Kariams vegetarams rengiami alternatyvios mitybos valgiaraščiai
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė šeš­ta­die­nį pra­ne­šė ren­gian­ti al­ter­na­ty­vios mi­ty­bos val­gia­raš­čius be mė­sos, žu­vies ir pie­no pro­duk­tų. Toks spren­di­mas pri­im­tas at­li­kus šauk­ti­nių apk­lau­są, ku­rio­je iš dau­giau kaip 1300 ka­rių 29 pa­si­sa­kė už al­ter­na­ty­vią mi­ty­bą.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos spe­cia­lis­tams iš­kel­ta už­duo­tis yra la­bai svar­bi – jie tu­ri pa­keis­ti gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tus au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tais“, – tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra ren­gia­mi trys nau­ji val­gia­raš­čiai mai­ti­ni­mui­si val­gyk­lo­je ir lau­ko są­ly­go­mis ir vyks­ta eks­pe­ri­men­ti­nių pa­tie­ka­lų ban­dy­mai.

Vė­liau par­eng­ti val­gia­raš­čiai bus tei­kia­mi Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos mi­ty­bos spe­cia­lis­tams pa­ti­krin­ti, ar jie ati­tin­ka pa­tvir­tin­tas ka­rių mi­ty­bos fi­zio­lo­gi­nes nor­mas. Ga­vus jų pri­ta­ri­mą, val­gia­raš­čiai bus pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do įsa­ky­mu.

Lo­gis­ti­kos val­dy­ba pla­nuo­ja par­eng­ti ir ve­ge­ta­ri­nį sau­so mais­to da­vi­nį, to­dėl šiuo me­tu spe­cia­lis­tai ana­li­zuo­ja ki­tų NA­TO ša­lių ve­ge­ta­ri­nių sau­sų mais­to da­vi­nių su­dė­tis ir Lie­tu­vos ga­min­to­jų ga­li­my­bes jį pa­ga­min­ti.