Kariai pagerbs Lietuvos laisvės gynėjų atminimą
Mi­nint vi­sų mi­ru­sių­jų At­mi­ni­mo die­ną, ka­riai vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­gerbs žu­vu­sių lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mą.

Pir­ma­die­nį, 13 va­lan­dą, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las ma­jo­ras Vi­ta­li­jus Vaikš­no­ras, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ge­di­mi­no šta­bo Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai ir ki­ti mi­nis­te­ri­jos, ka­riuo­me­nės at­sto­vai lan­ky­sis An­ta­kal­nio me­mo­ria­le, kur iš­reikš pa­gar­bą mi­ru­sie­siems ty­los mi­nu­te. Taip pat bus pa­dė­tos gė­lės prie Lais­vės gy­nė­jų me­mo­ria­lo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių ka­pų me­mo­ria­lo žu­vu­siems už Tė­vy­nę, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Vė­liau, 13.30 val. mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai vyks į Ra­sų ka­pi­nes ir pa­dės gė­les prie Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro, tau­tos pa­triar­cho dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiau ka­po, Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ir žy­miau­sio Lie­tu­vos kom­po­zi­to­riaus, dai­li­nin­ko ir vi­suo­me­nės kul­tū­ros vei­kė­jo M. K. Čiur­lio­nio ka­pų bei prie pa­mink­lo žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę. Gė­lės bus pa­dė­tos ir ant Vie­ti­nės rink­ti­nės ka­pų Pa­ne­rių me­mo­ria­le.

Kas­met Vė­li­nių iš­va­ka­rė­se vi­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įgu­lų ka­riai lan­ko ir tvar­ko įvai­rio­se ša­lies vie­to­se pa­lai­do­tų re­zis­ten­ci­jos, Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų da­ly­vių, va­dų, Lie­tu­vos ge­ne­ro­lų, par­ti­za­nų, tar­pu­ka­rį žu­vu­sių Lie­tu­vos la­kū­nų, Ana­pi­lin iš­ėju­sių tar­ny­bos drau­gų ka­pus ir tau­ti­ne juo­ste­le ap­juo­sia žu­vu­sių ka­rių ant­ka­pi­nius pa­mink­lus ir kry­žius, už­de­ga žva­ku­tes. Lie­tu­vos ge­ne­ro­lų ant­ka­piai ap­ri­ša­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do juo­sta.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­riai, ka­riū­nai, ka­riai sa­va­no­riai kar­tu su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos na­riais mi­nė­da­mi vi­sų mi­ru­sių­jų At­mi­ni­mo die­ną ap­lan­ko apie 2 tūkst. ka­rių am­ži­no­jo poil­sio ar įam­ži­ni­mo vie­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Šie­met, kaip ir per­nai Vil­niaus Vin­gio par­ke or­ga­ni­zuo­ja­mas bė­gi­mas „In Me­mo­riam“, skir­tas pa­gerb­ti mi­ru­sius ka­rius. Šiais me­tais bė­gi­mu mi­ru­sius ka­rius pa­gerbs ir už­sie­ny­je tar­nau­jan­tys ka­riai ir jų šei­mos na­riai. Bė­gi­mas „In Me­mo­riam“ vyks Briu­se­ly­je, Af­ga­nis­ta­no sos­ti­nė­je Ka­bu­le ir Es­ti­jos mies­te Tar­tu.