Karingos Vilniaus nuotaikos išblėso
Prieš ydin­gą gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) skirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bėms tvar­ką ke­le­rius me­tus teis­muo­se ko­vo­ju­si Vil­niaus val­džia ūmai pa­kei­tė to­ną. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai pa­siū­lius ke­lias­de­šimt pa­pil­do­mų mi­li­jo­nų eu­rų, mies­to po­li­ti­kai ta­po jau ne­be to­kie ka­rin­gi dėl sos­ti­nei ten­kan­čios GPM da­lies.

Po Vil­niui pa­lan­kaus Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) spren­di­mo, ku­riuo pri­pa­žin­ta, kad GPM da­lies per­ve­di­mo sa­vi­val­dy­bėms tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, džiū­ga­vę sos­ti­nės po­li­ti­kai da­bar jau lin­kę su­tik­ti su Vy­riau­sy­bės siū­lo­ma tvar­ka. Nors GPM da­li­ji­mo pri­nci­pus siū­lo­ma pa­lik­ti tuos pa­čius, Vil­nius džiau­gia­si dėl nu­ma­to­mų pa­pil­do­mų 40 mln. eu­rų.

Pa­pil­do­mi 40 mln. eurų

2016 me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad Vil­niui ten­kan­ti GPM da­lis sieks tik 45,95 proc. – net ma­žiau nei šie­met, kai te­ko 48 proc., ta­čiau sos­ti­nės val­džia skai­čiuo­ja, kad bend­ri asig­na­vi­mai pa­di­dės. Pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tą tvar­ką, GPM da­lies pra­ra­di­mas sa­vi­val­dy­bėms do­no­rėms bus kom­pen­suo­ja­mas spe­cia­lio­mis tiks­li­nė­mis do­ta­ci­jo­mis.

Kaip LŽ nu­ro­dė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, dėl nau­jos me­to­di­kos ki­tą­met, kaip prog­no­zuo­ja­ma, sos­ti­nės biu­dže­tas gaus 24,7 proc. dau­giau pa­ja­mų iš GPM nei šie­met. Pa­ja­mos tu­rė­tų su­da­ry­ti 262 mln. 354 tūkst. eu­rų, tai 47 mln. eu­rų, ar­ba 21,9 proc., dau­giau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta šiems me­tams.

Mies­to me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas LŽ sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė ne at­si­trau­kia, o „su­ra­do komp­ro­mi­są“. „Dėl nau­jos me­to­di­kos pa­siū­ly­mų vy­ko ne­for­ma­lios kon­sul­ta­ci­jos su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Mies­tas pa­gal jos siū­ly­mus lai­mi ne tiek daug, kiek ga­lė­tų pa­di­di­nus ab­so­liu­čią GPM da­lį, bet pa­ja­mos pa­di­dė­ja. Pa­pil­do­mi 40 mln. eu­rų yra daug“, – aiš­ki­no jis.

Pri­min­si­me, kad bend­ra Vil­niaus sko­la šiuo me­tu sie­kia 340 mln. eu­rų.

Vi­siems gerai

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tai GPM skirs­ty­mo me­to­di­kai pri­ta­ria ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja (LSA). Šią sa­vai­tę su­reng­ta­me LSA val­dy­bos po­sė­dy­je, kaip tei­gė aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, nė vie­na sa­vi­val­dy­bė siū­lo­mai tvar­kai ne­prieš­ta­ra­vo.

„Nie­kas ne­sis­kun­dė, pa­siū­ly­mams pri­ta­rė­me bend­ru su­ta­ri­mu. Su­pran­tu, kad di­die­ji mies­tai no­rė­tų dau­giau, bet ir aš no­rė­čiau, kad Drus­ki­nin­kų biu­dže­tas bū­tų ne 16 mln. eu­rų, o bent 30 mln. eu­rų“, – LŽ sa­kė R. Ma­li­naus­kas.

Vil­niaus val­džia ti­ki­si, kad svars­tant ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą Sei­me skai­čiai dar ga­li pa­si­keis­ti. Sos­ti­nės vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas LŽ tei­gė, kad ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė dar kar­tą kreip­tis į KT ir pa­pra­šy­ti iš­aiš­kin­ti, ar Vy­riau­sy­bė tin­ka­mai įgy­ven­di­na Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jų spren­di­mą. „Nes da­bar kas kaip no­ri, tas taip KT spren­di­mą in­terp­re­tuo­ja. KT pa­sa­kė tik tai­syk­lę, kad pers­kirs­tant GPM tarp mies­tų tu­ri bū­ti aiš­ki tvar­ka“, – kal­bė­jo jis.

Teis­mi­niai gin­čai dėl Vil­niui ten­kan­čios GPM da­lies dar ne­baig­ti. By­la dėl to, kad nuo 2002-ųjų iki 2012 me­tų sos­ti­nei bu­vo pa­lie­ka­ma tik 40 proc. GPM, Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me te­be­nag­ri­nė­ja­ma. Mies­to skun­de teis­mui pra­šo­ma, kad Vy­riau­sy­bė Vil­niui at­ly­gin­tų 271 mln. eu­rų nuo­sto­lių.

Tvar­ką lai­ko neteisinga

Dėl GPM pers­kirs­ty­mo Vil­nius, Kau­nas ir Klai­pė­da yra ta­pę ki­tų sa­vi­val­dy­bių do­no­rais. Pa­vyz­džiui, vie­nam vil­nie­čiui ten­ka tik 640 eu­rų biu­dže­to pa­ja­mų, kau­nie­čiui – 740, klai­pė­die­čiui – 781 eu­ras, kai ša­lies vi­dur­kis yra 812 eu­rų. Tai ro­do Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) šie­met at­lik­tas ty­ri­mas.

LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas lai­ko­si nuo­mo­nės, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos po KT spren­di­mo pa­siū­ly­ta me­to­di­ka ne­spren­džia GPM pers­kirs­ty­mo tarp sa­vi­val­dy­bių prob­le­mų, nes mo­kes­čio da­ly­bų pri­nci­pai iš­lie­ka pa­na­šūs.

„Spė­ju, kad at­si­sa­ky­ti pers­kirs­ty­mo Vy­riau­sy­bė ne­no­ri, nes ne­ma­to rea­ly­bės. Toks skirs­ty­mas, koks yra da­bar, yra ne­tei­sin­gas. Toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios sten­gia­si ir kaž­ką da­ro, pri­trau­kia vers­lą ar ku­ria dar­bo vie­tas, pi­ni­gai nu­brau­kia­mi. O ki­toms ga­li­ma nie­ko ne­da­ry­ti – vis tiek gaus pi­ni­gų“, – ver­ti­no eko­no­mis­tas.

LLRI skai­čiuo­ja, kad at­si­sa­kius GPM pers­kirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos, ten­kan­čios vie­nam gy­ven­to­jui, pa­sis­kirs­ty­tų taip pat ar net to­ly­giau nei da­bar (pa­vyz­džiui, vie­nam Ne­rin­gos gy­ven­to­jui tek­tų ne 2768 eu­rai, o 1997 eu­rai, Pa­gė­gių – ne 956, o 815 eu­rų).

Pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą pro­jek­tą 2016 me­tais bus jau 4 sa­vi­val­dy­bės do­no­rės (Vil­niaus mies­to, Kau­no mies­to, Klai­pė­dos mies­to ir Ne­rin­gos), ku­rios pri­va­lės da­lį jo­se su­rink­to GPM ati­duo­ti ki­toms sa­vi­val­dy­bėms.