni – 36–45 me­tų, o ki­to­se NA­TO ša­ly­se – kur kas vy­res­ni. To­dėl siū­lo­ma pa­il­gin­ti jų tar­ny­bos lai­ką iki 56 ar­ba 60 me­tų.

Šiuo me­tu Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad že­mes­nio nei gran­di­nio laips­nio ka­riai į at­sar­gą ga­li iš­ei­ti 40 me­tų, nuo gran­di­nio iki ser­žan­to ma­jo­ro – 50 me­tų, lei­te­nan­tai – 35 me­tų, vy­res­nie­ji lei­te­nan­tai – 40 me­tų, ka­pi­to­nai – 43 me­tų, ma­jo­rai – 46 me­tų, pul­ki­nin­kai lei­te­nan­tai – 50 me­tų, pul­ki­nin­kai – 53 me­tų, o ge­ne­ro­lai – 58 me­tų. Pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai, ei­nan­tys ka­ri­nių spe­cia­lis­tų par­ei­gas, į at­sar­gą ga­li bū­ti iš­lei­džia­mi su­lau­kę 55-erių.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) va­do­vas ga­li pra­tęs­ti ka­rei­vių, jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų ir ma­jo­rų pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą dar ne dau­giau kaip 10 me­tų, o pus­ka­ri­nin­kių ir pul­ki­nin­kų – ne il­giau kaip 4 me­tams.

Mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas Sei­me įre­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias nu­ma­to­ma iš vi­so at­si­sa­ky­ti ga­li­mo tar­ny­bos pra­tę­si­mo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro lei­di­mu ir nu­sta­ty­ti, kad tik ka­rei­viai ir jū­rei­viai, kaip ir da­bar, bū­tų iš­lei­džia­mi į at­sar­gą su­lau­kę 40 me­tų. Tuo tar­pu pus­ka­ri­nin­kiai, jau­nes­nie­ji ir vy­res­nie­ji ka­ri­nin­kai į at­sar­gą iš­ei­tų su­lau­kę 56 me­tų, o ge­ne­ro­lai – 60 me­tų. Pen­ke­riais me­tais siū­lo­ma pa­il­gin­ti tar­ny­bos am­žių ir ka­riams, tu­rin­tiems ka­ri­nę spe­cia­ly­bę, – jie į at­sar­gą ga­lė­tų iš­ei­ti su­lau­kę 60 me­tų, o ka­ro ka­pe­lio­nai – 65 me­tų.

Šiuo metu krašto apsaugos sistema susiduria su dideliais personalo trūkumo ir jo pritraukimo sunkumais./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Kam­šo „skyles“

J. Ole­kas sa­vo pa­siū­ly­mus mo­ty­vuo­ja tuo, kad šiuo me­tu kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma su­si­du­ria su di­de­liais per­so­na­lo trū­ku­mo ir jo pri­trau­ki­mo su­nku­mais. Spa­lio 25 die­nos duo­me­ni­mis, trū­ko dau­giau kaip 300 ka­ri­nin­kų. Jau ne­ma­žai me­tų į at­sar­gą ka­ri­nin­kų iš­lei­džia­ma dau­giau, nei pri­ima­ma tar­nau­ti. 2011-ai­siais iš pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos į at­sar­gą iš­leis­ti 74, o pri­im­ti 43 ka­ri­nin­kai, 2012 me­tais – 118 / 45, 2013 me­tais – 94 / 62, 2014 me­tais – 82 / 34. Iš­im­tis – tik pra­ėju­sie­ji me­tai, kai į at­sar­gą bu­vo iš­leis­ti 88, o pri­im­ti tar­nau­ti 106 ka­ri­nin­kai.

Anot KAM va­do­vo, Lie­tu­vo­je dau­giau­sia ka­ri­nin­kų iš­ei­na į at­sar­gą bū­da­mi 36–45 me­tų ir ne­lauk­da­mi ga­lu­ti­nės šiuo me­tu nu­sta­ty­tos iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žiaus ri­bos. Taip jie el­gia­si su­vok­da­mi, jog ga­li­my­bės in­teg­ruo­tis į ci­vi­li­nę dar­bo rin­ką su am­žiu­mi ma­žė­ja. „Dau­gu­mo­je NA­TO ša­lių, ypač tu­rin­čių pa­ly­gin­ti ne­di­de­les ka­riuo­me­nes, mak­si­ma­lus vi­du­ti­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių am­žius yra 56 me­tai (be ge­ne­ro­lų), ge­ne­ro­lų – 60 me­tų, o Lie­tu­vo­je šie ro­dik­liai yra 45 ir 58 me­tai, t. y. ka­ri­nin­kai, iš­sky­rus ge­ne­ro­lus, tar­nau­ja trum­piau­siai“, – tvir­ti­no J. Ole­kas.

„Lie­tu­vos ži­nias“ mi­nis­tras ti­ki­no, kad jo siū­lo­moms pa­tai­soms įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų ne­pri­reik­tų. Esą bū­tų prieš­in­gai – at­si­ver­tų ga­li­my­bės su­tau­py­ti lė­šų. „Dau­giau ka­ri­nin­kų lie­kant tar­ny­bo­je, rei­kės reng­ti ma­žiau nau­jų“, – sa­kė J. Ole­kas. Anot jo, vie­no ka­ri­nin­ko par­en­gi­mas vals­ty­bei kai­nuo­ja iki 100 tūkst. eu­rų.

No­rė­tų tar­nau­ti ilgiau

Juozas Olekas

Į at­sar­gą iš­ėję ka­ri­nin­kai, kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė At­sar­gos ka­ri­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Vyš­niaus­kas, pri­tar­tų, kad bū­tų pa­il­gin­tas tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je lai­kas. „Vi­siems ša­lies gy­ven­to­jams pra­tę­sia­mas pen­si­nis am­žius, tad ir ka­riš­kiai ne­tu­rė­tų bū­ti ko­kia nors iš­im­tis“, – pa­žy­mė­jo jis.

Kaip ti­ki­no A. Vyš­niaus­kas, dau­gu­ma į at­sar­gą iš­ei­nan­čių ka­rių tu­ri ka­riš­kas pro­fe­si­jas, o jas pri­tai­ky­ti ci­vi­li­nia­me gy­ve­ni­me la­bai su­nku. Kiek leng­viau tik in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, ry­šių spe­cia­lis­tams, o ka­ry­bos spe­cia­lis­tai sa­vo ži­nias pri­tai­ky­ti re­tai kur ga­li. To­dėl bu­vę ka­ri­nin­kai daž­niau­siai ei­na dirb­ti į sau­gos tar­ny­bas.

„Ži­nau pa­vyz­džių, kai iš­ėju­sie­ji į at­sar­gą iš­va­žiuo­ja sve­tur ir ten dir­ba as­mens sar­gy­bi­niais“, – pa­sa­ko­jo A. Vyš­niaus­kas. Jis pa­žy­mė­jo, jog žvel­giant iš vals­ty­bės po­zi­ci­jų gal kiek ir gai­la, kad sa­vo ži­nių at­sar­gos ka­ri­nin­kai ne­ga­li pri­tai­ky­ti tė­vy­nė­je, nes per se­ni tar­nau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

A. Vyš­niaus­kui pri­ta­rė Lie­tu­vos at­sar­gos ka­ri­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Jur­ke­vi­čius. Anot jo, ki­to­se NA­TO ša­ly­se at­sar­gos ka­ri­nin­kams daž­nai dar­bo, kaip ci­vi­liams dar­buo­to­jams, at­si­ran­da įvai­rio­se su ka­riuo­me­ne su­si­ju­sio­se struk­tū­ro­se, nes ten sten­gia­ma­si pa­nau­do­ti jų su­kaup­tas ži­nias bei pa­tir­tį. O Lie­tu­vo­je į at­sar­gą iš­ėję ka­ri­nin­kai to­kio dar­bo ran­da itin re­tai.

„Ka­ri­nin­kai mo­ko­si ne vie­nus me­tus, tu­ri su­kau­pę di­de­lį ži­nių ba­ga­žą, pa­tir­ties. To­dėl rei­kė­tų tai pa­nau­do­ti. Ži­no­ma, kai kam tęs­ti tar­ny­bos gal ne­leis­tų svei­ka­ta, bet to­kiais at­ve­jais yra ga­li­my­bė iš­ei­ti į at­sar­gą dėl ki­tos prie­žas­ties“, – ti­ki­no A. Jur­ke­vi­čius. Jis ne­slė­pė, kad ir pats iš­ei­da­mas į at­sar­gą jau­tė ga­lįs to­liau tar­nau­ti, bet to da­ry­ti ne­lei­do įsta­ty­mai.

Pa­tai­sos po pataisų

Artūras Paulauskas

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ste­bė­jo­si, kad Sei­me vėl re­gis­truo­tos pa­tai­sos, ku­rio­mis nu­ma­to­ma pra­tęs­ti ka­rių tar­ny­bos lai­ką, mat prieš be­veik pus­me­tį mi­nė­tas įsta­ty­mas jau bu­vo kei­čia­mas. Tuo­met pa­tai­sas svars­tant tiek ko­mi­te­te, tiek Sei­mo po­sė­dy­je apie no­rą pra­tęs­ti ka­rių tar­ny­bos lai­ką net už­si­min­ta.

„Bu­vo daug dis­ku­si­jų. Su­ta­rė­me, kad pra­tęs­ti tar­ny­bos me­tus ka­riams ga­lė­tų kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras. Ir bu­vo įtei­sin­tas mak­si­ma­lus ter­mi­nas – 10 me­tų. Da­bar vėl siū­lo­mi es­mi­niai po­ky­čiai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, ku­rie var­gu ar iš­dis­ku­tuo­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė A. Pa­ulaus­kas.

Anot jo, keis­ta, kad da­bar siū­lo­mos pa­tai­sos Sei­me re­gis­truo­tos par­la­men­ta­ro J. Ole­ko, o ne pa­čios KAM var­du, nes tuo­met jos jau bū­tų tu­rė­ju­sios pe­rei­ti Vy­riau­sy­bės „rė­tį“.

A. Pa­ulaus­kas pa­žy­mė­jo abe­jo­jan­tis, ar ka­ri­nin­kų trū­ku­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ga­li bū­ti pa­grin­di­nė prie­žas­tis ją „sen­din­ti“, ver­čiant il­giau tar­nau­ti jau tar­nau­jan­čiuo­sius. Mat vė­liau ka­rius iš­lei­džiant į at­sar­gą ne­abe­jo­ti­nai di­dės vi­du­ti­nis ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­čio ka­rio am­žius. Nors jau prieš pus­me­tį kei­čiant įsta­ty­mą ir su­tei­kiant kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui tei­sę pra­tęs­ti ka­ri­nin­kų tar­ny­bos lai­ką šis bu­vo toks, kad ati­tik­tų NA­TO vals­ty­bių ka­ri­nin­kų tar­ny­bos lai­ką.

„Prieš tre­jus me­tus KAM re­ko­men­duo­ta pri­im­ti tar­nau­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę pa­pil­do­mai 1 tūkst. ka­rių. Bet to nie­kaip ne­pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti. Ga­li­ma tai da­ry­ti ir dirb­ti­nai sen­di­nant Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, bet var­gu ar tai tin­ka­miau­sias bū­das. Gal rei­kė­tų dau­giau reng­ti nau­jų, jau­nų spe­cia­lis­tų ir jais pa­pil­dy­ti ka­riuo­me­nę“, – svars­tė Sei­mo NSGK pir­mi­nin­kas.

Vi­du­ti­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių amžius

Be ge­ne­ro­lų Ge­ne­ro­lų
Lie­tu­va 45 58
Lat­vi­ja 48 60
Es­ti­ja 58 65
Slo­vė­ni­ja 55 55
Slo­va­ki­ja 55 57
Da­ni­ja 60 60
Bel­gi­ja 56 58

Šal­ti­nis: KAM