Karinėse pratybose – jūrinis scenarijus
Ko­vo 8–16 die­no­mis Klai­pė­do­je vyks­ta  di­džiau­sios šiais me­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis 2016“. Tre­ni­ruo­tės api­ma ne tik  sau­su­mą, bet  uos­to te­ri­to­ri­ją.

Pa­gal pra­ty­bų sce­na­ri­jų ko­vo 10 die­ną Klai­pė­dos mies­tas bu­vo pa­skelb­tas ka­ri­ne ope­ra­ci­jų te­ri­to­ri­ja. Vie­nam „ Žai­bo kir­čio 2016“ pra­ty­bų epi­zo­dui par­eng­ta jū­ri­nė le­gen­da.

Iš Šve­di­jos jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­ci­nio cen­tro an­tra­die­nį gau­tas pra­ne­ši­mas, kad bend­ro­vės „DFDS Sea­ways“ kel­te „Op­ti­ma Sea­ways“, plau­kio­jan­čia­me li­ni­jo­je Klai­pė­da-Karls­ham­nas (Šve­di­ja), 30 jūr­my­lių nuo Karls­ham­no uos­to be­veik pu­sė ke­lei­vių ėmė skųs­tis blo­ga sa­vi­jau­ta. Įtar­ta, kad kel­tas už­terš­tas ne­ži­no­ma che­mi­ne me­džia­ga, ku­ri sklei­džia gars­ty­čių kva­pą. Dėl pa­vo­jaus sraig­tas­par­nio įgu­lai ir dėl su­dė­tin­gų oro są­ly­gų nu­spręs­ta kel­tui leis­ti plauk­ti į Klai­pė­dos uos­tą.

Su­šau­kia­mas Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos Eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras. (ESOC). Siek­da­mas už­ti­krin­ti sau­gią lai­vy­bą ir uos­to gy­vy­bin­gu­mą, ESOC koor­di­nuo­ja įvy­kius uos­to te­ri­to­ri­jo­je, į įvy­kio vie­tą siun­čia­ma ope­ra­ty­vi­nė gru­pė, da­ly­vau­ja gel­bė­ji­mo lai­vas „Žai­bas“.

Kel­tui pri­ar­tė­jus prie pir­mo plū­du­ro, pra­neš­ta, kad 5 žmo­nės nu­ken­tė­ję, 2 ga­li­mai mi­rę. Iš vi­so kel­te yra 50 ke­lei­vių, 30 įgu­los na­rių. Lau­kiant į Klai­pė­dos uos­tą at­plau­kian­čio kel­to apie vi­dur­die­nį bu­vo eva­kuo­tas Cen­tri­nis Klai­pė­dos ter­mi­na­las (CKT). Nu­sta­ty­ta pa­vo­jin­ga 311 me­trų nuo che­mi­nės me­džia­gos ži­di­nio lai­ve zo­na. Į ją pa­ten­ka Nau­jo­ji Smil­ty­nės per­kė­la, tad kel­tų bend­ro­vei bu­vo duo­tas nu­ro­dy­mas stab­dy­ti dar­bą ir eva­kuo­tis.

Kel­tui švar­tuo­jan­tis prie CKT kran­ti­nės, vie­nas žmo­gus iš­kri­to iš lai­vo. Gel­bė­ji­mo ka­te­rio „Žai­bas“ įgu­la iš­gel­bė­jo iš­kri­tu­sį už bor­to žmo­gų ir per­da­vė jį me­di­kams. Kel­tui pri­siš­var­ta­vus, pra­dė­ta žmo­nių iš lai­vo eva­kua­ci­ja ir kenks­min­gu­mo pa­ša­li­ni­mo dar­bai lai­ve. Vi­siems bu­vo bū­ti­na pe­rei­ti šva­ri­ni­mo pos­tus. Nu­sta­ty­ta, kad lai­ve yra 4 tal­pos po 70 li­trų pa­vo­jin­gos che­mi­nės me­džia­gos ip­ri­to. Me­džia­ga bu­vo už­san­da­rin­ta, ją nu­spręs­ta iš­ga­ben­ti.

Iš 50 ke­lei­vių 44 eva­kuo­ti, nu­sta­ty­ta, kad 3 yra mi­rę, 3 iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

„Šios pra­ty­bos at­sklei­dė, kad Klai­pė­dos uos­tas, bend­ra­dar­biau­da­mas su ki­to­mis tar­ny­bo­mis bei Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, yra pa­jė­gus su­val­dy­ti to­kią si­tua­ci­ją“, – api­bend­rin­da­mas šį pra­ty­bų eta­pą tei­gė uos­to ESOC koor­di­na­to­rius Egi­di­jus Kuz­mars­kis.

Ak­ty­viau­sios pra­ty­bos mies­to te­ri­to­ri­jo­je vyks šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, bus drau­džia­mas eis­mas Sta­ty­bi­nin­kų pros­pek­te ir Mi­ni­jos gat­vė­je, bus pa­ko­re­guo­ti vie­šo­jo trans­por­to ju­dė­ji­mo marš­ru­tai. Iš mies­tie­čių ti­ki­ma­si to­le­ran­ci­jos ir pa­kan­tu­mo ne­pa­to­gu­mams.