Karinės oro pajėgos – prie vakarietiškų sraigtasparnių turėtų pereiti nuo 2022 metų
Lie­tu­vos Ka­ri­nės oro pa­jė­gos prie nau­jes­nių va­ka­rie­tiš­kų sraig­tas­par­nių tu­rė­tų pe­rei­ti nuo 2022 me­tų, nu­spren­dė pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­ba.

Šiuo me­tu Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nių par­ką su­da­ro de­vy­ni sraig­tas­par­niai – tai trys pra­ncū­zų ga­my­bos „Daup­hin“ ir še­ši ru­siš­ki „Mi-8T“.

Pa­sta­rie­ji sraig­tas­par­niai yra eksp­loa­tuo­ja­mi nuo 1992 me­tų. Šiuo me­tu ka­riuo­me­nė nau­do­ja vie­ną iš še­šių „Mi-8T“, nes li­kę šio mo­de­lio or­lai­viai yra re­mon­tuo­ja­mi ar­ba re­mon­tuo­ti­ni, tei­gia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Rea­ly­bė to­kia, kad jau 2019 me­tais Ka­ri­nės oro pa­jė­gos ne­be­tu­rės nei vie­no iš še­šių sau­giam skrai­dy­mui tin­ka­mo „Mi– 8T“ sraig­tas­par­nio. Tęs­da­mi įpu­sė­tą „Mi-8T“ re­mon­tą mes už­ti­kri­na­me gel­bė­ji­mo ir pa­ieš­kos dar­bų tęs­ti­nu­mą, ka­ri­nės įran­gos trans­por­ta­vi­mo ga­li­my­bę ir bent taip iš­spren­džia­me prob­le­mą trum­puo­ju lai­ko­tar­piu. Ta­čiau kal­bant apie il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą, op­ti­ma­liau­sia svars­ty­ti va­ka­rie­tiš­kos ir nau­jes­nės plat­for­mos įdie­gi­mą“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Mi­nis­tro ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jo at­sto­vė Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­ba taip pat nu­spren­dė tęs­ti lai­ki­nai su­stab­dy­tą dvie­jų „Mi-8T“ sraig­tas­par­nių re­mon­tą, ta­čiau pa­lie­ka są­ly­gą, kad nei sraig­tas­par­niai, nei jų ag­re­ga­tai ar at­sar­gi­nės da­lys ne­bū­tų re­mon­tuo­ja­mos Ru­si­jo­je.

Šių or­lai­vių re­mon­tas bu­vo su­stab­dy­tas per­nai, pa­aiš­kė­jus, jog kon­kur­są lai­mė­ju­si įmo­nė „He­li­so­ta“ ke­ti­na sraig­tas­par­nius re­mon­tuo­ti Ru­si­jos įmo­nė­se.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tei­gia nuo pat spren­di­mo dėl „Mi– 8T“ re­mon­to iš­kė­lu­si są­ly­gą, jog sraig­tas­par­nių re­mon­to ne­ga­li vyk­dy­ti Ru­si­jos įmo­nės.

Vis­gi sraig­tas­par­nių siun­ti­mas re­mon­tui į Ru­si­ją per­nai ru­de­nį bu­vo su­stab­dy­tas pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je, jis pra­ėjo ke­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų fil­trus. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nių re­mon­tas Ru­si­jo­je bū­tų kir­tę­sis su Eu­ro­pos Są­jun­gos spren­di­mais dėl sank­ci­jų Mask­vai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka.

Kaip ne­si­lai­kęs iš­kel­tos są­ly­gos dėl sraig­tas­par­nių re­mon­to iš par­ei­gų bu­vo pa­ša­lin­tas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Aud­ro­nis Na­vic­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro at­sto­vė BNS tei­gė, jog mi­nis­te­ri­ja yra su­lau­ku­si „He­li­so­tos“ pa­ti­ki­ni­mo, kad ji ga­li „Mi-8T“ re­mon­tą at­lik­ti ne Ru­si­jo­je.

„Tad šiuo me­tu nė­ra jo­kių kliū­čių tęs­ti su­stab­dy­tus re­mon­to dar­bus, su są­ly­ga, kad dar­bai at­lie­ka­mi ne Ru­si­jo­je. Kal­bant apie su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mą, ko­re­guo­sis dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas – jį pla­nuo­ja­ma pra­tęs­ti ko­kiam lai­ko­tar­piui, ku­riam bu­vo su­stab­dy­ti re­mon­to dar­bai“, – sa­kė V.Ra­ma­naus­kai­tė.

Spa­lį pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je „He­li­so­ta“ nu­ro­dė, kad „Mi– 8T“ re­mon­to dar­bus ga­li at­lik­ti Azer­bai­dža­no „Gen­džės avia­ci­jos re­mon­to ga­myk­lo­je“.

Sraig­tas­par­nius ka­riuo­me­nė nau­do­ja oro erd­vės ste­bė­ji­mui, gel­bė­ji­mo ir pa­ieš­kos dar­bams, taip pat do­no­rų or­ga­nų ar li­go­nių trans­por­ta­vi­mui. Sraig­tas­par­niais ne­per­trau­kia­mo bu­dė­ji­mo re­ži­mu ap­rū­pi­na­mi pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pos­tai, o ge­di­mo at­ve­ju bu­din­tis sraig­tas­par­nis tu­ri bū­ti ne­del­siant kei­čia­mas ki­tu.

Gel­bė­ji­mo ir pa­ieš­kos dar­bams bei oro erd­vės ste­bė­ji­mui sraig­tas­par­niai šie­met bu­vo pa­si­telk­ti de­šimt kar­tų.