Karinė žvalgyba: šnipams skiriamos per švelnios bausmės
Už šni­pi­nė­ji­mą Lie­tu­vo­je ski­ria­mos per­ne­lyg švel­nios baus­mės, tei­gia ka­ri­nė žval­gy­ba. Teis­mų sis­te­mos at­sto­vai sa­vo ruo­žtu at­krei­pia dė­me­sį, kad Lie­tu­vos žval­gy­ba lei­džia šni­pams veik­ti il­gą lai­ką.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to 2015 me­tų at­as­kai­to­je ra­šo­ma, kad švel­nios baus­mės Lie­tu­vo­je vei­kian­čių šni­pų ne­atg­ra­so nuo to­kios veik­los.

„Be­si­for­muo­jan­ti Lie­tu­vos tei­si­nė pra­kti­ka, ski­riant per­ne­lyg švel­nias baus­mes už šni­pi­nė­ji­mą, ne­su­da­ro bū­ti­nų prie­lai­dų at­gra­sy­mui nuo to­kios vei­kos“, – tei­gia­ma do­ku­men­te.

Anot žval­gy­bos, nors šni­pų tai­kos me­tu vyk­do­ma veik­la ne­da­ro di­de­lės ža­los vals­ty­bei, to­kie as­me­nys kri­zi­nių si­tua­ci­jų ar ka­ro me­tu vyk­dy­tų ir už­duo­tis, ke­lian­čias kur kas di­des­nę ža­lą.

At­as­kai­to­je ra­šo­ma, kad tai ge­rai ilius­truo­ja Gru­zi­jos pa­vyz­dys, kai Ru­si­jos Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bos (GRU) už­ver­buo­tas Gru­zi­jos ka­ri­nin­kas tei­kė di­de­lės ža­los ne­su­ke­lian­čią in­for­ma­ci­ją, o 2008 me­tais pra­si­dė­jus ka­ri­niams veiks­mams per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Bor­žo­mio tar­pu­kal­nė­je dis­lo­kuo­tus sraig­tas­par­nius ir po ke­lių die­nų ši ba­zė bu­vo su­bom­bar­duo­ta.

Teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja: žval­gy­ba pa­ti lei­džia šni­pams veik­ti per ilgai

Pa­sta­rai­siais me­tais pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se bu­vo iš­nag­ri­nė­tos dvi bau­džia­mo­sios by­los dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai. 2015 lap­kri­tį už tai bu­vo nu­teis­tas bu­vęs oro eis­mo pa­slau­gas tei­kian­čios vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jas Ro­mual­das Lips­kis – jam skir­ti tre­ji me­tai ka­lė­ji­mo. Šių me­tų ko­vą už šni­pi­nė­ji­mą tre­jiems me­tams lais­vės at­ėmi­mo nu­teis­tas bu­vęs ka­riuo­me­nės me­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas.

„Teis­mas abiem at­ve­jais baus­mes sky­rė sank­ci­jos ri­bo­se, įver­ti­nęs vi­sas by­los ap­lin­ky­bes, va­do­vau­da­ma­sis įsta­ty­mais, – ra­šo­ma Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos ko­men­ta­re BNS.

Teis­mų sis­te­mos at­sto­vai kol kas ne­ko­men­tuo­ja baus­mės R.Lips­kiui, nes jo by­la nag­ri­nė­ja­ma ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me. Ar­gu­men­tuo­da­ma spren­di­mą dėl A.Ošur­ko­vo Teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja tei­gia, kad skelb­da­mas nuo­spren­dį teis­mas įver­ti­no, jog „kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­my­bę su­nki­nan­čių ap­lin­ky­bių ne­nus­ta­ty­ta, at­sa­ko­my­bę leng­vi­no tai, kad jis pri­si­pa­ži­no kal­tu ir nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si, pa­dė­jo at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką“.

„Ski­riant baus­mę ir par­en­kant baus­mės truk­mę at­siž­velg­ta į tai, kad vei­ka tę­sė­si pa­kan­ka­mai il­gą lai­ką, kal­ti­na­ma­sis pra­ei­ty­je ne­teis­tas, cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas ge­rai, il­gą lai­ką iš­bu­vo kar­do­ma­ja­me ka­li­ni­me. Šio nuo­spren­džio pro­ku­ro­ras ape­lia­ci­ne tvar­ka ne­skun­dė, tai­gi su­ti­ko, kad A.Ošur­ko­vui pa­skir­ta jo pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­vo­jin­gu­mą ir ki­tas by­los ap­lin­ky­bes ati­tin­kan­ti baus­mė“, – tei­gia Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Ji taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad dar 2012 me­tais bu­vo fik­suo­ja­mi A.Ošur­ko­vo su­si­ti­ki­mai su Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos agen­tu Ser­ge­ju­mi Ku­ru­len­ka, per­duo­da­ma in­for­ma­ci­ja, ta­čiau ne­pai­sant to, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos be­veik me­tus lai­ko ne­nu­trau­kė šni­pi­nė­ji­mo ir taip pa­ti su­da­rė są­ly­gas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir vals­ty­bės sau­gu­mui svar­biai in­for­ma­ci­jai pa­tek­ti į Bal­ta­ru­si­jos ran­kas.

Kad žval­gy­bi­niai veiks­mai bu­vo tę­sia­mi per il­gai, teis­mas nu­ro­do ir R.Lips­kio bau­džia­mo­sios by­los nuo­spren­dy­je.

Po­li­to­lo­gas: baus­mių ne­iš­ven­gia­mu­mas yra ge­res­nė at­gra­sy­mo prie­mo­nė nei jų dydis

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas tei­gia, kad baus­mių ne­iš­ven­gia­mu­mas šni­pams bū­tų ge­res­nė jų at­gra­sy­mo prie­mo­nė, nei baus­mės dy­dis.

„Ne tiek kon­kre­ti baus­mė ar įka­li­ni­mo truk­mė la­biau nu­lem­tų (at­gra­sy­mą), bet aps­kri­tai su­vo­ki­mas, kad žval­gy­ba vi­sais at­ve­jis to­kius as­me­nis steng­sis pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn“, – BNS sa­kė eks­per­tas.

Jis su­ti­ko su žval­gy­bos nuo­mo­ne, kad šni­pi­nė­ji­mas tai­kos me­tu yra pa­si­ren­gi­mas „žy­miai di­des­niems veiks­mams“ kri­zės ar ka­ri­nio konf­lik­to me­tu.

Pa­sak T.Ja­ne­liū­no, iš Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos su­čiup­tų šni­pi­nė­jan­čių­jų ma­ty­ti, kad ne­drau­giš­kų vals­ty­bių spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms rū­pi vis­kas, kas su­si­ję su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, įskai­tant ir as­me­nų ver­ba­vi­mo jo­je ga­li­my­bes. Be to, šni­pai do­mi­si, ko­kiais bū­dais Lie­tu­va tech­ni­niu ly­giu pa­lai­ko oro erd­vės sau­gu­mą, o ka­ri­nio konf­lik­to at­ve­ju to­kie duo­me­nys ga­li bū­ti nau­do­ja­mi pe­ri­mant Lie­tu­vos oro erd­vės kon­tro­lę.

„Tai ati­tin­ka kla­si­ki­nius šni­pi­nė­ji­mo ob­jek­tus – ka­ri­nės struk­tū­ros, ci­vi­li­nės ir ka­ri­nės ins­ti­tu­ci­jos, su­si­ju­sios su to­kiais stra­te­gi­niais ob­jek­tais kaip oro pa­slau­gos, su­si­sie­ki­mas oru. Taip pat ga­li bū­ti ki­tos inf­ras­truk­tū­ros sis­te­mos – ge­le­žin­ke­liai, jū­rų, kur ly­giai taip pat ka­ro me­tu bū­tų sten­gia­ma­si pe­rim­ti kon­tro­lę to­kiuo­se kri­ti­niuo­se taš­kuo­se“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jis pri­dū­rė, kad šni­pi­nė­jan­čių as­me­nų at­žvil­giu vyk­do­mas teis­mi­nis pro­ce­sas taip pat yra sa­vo­tiš­ka pre­ven­ci­ja šni­pi­nė­ji­mui.

„Il­gą lai­ką šni­pi­nė­ji­mu už­sii­mi­nė­ję žmo­nės ne­gal­vo­jo, kad jiems ga­li grės­ti at­sa­ko­my­bė“, – tei­gė T.Ja­ne­liū­nas.

Eks­per­to tei­gi­mu, šni­pi­nė­ji­mo už­kar­dy­mas ki­to­se vals­ty­bė­se la­bai pri­klau­so nuo šni­pi­nė­ji­mo at­ve­jų, jų mas­to, tuo me­tu Lie­tu­va dėl ne­di­de­lės pa­tir­ties dar ne­ži­no, kaip elg­tis su šni­pi­nė­jan­čiais as­me­ni­mis.

„Ma­tyt, vi­sa tai at­eis il­gai­niui ir ta pra­kti­ka pri­klau­sys nuo si­tua­ci­jos, ar šni­pi­nė­ji­mas bus in­ten­sy­vė­jan­tis, ar vis tik pa­kan­ka­mai re­tas reiš­ki­nys“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Lie­tu­vo­je – dar du šni­pi­nė­ji­mo at­ve­jai, Ru­si­jos ka­lė­ji­me – du lietuviai

Pa­sku­ti­nę 2014 me­tų die­ną pa­skelb­ta apie su­lai­ky­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­ką, ku­ris, įta­ria­ma, šni­pi­nė­jo už­sie­nio vals­ty­bei teik­da­mas ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją, taip pat – ir įslap­tin­tą. Taip pat su­lai­ky­tas as­muo, ku­riam mi­ni­mas ka­ri­nin­kas tei­kė su­rink­tus duo­me­nis.

Be to, 2015 me­tų vi­du­ry­je pra­neš­ta apie dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šni­pi­nė­ji­mo, ku­rį, kaip įta­ria tei­sė­sau­ga, vyk­dė Ru­si­jos pi­lie­tis, Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) dar­buo­to­jas. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to tei­gi­mu, at­sklei­dus šni­pą bu­vo už­kirs­tas ke­lias ban­dy­mui „priei­ti prie tik Lie­tu­vos va­do­vams ži­no­mos in­for­ma­ci­jos, sie­kiant ma­ni­pu­liuo­ti ir įta­ko­ti Lie­tu­vos spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­sus aukš­čiau­sia­me ly­gy­je“.

Sa­vo ruo­žtu Ru­si­jos teis­mas šių me­tų ko­vą 12-ai me­tų ka­lė­ti nu­tei­sė lie­tu­vį Aris­ti­dą Ta­mo­šai­tį, ku­ris, anot Ru­si­jos, pri­si­pa­ži­no dir­ban­tis An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te. Lie­tu­vis su­lai­ky­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms po to, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas mi­nė­tas FSB dar­buo­to­jas.

Per­nai va­sa­rą Ru­si­ja taip pat pra­ne­šė su­lai­kiu­si Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­tį Jev­ge­ni­jų Ma­tai­tį, ku­ris įta­ria­mas vals­ty­bės iš­da­vys­te. Šiuo me­tu jis tei­sia­mas Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je.