Kariniais pirkimais rūpinsis speciali agentūra
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ža­da kur­ti at­ski­rą agen­tū­rą ka­ri­niams pir­ki­mams koor­di­nuo­ti. Pa­sak mi­nis­tro, cen­tra­li­za­vi­mas leis­tų už­ti­krin­ti ge­res­nę kon­tro­lę.

R.Ka­rob­lio tei­gi­mu, agen­tū­ra ga­li pra­dė­ti veik­ti ki­tą­met, o jos mo­de­lis bus par­ink­tas iš­ana­li­za­vus Vo­kie­ti­jos, Skan­di­na­vi­jos ša­lių ir Es­ti­jos pa­tir­tį.

In­ter­viu BNS mi­nis­tras sa­kė, kad vie­nu iš jo veik­los pri­ori­te­tų bus ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos stip­ri­ni­mas.

Pa­sak R.Ka­rob­lio, sie­kiant to­liau stip­rin­ti ka­riuo­me­nę, Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai bus siū­lo­ma ap­sisp­ręs­ti dėl ka­ri­nių sraig­tas­par­nių pir­ki­mo.

– Per­nai daug dė­me­sio su­lau­kė kor­po­ra­ci­jos RAND ana­li­zė, kad Ru­si­ja Bal­ti­jos ša­lis ga­lė­tų užim­ti per 36–60 va­lan­dų. Ar su­tin­ka­te su to­kiu ver­ti­ni­mu?

– Vie­no at­sa­ky­mo ne­ga­li bū­ti. Mū­sų ka­riš­kiai sa­ko – ti­krai ne. Pla­nai su­dė­lio­ti taip, kad pa­sip­rie­ši­ni­mas bū­tų adek­va­tus bent iki tol, kol su­lauk­tu­me rim­tos są­jun­gi­nin­kų par­amos.

Bet svar­biau­sias klau­si­mas yra ne per kiek lai­ko mus užim­tų ar ne­užim­tų – tu­ri bū­ti pa­si­ren­gi­mas gin­tis ir at­gra­sy­mas, kad prieš­inin­kas ne­no­rė­tų im­tis pro­vo­ka­ci­jų ar pla­tes­nių veiks­mų. Tu­ri­me ruo­štis hib­ri­di­nėms grės­mėms ir kla­si­ki­niams ka­ro veiks­mams, tu­ri­me tu­rė­ti il­gus na­gus ir aš­trius dan­tis.

Si­tua­ci­ja nė­ra ge­ra, Ru­si­ja stip­ri­na sa­vo pa­jė­gu­mus di­džio­jo­je ša­lies da­ly­je, nau­jais gink­lais ap­rū­pi­na­mas ir Ka­li­ning­ra­das. Ki­ta ver­tus, mes nie­ka­da ne­tu­rė­jo­me tiek są­jun­gi­nin­kų ir tiek ga­ran­ti­jų, kiek da­bar.

Raimundas Karoblis /Romo Jurgaičio nuotrauka

– Ar są­jun­gi­nin­kų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­su­ma­žins Do­nal­do Trum­po iš­rin­ki­mas JAV pre­zi­den­tu ir ga­li­mos po­li­ti­nės per­mai­nos Vo­kie­ti­jo­je, ku­ri va­do­vaus NA­TO ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je?

– Ne­rei­kia kal­bė­ti apie nuo­gąs­ta­vi­mus JAV ir Vo­kie­ti­jos at­žvil­giu, rei­kia dirb­ti ir par­ody­ti, kad esa­me pa­si­ren­gę įneš­ti sa­vo in­dė­lį tiek JAV, tiek Vo­kie­ti­jos nau­dai, kad ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos sis­te­ma bū­tų ne tik iš­lai­ko­ma, bet ir stip­ri­na­ma. Vi­sa Eu­ro­pa tu­ri siek­ti su­stip­rin­ti JAV vaid­me­nį. Šia te­ma lap­kri­tį ma­čiau vi­siš­ką kon­sen­su­są ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų va­ka­rie­nė­je. Ti­kiu, kad dirb­da­mi re­zul­ta­tą gau­si­me gal ir stip­res­nį.

Dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ru­si­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių na­rių po­zi­ci­jos ski­ria­si jau gal po­rą me­tų, bet, ne­pai­sant to, sank­ci­jos bu­vo įves­tos vien­bal­siai. Va­di­na­si, stra­te­gi­jo­je esa­me vie­nin­gi, nors dėl tak­ti­kos ir yra nuo­mo­nių skir­tu­mų.

– Ar iki D.Trum­po inau­gu­ra­ci­jos pa­vyks pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį dėl JAV ka­rių sta­tu­so Lie­tu­vo­je?

– Su­tar­tį pla­nuo­ja­me pa­si­ra­šy­ti ki­tą sa­vai­tę.

– Ar pri­im­ti są­jun­gi­nin­kus ne­kliu­dys ri­bo­ta ka­ri­nė inf­ras­truk­tū­ra?

– Ties kai ku­riais pro­jek­tais dir­ba­ma 24 va­lan­das per par­ą, sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę. Vis­kas pa­skai­čiuo­ta, kad ga­lė­tu­me pri­im­ti są­jun­gi­nin­kus. Gal­būt šie­met Ruk­lo­je teks šiek tiek pa­sis­paus­ti pro­fe­sio­na­lams ka­riams ir šauk­ti­niams, bet il­gai­niui ka­rei­vi­nės bus iš­plės­tos.

– No­rė­čiau pe­rei­ti prie na­cio­na­li­nių pa­jė­gu­mų. Ar tu­ri­te pla­nų įves­ti vi­suo­ti­nį ka­ri­nį šau­ki­mą?

– Aš esu iš pri­nci­po „už“, bet tu­ri­me at­siž­velg­ti tiek į vi­suo­me­nės nuo­mo­nę, tiek į rea­lias ga­li­my­bes. 3,5 tūkst. ar 4 tūkst. šauk­ti­nių pri­ėmi­mas, pa­na­šu, ati­tin­ka mū­sų ka­riuo­me­nės ri­bas. Rei­kia ras­ti pu­siaus­vy­rą tarp šauk­ti­nių, pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės ir ka­rių sa­va­no­rių. Ky­la iš­šū­kių dėl ka­rei­vi­nių, ka­ri­nin­kų, pus­ka­ri­nin­kių, rei­kė­tų griež­tes­nės ven­gian­čių at­lik­ti tar­ny­bą kon­tro­lės.

Jei po­li­ti­nė si­tua­ci­ja ne­si­keis, tu­ri­me ju­dė­ti link vi­suo­ti­nio šau­ki­mo, bet tai tu­ri vyk­ti pa­laips­niui. Tai ga­li bū­ti ir ne šios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jo­je.

– Ar jau tu­ri­te pla­ną, kiek augs pro­fe­sio­na­lių ka­rių at­ly­gi­ni­mai?

– Da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas vi­sų sta­tu­ti­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų pa­kė­li­mas 30 proc. per ka­den­ci­ją. Šiuo me­tu nu­ma­ty­ta an­trą pus­me­tį di­din­ti 5 proc., ki­tais me­tais – apie 10 pro­cen­tų. Kal­bė­si­me su ka­riuo­me­ne, ar yra ga­li­my­bių pa­sku­bin­ti. Ke­ti­na­me per­žiū­rė­ti kom­pen­sa­vi­mą už at­vy­ki­mą į tar­ny­bos vie­tą. Tre­čias svar­bus klau­si­mas – pen­si­jų dy­dis, čia at­sa­ky­mo dar ne­tu­riu.

– Ko­kie Vy­riau­sy­bės pla­nai dėl ka­ri­nio ren­gi­mo mo­kyk­lo­se?

– Rei­kia tar­tis ke­lioms mi­nis­te­ri­joms. Bū­tų nau­din­gas pa­trio­ti­nis ug­dy­mas, Lie­tu­vos is­to­ri­jos pra­plė­ti­mas, mo­ky­mas apie tau­ti­nį ju­dė­ji­mą, ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą, gal ir ke­lios pa­mo­kos su ka­ri­ne pa­krai­pa apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. As­me­niš­kai ne­su ti­kras, ar bū­tų ge­riau­sias me­to­das įves­ti pa­mo­kas, kaip bū­da­vo anks­čiau, su au­to­ma­to ar­dy­mu ir šau­dy­mo nor­ma­ty­vais. Jei moks­lei­viai to no­ri sa­va­ran­kiš­kai, čia ga­lė­tų dau­giau pa­dir­bė­ti mo­kyk­los kar­tu su šau­liais.

Dar yra re­zer­vo dėl jau­nų­jų va­dų ren­gi­mo aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Gal­būt čia ga­li­me ska­tin­ti sa­va­no­riš­ku­mą, tai­ky­da­mi tam ti­krus „bo­nu­sus“ dėl stu­di­jų ar so­cia­li­niu as­pek­tu. Ne­su ti­kras, kad ga­li­ma re­zul­ta­tus pa­siek­ti prie­var­ti­niais me­cha­niz­mais.

– Ko­kie di­džiau­si ka­ri­niai įsi­gi­ji­mai nu­ma­to­mi šie­met?

– In­ves­ti­ci­jų liū­to da­lį su­da­rys tęs­ti­niai pro­jek­tai: „Bo­xe­rių“, hau­bi­cų pir­ki­mas, prieš­tan­ki­nė ir prieš­lėk­tu­vi­nė gink­luo­tė, įskai­tant (vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­kas prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mas) NA­SAMS.

An­tras svar­bus klau­si­mas, ku­rį, ma­tyt, rei­kė­tų svars­ty­ti Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je, yra nau­ja sraig­tas­par­nių plat­for­ma. Ka­da nors rei­kės pe­rei­ti prie va­ka­rie­tiš­kos plat­for­mos nuo da­bar­ti­nių „Mi-8“ su re­mon­to prob­le­mo­mis ir ma­žu efek­ty­vu­mu. Trys tu­ri­mi „Daup­hin“ sraig­tas­par­niai ne­pa­den­gia vi­sų po­rei­kių.

– Kai ku­rie dip­lo­ma­tai iš ša­lių, ku­rios ne­bu­vo pa­si­rink­tos pir­ki­mams, sa­ko, kad rea­lios kon­ku­ren­ci­jos ne­bu­vo nei dėl šar­vuo­čių, nei dėl prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos pir­ki­mo, kvie­ti­mai pa­teik­ti pro­jek­tus te­bu­vo dū­mų už­dan­ga, o spren­di­mus di­de­le da­li­mi lė­mė po­li­ti­niai mo­ty­vai. Kiek ka­ri­niuo­se pir­ki­muo­se yra po­li­ti­kos, kiek le­mia kon­ku­ren­ci­ja?

– Aš esu už kuo ge­res­nį ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kį. „Bo­xer“ – tai vi­siš­kai nau­ja tech­no­lo­gi­ja.

– Gau­sus ka­ri­nės įran­gos pir­ki­mas iš Vo­kie­ti­jos ir vo­kie­čių spren­di­mas va­do­vau­ti ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je yra ne­su­si­sie­kian­tys in­dai?

– Tai ga­li tu­rė­ti tei­gia­mos įta­kos, bet ne­drįs­čiau pa­sa­ky­ti, kad vo­kie­čiai at­ėjo to­dėl, kad mes pir­ko­me „Bo­xer'ius“. Ne­gi dėl to pas es­tus at­ėjo bri­tai? Ko ge­ro, tie­sio­gi­nės są­sa­jos ne­tu­rė­tų bū­ti. Esu čia ket­vir­ta sa­vai­tė, bet kaip su­pran­tu, bu­vo žiū­ri­ma dau­giau į tech­no­lo­gi­ją.

Jei­gu tu­rė­si­me ge­rą kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį, esu įsi­ti­ki­nęs, kad pirk­si­me ir iš ame­ri­kie­čių ar ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Pir­ki­mus iš Iz­rae­lio ir­gi le­mia ne po­li­ti­niai da­ly­kai, o tech­no­lo­gi­ja, ko­ky­bė ir kai­na.

– Ar siek­si­te NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos įga­lio­ji­mų per­žiū­rė­ji­mo, kad ji ga­lė­tų už­siim­ti ir oro gy­ny­ba?

– Oro po­li­ci­ja tai­kos są­ly­go­mis vi­siš­kai pa­si­tei­si­na nuo pat na­rys­tės NA­TO pra­džios. Ki­ta ver­tus, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad dėl oro gy­ny­bos kri­zės ka­ro at­ve­ju yra spra­ga. Spren­di­mų dėl to dar nė­ra, čia rei­kia ir mū­sų, ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų po­li­ti­nės va­lios, ties tuo dirb­si­me. La­bai ti­kiuo­si, kad at­siž­vel­giant į rea­lias si­tua­ci­jas bus per­žiū­ri­mi ir NA­TO gy­ny­bos pla­nai, ir ieš­ko­mas spren­di­mas dėl oro gy­ny­bos.

– Per­nai kai ku­rie vo­kie­čių ka­ri­nin­kai pra­kal­bo apie ga­li­my­bę Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ti il­go­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mas „Pa­triot“. Kiek tai rea­lu?

– Tai yra są­jun­gi­nin­kų ap­sisp­ren­di­mas, koks gink­las bū­tų adek­va­tus esa­mai si­tua­ci­jai ir jų bu­vi­mo čia už­da­vi­niams. Mes no­rė­tu­me stip­rios gink­luo­tės, bet gink­luo­tę pa­si­rinks są­jun­gi­nin­kai.

– Lie­tu­vai gal­vo­ti apie sa­vo il­go­jo nuo­to­lio gy­ny­bą dar per anks­ti?

– Gal­vo­ti ga­li­ma, bet pir­miau­sia rei­kia pa­si­rū­pin­ti vi­du­ti­nio nuo­to­lio gy­ny­ba, par­eng­ti žmo­nes, su­kur­ti trum­po­jo nuo­to­lio pa­jė­gu­mus, pa­baig­ti ra­da­rų sis­te­mą. Taip, apie tai yra gal­vo­ja­ma, bet tai nė­ra trum­pa­lai­kis pro­jek­tas. Tai ne tik už­sa­ky­mas ir ap­mo­kė­ji­mas, bet ir pa­si­ren­gi­mas. Tu­ri­me daug na­mų dar­bų.

– Ar ne­ke­ti­na­te per­žiū­rė­ti sa­vo pirm­ta­ko spren­di­mo nu­ša­lin­ti Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­dą pul­ki­nin­ką Aud­ro­nį Na­vic­ką dėl sraig­tas­par­nių re­mon­to Ru­si­jo­je su­tar­čių?

– Spren­di­mas yra pri­im­tas, vyks­ta Ge­ne­ra­li­nės ins­pek­ci­jos ty­ri­mas, jis tu­ri baig­tis ki­tos sa­vai­tės pa­bai­go­je. Ži­nau, kad A.Na­vic­kas yra aps­kun­dęs šį spren­di­mą, gin­tis yra jo tei­sė. Abu pro­ce­sai ei­na į prie­kį, to­dėl šiuo me­tu tur­būt nė­ra nei po­rei­kio, nei ga­li­my­bių stab­dy­ti vie­ną ar ki­tą. Tu­ri­me pa­žiū­rė­ti, ar tai bu­vo žmo­giš­ka klai­da ir kaip pa­si­rū­pin­ti, kad to­kios is­to­ri­jos ne­si­kar­to­tų, ar bu­vo ki­ti mo­ty­vai.

– Esa­te pa­si­sa­kęs už ak­ty­ves­nį Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se. Ko­kios tai mi­si­jos – Ira­kas, gal­būt ir Af­ri­ka?

– Tu­ri­me bū­ti so­li­da­rūs, bet at­si­rink­ti, ku­rio­se mi­si­jo­se da­ly­vau­ti. Mū­sų są­jun­gi­nin­kai ži­no mū­sų spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ga­li­my­bes. Į Ira­ką ne­tru­kus siun­čia­mi še­ši mū­sų ins­truk­to­riai, vyks­ta Ukrai­nos spe­cia­lių pa­jė­gų mo­ky­mai. Mū­sų ka­riai lie­ka Af­ga­nis­ta­ne, anks­čiau bu­vo mū­sų in­dė­lis į Ma­lį. Kal­ba­ma ir apie da­ly­va­vi­mą su vo­kie­čiais Vi­dur­že­mio jū­ro­je.

– Ko­kių per­mai­nų ti­kė­tis Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se?

– Pir­miau­sia – ap­rū­pi­ni­mo klau­si­mai, tu­ri bū­ti už­ti­krin­ta gink­luo­tė ir eki­puo­tė. Ne­su ti­kras, kad jau šie­met už­ti­krin­si­me vi­są po­rei­kį, bet ten­den­ci­jos yra ge­ros. Taip pat svar­bus pa­jė­gu­mų at­kū­ri­mas, ki­tą sek­ma­die­nį vyks sa­va­no­rių pa­jė­gų kuo­pos at­kū­ri­mas Klai­pė­do­je. Tu­ri­me rea­li­zuo­ti prie­mo­nes, ska­ti­nan­čias dė­tis prie sa­va­no­rių pa­jė­gų.

– Ko­kį įsi­vaiz­duo­ja­te šau­lių vaid­me­nį, ar ak­cen­tas bū­tų jau­ni­mo ug­dy­mui, ku­rį mi­nė­jo­te, ar ke­ti­na­te per­žiū­rė­ti šau­lių vaid­me­nį vals­ty­bės gy­ny­bos sis­te­mo­je, nu­ma­ty­ti kon­kre­tes­nes funk­ci­jas?

– Pa­trio­ti­nė veik­la, dar­bas su jau­ni­mu, ska­ti­ni­mas rink­tis ka­rio pro­fe­si­ją yra la­bai nau­din­gas. Taip pat rei­kia ieš­ko­ti, kaip šau­lių spar­ną, ku­ris dau­giau do­mi­si ka­ry­ba ruo­šda­mie­si gin­ti tė­vy­nę, la­biau pri­ar­tin­ti prie sa­va­no­rių pa­jė­gų. Tai yra vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, skir­tu­mas, ma­tyt, ga­li lik­ti, bet di­des­nė koor­di­na­ci­ja svar­bi, nes už­da­vi­niai esant kri­zi­nei si­tua­ci­jai bū­tų pa­na­šūs.

– Pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­giau kal­ba­ma apie ki­ber­ne­ti­nę gy­ny­bą, dėl Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mo grės­mės Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos stab­do duo­me­nų cen­tro kū­ri­mą prie Vil­niaus, daž­nė­ja ki­ber­ne­ti­nės at­akos. Kiek nu­ma­to­te stip­rin­ti ki­ber­ne­ti­nę gy­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je?

– Tai tu­ri bū­ti vie­nas iš pri­ori­te­tų. Vie­no iš bū­si­mų vi­ce­mi­nis­trų vie­na iš pa­grin­di­nių funk­ci­jų bus ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas. Tu­ri­me in­ves­tuo­ti dau­giau į žmo­nes ir nau­jas tech­no­lo­gi­jas – tiek į ki­ber­ne­ti­nių at­akų at­rė­mi­mą, tiek į ki­ber­ne­ti­nius žval­gy­bi­nius ir kontrž­val­gy­bi­nius pa­jė­gu­mus. Ki­ber­ne­ti­nė­je sri­ty­je tu­ri­me ženg­ti į nau­ją ko­ky­bi­nį ly­gį, ir ne per vie­ną laip­te­lį, o bent per ke­lis.

– Kas bus šiuo vi­ce­mi­nis­tru?

– Šian­dien dar ne­pa­sa­ky­siu. Kraš­to ap­sau­gos ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­se vi­ce­mi­nis­trai tu­ri pra­ei­ti spe­ci­fi­nes pro­ce­dū­ras dėl slap­tu­mo žy­mių ga­vi­mo, ir tai ga­li už­truk­ti iki va­sa­rio vi­du­rio.

– Ko­kį ma­to­te ka­riš­kių vaid­me­nį in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je? Kri­ti­kai sa­ko, kad ka­riuo­me­nė per­ne­lyg ki­ša­si į šią sri­tį, pa­vyz­džiui, ka­riuo­me­nės at­sto­vai ren­gia iš­va­das, ku­rių pa­grin­du už­da­ro­mi ru­siš­ki te­le­vi­zi­jos ka­na­lai.

– Su mie­lu no­ru pa­si­da­ly­tu­me at­sa­ko­my­be ir ini­cia­ty­va. Pa­si­ta­ri­me dėl Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos kal­bė­jo­me apie bend­ros koor­di­nuo­tos sis­te­mos su­kū­ri­mą, kad į ją be Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos bū­tų įtrauk­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Koor­di­na­vi­mo me­cha­niz­mo su­kū­ri­mas leis­tų adek­va­čiau pa­sis­kirs­ty­ti at­sa­ko­my­bė­mis. Aš džiau­giuo­si, kad mi­nis­te­ri­jos, ka­riuo­me­nės stra­te­gi­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja ju­da į prie­kį.

– Kiek to­li ES ga­li ei­ti su bend­ra gy­ny­bos vi­zi­ja, ar pri­tar­tu­mė­te bend­ro ES šta­bo kū­ri­mui?

– Ge­ros tos idė­jos, ku­rios ve­da prie di­des­nio ES gy­ny­bos fi­nan­sa­vo, ša­lių na­rių pa­jė­gu­mo di­di­ni­mo. Tuo pa­čiu svar­bu iš­veng­ti NA­TO ir ES dub­lia­vi­mo. Dėl šta­bo ver­ti­ni­mai ne­vie­na­reikš­miai, gal­būt yra tam ti­kro skep­ti­ciz­mo, tai vie­nas iš dis­ku­tuo­ti­nų klau­si­mų. Ki­tas klau­si­mas yra va­di­na­ma­sis su­stip­rin­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas, kur ša­lys pa­čios nu­spren­džia, ku­rio­je sri­ty­je glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti. Ky­la klau­si­mas, ar čia rei­kia ro­dy­ti skir­tin­gas am­bi­ci­jas, kai yra NA­TO.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­me dėl gy­ny­bos pra­mo­nės ir moks­li­nių ty­ri­mų, žvel­giant iš Lie­tu­vos po­zi­ci­jos, gal­būt gau­tu­me ma­žiau nau­dos nei ki­tos ša­lys, bet iš pri­nci­po tu­ri­me pa­lai­ky­ti tas ini­cia­ty­vas, jei tai stip­ri­na ša­lių na­rių gy­ny­bą.

– Vie­na iš jums ke­lia­mų už­duo­čių ei­nant į mi­nis­tro par­ei­gas bu­vo su­tvar­ky­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pir­ki­mus. Kaip ver­ti­na­te da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją ir ko­kių žings­nių ke­ti­na­te im­tis?

– Spra­gų yra, tu­ri­me kal­bė­ti apie rim­tą pir­ki­mų sis­te­mos re­for­mą. Šiuo me­tu pir­ki­mų struk­tū­ra de­cen­tra­li­zuo­ta, vei­kia 17 skir­tin­gų dar­bo gru­pių. Tu­ri­me sek­ti ge­rai­siais pa­vyz­džiai Va­ka­rų ša­ly­se dėl at­ski­ros pir­ki­mų agen­tū­ros, kur bū­tų kon­cen­truo­ja­mi vi­si pir­ki­mai, gal­būt iš­sky­rus smul­kiau­sius. Ver­ti­no­me Vo­kie­ti­jos agen­tū­ros veik­lą, tu­ri­me dar pa­ana­li­zuo­ti Da­ni­jos, Nor­ve­gi­jos mo­de­lį, įver­tin­ti pra­kti­ką Es­ti­jo­je, ji įstei­gė agen­tū­rą nuo me­tų pra­džios.

Su­bū­rus vi­sus par­ei­gū­nus, eks­per­tus į vie­ną vie­tą bū­tų leng­viau tai­ky­ti įvai­rius sau­gik­lius, už­siim­ti vi­daus ir iš­ori­ne kon­tro­le, pa­vyz­džiui, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos ar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos. Tu­ri­me ei­ti link tos sis­te­mos, ne­bent gau­tu­me la­bai aiš­kių įro­dy­mų, kad kaš­tai di­des­ni nei nau­da. Mo­de­lio pa­si­rin­ki­mas, tei­sės ak­tų par­en­gi­mas, ry­šių su kon­tro­liuo­jan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis nu­sta­ty­mas ir žmo­nių par­in­ki­mas yra ne vie­no mė­ne­sio dar­bas. Tai­gi ga­li­ma kal­bė­ti apie star­tą ki­tų me­tų sau­sio 1 die­ną.

Da­bar tu­ri­me kal­bė­ti apie pa­pil­do­mų lai­ki­nų sau­gik­lių įve­di­mą, pra­de­dant nuo spe­ci­fi­ka­ci­jų ren­gi­mo kon­tro­lės, ge­riau iš­nau­do­ti Ge­ne­ra­li­nės ins­pek­ci­jos me­cha­niz­mus dėl karš­tų­jų li­ni­jų, sig­na­lų iš apa­čios.

Ne­ga­li bū­ti vie­tos jo­kiems gru­pi­niams in­te­re­sams, jo­kių įmo­nių pro­te­ga­vi­mui. To­kie da­ly­kai be at­sa­ko­my­bės ne­liks.

– Ačiū už in­ter­viu.